ECTS Catalogue

Multimedia Drawing

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński
Assistant(s): dr Filip Ignatowicz

Field Description
type of classes pracownia kierunkowa;
course language English; Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawą oceny jest frekwencja na zajęciach, progres, aktywność oraz udział w wyznaczonych przeglądach, w tym przeglądzie semestralnym, jakość powstałych prac.

subject description

Pracownia Rysunku Multimedialnego, to platforma, na której w sposób naturalny spotykają się ze sobą różne dyscypliny sztuki. Z propozycjami przychodzą sami studenci, których preferencje techniczne po dwóch latach studiów są już często wyraźnie określone: fotografia, animacja, tkanina, grafika... Nazwa "Rysunek" na drzwiach pracowni nie może wykluczać ich wyborów. Nie może przekreślać ulubionej metody, przeciwnie – ma ją wykorzystać i rozwinąć w stronę doskonałości. Poznawać, eksperymentować bez sztucznych granic! Rysunek – on przecież widoczny jest praktycznie wszędzie. O wartościach, które stykają się z tym pojęciem można mówić w kontekście różnorodnych rozwiązań artystycznych. Ołówek, węgiel kredka albo mazak? – nie to jest istotne; płasko, w przestrzeni, na kartce czy w komputerze – każdy wybór jest możliwy. Liczą się: świadomość, sens, umiejętność i jakość. Zachęcam do poszerzania granic własnej wypowiedzi plastycznej, przekraczania akademickich przyzwyczajeń i eksperymentowania w celu rozwinięcia samoświadomości tego czym jest (może być) współczesny obraz.

Pracownia nie przewiduje pracy w oparciu o obserwację modela z natury, jednak nie wyklucza jej w przypadku uzasadnionej potrzeby.

short subject description

Pracownia Rysunku Multimedialnego, to platforma, na której w sposób naturalny spotykają się ze sobą różne dyscypliny sztuki. Z propozycjami przychodzą sami studenci, których preferencje techniczne po dwóch latach studiów są już często wyraźnie określone: fotografia, animacja, tkanina, grafika... Nazwa "Rysunek" na drzwiach pracowni nie może wykluczać ich wyborów. Nie może przekreślać ulubionej metody, przeciwnie – ma ją wykorzystać i rozwinąć w stronę doskonałości. Poznawać, eksperymentować bez sztucznych granic! Rysunek – on przecież widoczny jest praktycznie wszędzie. O wartościach, które stykają się z tym pojęciem można mówić w kontekście różnorodnych rozwiązań artystycznych. Ołówek, węgiel kredka albo mazak? – nie to jest istotne; płasko, w przestrzeni, na kartce czy w komputerze – każdy wybór jest możliwy. Liczą się: świadomość, sens, umiejętność i jakość. Zachęcam do poszerzania granic własnej wypowiedzi plastycznej, przekraczania akademickich przyzwyczajeń i eksperymentowania w celu rozwinięcia samoświadomości tego czym jest (może być) współczesny obraz.

Pracownia nie przewiduje pracy w oparciu o obserwację modela z natury, jednak nie wyklucza jej w przypadku uzasadnionej potrzeby.

form of classes

IX - X semestr. Wypracowanie spójnej i samodzielnej koncepcji artystycznej będącej aneksem do dyplomu głównego/dyplomem głównym. Realizacja indywidualnego programu w oparciu o korekty i konsultacje.

subject area coverage

Pracownia nie prowadzi formy kształcenia opartego na realizacji określonych tematów

evaluation form credit with grading;
literature

Historia rysunku. Od Altamiry do Picassa. Terisio Pignatti. ISBN: 83-213-4420-8

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie przewiduje

entry requirements
formal requirements

Zaliczenie VIII semestru

preliminary assumptions

uzyskanie zaliczenia w pracowni rysunku

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Absolwent poprzez nabytą wiedzę i umiejętność łączenia jej elementów, rozumie potrzebę inspirowania innych i uczenia się przez całe życie A2_K01 Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy A1_K02 Potrafi podejmować niezależne decyzje artystyczne, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji A2_K02 Posiada umiejętność refleksji dotyczącej samooceny, działań innych osób, etycznych, naukowych i społecznych aspektów własnej pracy A1_K05 Potrafi zaprezentować różne formy aktywności artystycznej w przystępnej formie stosując różnorodne formy technologiczne z poszanowaniem odmienności stanowisk odbiorców A2_K05

MJ_K02 MJ_K03 MJ_K04 MJ_K05 MJ_K07 MJ_K10 MJ_K13
skills
descriptioncode

Dysponując nabytymi środkami wyrazu tworzy i realizuje własne koncepcje artystyczne A1_U14 Umie świadomie posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych A1_U15 A1_U16 Posiada umiejętności formalne do realizowania i wyrażania własnych koncepcji, idei i pomysłów artystycznych A2_U16  Ma umiejętności wyrażania własnych idei artystycznych w różnych koncepcjach stylistycznych, przy swobodnym wykorzystaniu emocjonalności intuicji i wyobraźni A1_U21 

MJ_U02 MJ_U04 MJ_U05 MJ_U06 MJ_U07 MJ_U10 MJ_U11 MJ_U12 MJ_U17
knowledge
descriptioncode

Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych A1_W10  Zna określony zakres technologiczny związany z dyscypliną artystyczną oraz umie wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego A1_W13 Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę A2_W1 Potrafi dokonywać świadomych wyborów tworzących jego kreację artystyczną , uwzględniającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej A2_W12

MJ_W02 MJ_W08 MJ_W09


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.9 (en)d 30 2 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10138