ECTS Catalogue

Sculpture

Pedagogue: prof. dr hab. Katarzyna Józefowicz
Assistant(s): mgr Sylwia Aniszewska

Field Description
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Na zakończenie każdego semestru oceniamy realizację zaplanowanych ćwiczeń i indywidualny rozwój na przestrzeni ocenianego czasu.

subject description

Celem zajęć jest rozwój umiejętności warsztatowych i kreacyjnych w obszarze rzeźby. Budowanie świadomości twórczej i kształtowanie indywidualnych postaw. Posługiwanie się w sposób świadomy i swobodny środkami rzeźbiarskimi. Uruchomienie kreatywności i wrażliwości studentów w obszarze działań w przestrzeni. Wykorzystanie języka rzeźby w formułowaniu komunikatów. Rozbudzenie umiejętności, które w przyszłości mogą stać się elementami bardziej złożonych wypowiedzi. Ale przede wszystkim kształcenie studentów w zgodzie z ich indywidualnymi predyspozycjami.

short subject description

Rzeźba - specjalizacja  kontynuuje zajęcia prowadzone dla studentów I i II roku Intermediów w  formie zajęć obowiązkowych. Obejmuje zestaw ćwiczeń mających na celu  dalsze rozbudzanie myślenia przestrzennego  i prowadzi do swobodnego wyrażania własnych zamierzeń twórczych w obszarze rzeźby i działań przestrzennych.

form of classes

Studenci są zobowiązani do podjęcia dwóch zaproponowanych tematów ( w semestrze). Następnie rozwiązania postawionych w nich problemów i znalezienie właściwych środków dla ich zobrazowania. Te wstępne elementy pracy obejmują : rozwiązywanie zadań, dyskusję by w końcowej fazie przejść do projektowania obiektów i ich realizacji.

subject area coverage

Rzeźba i działania przestrzenne

evaluation form credit with grading;
literature

Sztuka świata ( wydawnictwo Arkady ), A. Kotula, P. Krakowski , Rzeźba współczesna, Architektura, Ernst Grombrich O sztuce

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Plenery w ramach kierunku

entry requirements
formal requirements

Zaliczenie przedmiotów realizowanych na I i II roku studiów: Rzeźby i Projektowania Plastycznego

preliminary assumptions

Student przychodząc do pracowni powinien umieć formować prace przestrzenne: operować przestrzenią i bryłą. Posługiwać się materią rzeźbiarską.  Mieć opanowane umiejętności korzystanie z podstawowych materiałów rzeźbiarskich. 

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Student:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

- samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazując się umiejętnościami zbierania, analizowania 

i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz

wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy

- jest zdolna do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami

- posiada umiejętność samooceny, konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób, podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą

- posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w szczególności:

— pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań,

— negocjowania i organizowania,

— integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych,

— prezentowania zadań w przystępnej formie — z zastosowaniem technologii informacyjnych

skills
descriptioncode

Student:

- umie świadomie posługiwać się narzędziami multimedialnego warsztatu artystycznego w wybranych

obszarach działalności intermedialnej

- umie świadomie posługiwać się adekwatną techniką i technologią w trakcie realizacji intermedialnych prac

artystycznych

- potrafi   podejmować samodzielnie decyzje odnośnie do realizacji i projektowania własnych prac artystycznych

- jest przygotowana do współdziałania i pracy z innymi osobami w ramach prac zespołowych

- posiada szeroki interdyscyplinarny zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych

koncepcji artystycznych

- wypracowała skuteczne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych, umożliwiające ciągły rozwój poprzez

samodzielną aktywność

- posiada doświadczenie w realizowaniu własnych działań artystycznych opartych na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności

knowledge
descriptioncode

Student:

-ma szczegółową wiedzę w zakresie dotyczącym obszarów

sztuki i nauki niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie rzeźby oraz wiedzę o środkach ekspresji, a także umiejętnościach warsztatowych w pokrewnych dyscyplinach artystycznych właściwych dla studiowanego kierunku

- wykazuje się znajomością następujących po sobie zmian strategii w sztuce i wynikających z nich

konsekwencji twórczych w ujęciu historycznymStudies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Intermedia s.5 (en)d 60 6 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10872