ECTS Catalogue

Artistic Photography and Image Edition

Pedagogue: dr hab. Zbigniew Treppa

Field Description
type of classes pracownia kierunkowa;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Na ocenę semestralną składają się następujące elementy:

1. Aktywność studenta na zajęciach.

2. Oceny cząstkowe z ćwiczeń - wszystkie ćwiczenia muszą być zaliczone.

3. Ocena za przygotowanie i wygłoszenie referatu.

4. Ocena za POLIPTYK.

subject description

Zajęcia z FOTOGRAFII ARTYSTYCZNEJ i EDYCJI OBRAZU polegają na podsumowaniu dotychczasowej wiedzy studentów zdobytej w tych dziedzinach oraz na jej rozszerzeniu. Cele te są osiągane poprzez samodzielne przygotowywanie referatów przez studentów spośród tematów wskazanych przez wykładowcę, realizację szeregu ćwiczeń polegających na fotografowaniu w plenerze i studio, których uwieńczeniem są POLIPTYKI FOTOGRAFICZNE - spójne tematycznie i formalnie zestawy kilku fotogramów. Proces kreacji jest realizowany na kilku etapach: fotografowanie, edycja, opracowanie ekspozycji - poliptyki. Szczególna uwaga jest poświęcona miejscu fotografii artystycznej pośród innych sztuk, a także jej relacja do grafiki - ze względu na wydział, na którym przedmiot jest realizowany.

short subject description

W trakcie zajęć z FOTOGRAFII ARTYSTYCZNEJ i EDYCJI OBRAZU kształtowana jest postawa twórcza studentów w zakresie fotografii, której podstawą jest zdobyta wiedza i umiejętności pozwalające na swobodne korzystanie z intuicji.

form of classes

Nauczanie tego przedmiotu polega na:

1. Zajęciach teoretycznych.

2. Samodzielnych sesjach zdjęciowych w plenerze.

3. Studyjnych sesjach zdjęciowych pod opieką wykładowcy.

subject area coverage

1. ELEMENTY BUDOWY OBRAZU FOTOGRAFICZNEGO.

2. Narzędzia kreacji fotograficznej oraz elektronicznej służące budowaniu obrazu fotograficznego.

3. Przygotowanie i samodzielna realizacja sesji zdjęciowej w plenerze.

4. Przygotowanie i realizacja pod opieką wykładowcy sesji zdjęciowej w studio.

5. Podstawy elektronicznego opracowania fotografii.

6. Przygotowanie (scenariusz, sesja zdjęciowa, opracowanie post-produkcyjne, wykonanie fotogramów i przygotowanie ich ekspozycji) oraz realizacja POLIPTYKU na wybrany i zatwierdzony przez wykładowcę temat.

7. Samodzielne przygotowanie referatu wraz z prezentacją w programie POWER POINT w oparciu o identyfikację wizualną ASP w Gdańsku i wygłoszenie go wobec koleżanek i kolegów.

evaluation form credit with grading;
literature lack of data
placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

Znajomość podstaw fotografii w wymiarze teoretycznym i praktycznym potwierdzone zaliczeniem stosownych zajęć na wcześniejszych latach studiów.

preliminary assumptions

Student miał już do czynienia z procesem fotografowania w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Posiada stosowną wiedzę umożliwiającą samodzielne fotografowanie (minimum) w warunkach plenerowych oraz jest właścicielem chociażby prostego sprzętu fotograficznego umożliwiającego samodzielne realizowanie zadań z fotograficznych.

learning outcomes
social competences
descriptioncode
lack of data
skills
descriptioncode
lack of data
knowledge
descriptioncode
lack of data


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Graphic Arts / Artistic Graphic s.2 r 60 2 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.11202