ECTS Catalogue

History of Graphics Arts

Pedagogue: dr Dorota Grubba-Thiede

Field Description
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Weryfikacja merytoryczna znajomości dziejów grafiki od późnego średniowiecza do współczesności, wiedzy biograficznej dotyczącej najważniejszych twórców grafiki oraz sprawdzenie znajomości faktograficzno-ikonograficzno-formalnej prac graficznych XV-XX wieku**.

1. Egzamin z zakresu historii grafiki artystycznej w kontekście sztuki współczesnej: dotyczący znajomości kanonicznych osobowości w dziejach grafiki artystycznej i istotnych pojęć z nią związanych od późnego średniowiecza do współczesności, a także rozumienia przemian historyczno-kulturowych i wzajemnego oddziaływania życia społecznego oraz artystycznego.
Punktacja max 17 pkt.
Egzamin obejmuje test z ikonografii, pojęć i zagadnień biograficzno-teoretyczno-technicznych.
2. Dodatkowo na ocenę wpływa:
a) obecność na wykładach 0-3 pkt
b) opracowanie problemowe dotyczące związków grafiki artystycznej z teorią i interdyscyplinarnymi badaniami nad kulturą (zalecane minimum ok. 5 stron znormalizowanych 5x1800 znaków] 0-5 pkt.
Łącznie:
25-23 = 5.5/ 22-20: = 5/ 19-17:= 4.5/ 16-14.5: = 4/ 14-13 = 3.5/ 12-10.5= 3/ 10-0= 2

subject description

Zakres wykładów obejmuje dzieje grafiki od późnego średniowiecza do współczesności ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień analizy ikonografii, klisz kulturowych, związków wzajemnego oddziaływania wydarzeń historyczno-polityczno-obyczajowych i kulturowo-artystycznych. Wykład ma charakter kontekstowy, uwzględniający między-dziedzinowe współoddziaływanie, m.in. sygnalizując związki grafiki i rysunku, czy grafiki i fotografii oraz filmu, wynalazki wpływające na dzieje grafiki. Wzmiankowane będą także zagadnienia historiografii i kolekcjonerstwa. Wśród zagadnień technologicznych wskazane będą m.in/ omawiane we wcześniejszych latach przez Dr. Huberta Bilewicza „zagadnienia druku wypukłego: drzeworyty ksylograficzne, langowe, sztorcowe, linoryty, kwasoryty itd.; dzieje druku wklęsłego i stosowane tu techniki rytownicze oraz trawienne; nowe techniki graficzne w XIX i XX wieku: litografia, heliograwiura, rotograwiura, oleodruk, serigrafia, monotypia, techniki komputerowe oraz prezentując różnorakie funkcje prac graficznych (reprodukcyjne, dewocyjne, społeczno - informacyjne), jak również podkreślając walory artystyczne, specyfikę ikonograficzną oraz kwestie interpretacyjne przedstawień (alegoryczne bądź symboliczne znaczenia)”**.Wśród omawianych artystów znajdą się m.in.
(Mistrz E.S., Martin Schongauer, Albrecht Dürer, Lucas Cranach, Marcantonio Raimondi, Jacques Callot, Rembrandt, Hogarth, J.B. Tiepolo, Giambatista Piranesi, Angelica Kauffmann, Daniel Chodowiecki, Frinacisco Goya, Honore Daumier, Aubrey Beardsley, Max Klinger, Max Ernsta, Pablo Picasso, Käthe Kollwitz, Maria Jarema, Jean Dubuffet, Józef Gielniak, Juan Genovés, Izabella Gustowska, i Inni).

short subject description

Bogato ilustrowane wykłady przybliżające dzieje grafiki od późnego średniowiecza do współczesności ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień analizy ikonografii, klisz kulturowych, związków wzajemnego oddziaływania wydarzeń historyczno-polityczno-obyczajowych i kulturowo-artystycznych. Wykład ma charakter kontekstowy, uwzględniający między-dziedzinowe współoddziaływanie, m.in. sygnalizując związki grafiki i rysunku, czy grafiki i fotografii oraz filmu, wynalazki wpływające na dzieje grafiki.

form of classes

techniki prezentacyjno-wykładowe

subject area coverage

1. Ważniejsze definicje grafiki i jej ikonosfery oraz ich kluczowe przemiany [relacje między ikonosferą neo-antyczną, chrześcijańską, nowoczesnością i współczesnością]
2. Transkulturowe zagadnienia grafiki [schyłek średniowiecza, renesans, oświecenie, współczesność [proponowane filmy kontekstowe: „Kultura Remixu” [2008)+ „Baraka”[1992].
3. Historiografia sztuki wobec historiografii sztuki.
4. Zagadnienia ikonologii grafiki wobec badań interdyscyplinarnych nad kulturą wizualną. Między obrazem a tekstem: ewolucje stylistyczne.
5. Dzieje kolejnych technik graficznych od XV do początku XXI w.
6. Typologia grafiki artystycznej wobec nadawanych jej funkcji.
7. Grafika w prasie przed wynalezieniem fotografii.
8. Związki nauk i grafiki od XV w. do współczesności.
9. Wybrane zagadnienia grafiki pozaeuropejskiej, zwłaszcza Bliskiego i Dalekiego Wschodu.
10. Wokół fenomenów kolekcjonerstwa grafiki.
11, 12, 13, 14, i 15. dorobek wybitnych artystów i artystek o istotnym znaczeniu dla dziejów grafiki artystycznej od XV do początku XXI wieku

evaluation form egzamin;
literature

Literatura:

Jordi Catafal, Clara Oliva: Techniki graficzne, wyd. Arkady, tłum. Marta Boberska, konsultacja i uzupełnienia tekstu Jolanta Talbierska: Arkady, Warszawa 2004
Jan Białostocki: W pracowniach dawnych grafików, Warszawa 1957 +
**Hubert Bilewicz: sylabus z Historii Grafiki Artystycznej na ASP w Gdańsku z lat 2017/2018.
Maciej Bóbr: Mistrzowie grafiki europejskiej od XV do XVIII wieku, Warszawa 2000
Irena Jakimowicz: Pięć wieków grafiki polskiej, Muzeum Narodowe w Warszawie 1997
Irena Kossowska: Narodziny polskiej grafiki artystycznej 1897-1917, Kraków 2000
Krużel Krzysztof: Wśród starych rycin. Wybrane zagadnienia opracowania formalnego dawnej grafiki, Kraków 1999
Jolanta Talbierska: Grafika XVII wieku w Polsce : funkcje, ośrodki, artyści, dzieła, Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2011.
oraz Materiały otrzymywane sukcesywnie na zajęciach w wersji pdf
Literatura uzupełniająca:
Tom:
Metodologia, metoda i terminologia grafiki i rysunku. Teoria i praktyka, redakcja naukowa Jolanta Talbierska, Warszawa 2015: tam, m.in.:
Jolanta Talbierska: Krytyczna teoria i terminologia rysunku i grafiki, s.17
Paweł Ignaczak: Teoria grafiki autorskiej i jej wpływ na twórczość francuskich malarzy-rytowników XVIII w.
Małgorzata Maria Grąbaczewska: Niebezpieczne związki dageritypii z grafiką. Problemy badawcze z pogranicza dziedzin.
Maciej Jarzewicz: Rysunek i grafika w dyskusji historyczno-artystycznej ostatnich 40. lat.
Sebastian Dudzik: Twórcza autonomia powielania i odbijania. Zmiana statusu elementów procesu graficznego i wynikające z niego perturbacje w klasyfikacji i terminologii.
Małgorzata Komza: Ilustracja jako instrument kształtowania świadomości zbiorowej w XIX wieku
Anna Żakiewicz: Grafika i rysunek dzisiaj. Zarys problematyki terminologicznej.
Anna Manicka: Współczesny drzeworyt polski. Nowa terminologia i metodologia badań.
Arkadiusz Wagner: Ekslibris jako dziedzina grafiki w sferze zainteresowań historii sztuki i bibliologii.
Joanna A.Tomicka: Nowożytna grafika europejska w badaniach ostatnich 30 lat. Zarys problematyki – kierunki, metody, postulaty
Katarzyna Kulpińska: Polska grafika artystyczna dwudziestolecia międzywojennego. Spór o miejsce wśród sztuk plastycznych w ówczesnej teorii i krytyce
Małgorzata Micuła: Między grafiką, rysunkiem a malarstwem. Monotypia w grafice nowoczesnej i współczesnej

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

odbyte studia licencjackie

preliminary assumptions

podstawowa znajomość dziejów sztuki europejskiej

learning outcomes
social competences
descriptioncode

K_K01 realizuje własne działanie artystyczne poprzez doświadczenia pozyskane w całym okresie swojej aktywności nie tylko artystycznej

K_K02 realizuje własne koncepcje i działanie artystyczne będąc świadomy różnorodności stylistycznej w oparciu o dobrą organizację pracy własnej

skills
descriptioncode

K_U16 wykazuje umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

knowledge
descriptioncode

K_W01 posiada ogólną znajomość podstawowych tendencji rozwojowych w historii grafiki i animacji, ich wzajemnych relacji i konsekwencji

K_W03 ma dobrą znajomość historii powstawania technik graficznych i animacyjnych, ich technologii i specyfiki; zna najwybitniejszych przedstawicieli – mistrzów poszczególnych rodzajów technik; zna dawne systemy sygnowania grafiki

K_W06 posiada orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w grafice, zna walory i możliwości wynikające z różnorodności technik graficznych 

K_W08 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu teorii i historii projektowania graficznegoStudies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Graphic Arts / Artistic Graphic s.1 r 30 1 L 30h
L [Z]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.11200