ECTS Catalogue

Photography

Pedagogue: dr hab. Zbigniew Treppa

Field Description
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Kryterium oceny ćwiczenia jest analiza zdjęcia z punktu widzenia poprawności technologicznej i formalnej oraz ocena zgodności przedstawionej pracy z jej założeniami.

subject description

Celem przedmiotu jest poznanie klasycznych oraz cyfrowych sposobów tworzenia fotografii kreacyjnej i dokumentalnej. Praca w naturalnych plenerach oraz w studiu fotograficznym. Praca z modelami, fotografia obiektów, strategie narracyjne, fotografia czarno-biała. Wśród podejmowanych zagadnień, najważniejsze to: 1. Warstwa dokumentalna, autobiograficzna i metaforyczna w fotografii. 2. Technika i technologia fotografii. 3. Rozwój osobowości twórczej poprzez fotografię. 4. Fotograficzny wizerunek człowieka. Konwencje fotograficzne ukazywania twarzy i postaci. Pozytywne i negatywne sposoby kształtowania obrazu danej osoby. 5. Posługiwanie się środkami wyrazu fotograficznego: kontrast oświetlenia, kontrast motywu, plan zdjęciowy, kąt widzenia, perspektywa, proporcja kadru. 6. Eksperyment i prowokacja w fotografii. 7. Możliwości obrazu fotograficznego i jego funkcje w sterowaniu ekspresji.

short subject description

Celem przedmiotu jest poznanie możliwości obrazu fotograficznego i jego funkcji w sterowaniu ekspresji, poznanie języka fotografii i strategi tworzenia wypowiedzi oraz konwencji fotograficznych. Studenci uczą się posługiwania się środkami wyrazu fotograficznego. W dalszej fazie edukacji podejmują wyzwania eksperymentowania z obrazem i kształtowania własnego języka wypowiedzi.

form of classes

Zajęcia odbywają się w oparciu o realizację zadań w studio fotograficznym, w którym przeprowadza się ćwiczenia o charakterze dydaktycznym oraz w oparciu o własną pracę studenta poza studiem, co następnie jest konsultowane, rozwijane i korygowane podczas zajęć.

subject area coverage

1.Ćwiczenia uwzględniające eksponowanie perspektywy, kontrastu form i materiałów, kompozycji podporządkowujących sobie obiekt. 2. Akcentowanie rytmów i wzorów, nadawanie znaczenia mało interesującym obiektom i ich zespołom. 3. Wypowiedź jako sposób narracji. Etiuda. Sekwencja. 4. Motyw w przestrzeni otwartej i we wnętrzu. Wykorzystanie światła dziennego o różnych wartościach. 5. Motyw w oświetleniu studyjnym. Wykorzystanie zróżnicowanych warunków ekspozycyjnych. Still Life. 6. Perswazyjne oddziaływanie otoczenia. Kontekst znaczeniowy. 7. Perswazyjne oddziaływanie barw. Barwa jako środek wyrazu. Równoważenie koloru. Równoważenie kontrastu. 8. Cielesność. Materialność. 9. Reguły fotografowania postaci, mowa ciała, cechy twarzy. 10. Stylizacja planu zdjęciowego. Stylizacja modeli. 11. Inscenizowanie. Metafora. Cytat. Pastisz. 12. Odwołanie się do archetypów. Wywoływanie skojarzeń. Rola podświadomości. 

 

 

evaluation form credit with grading;
literature

F e i n i n g e r A., Nauka o fotografii, Warszawa 1987

F r e e m a n M., Fotografia studyjna, Warszawa 1993

G a t c u m C., Kreatywna fotografia cyfrowa, Warszawa 2010

H u n t e r F., B i v e r S., F u q u a P., Światło w fotografii, Łódź 2009

L a n g f o r d M., F o x A., S m i t h S., Fotografia według Langforda dla fotografów. Czyli jak opanować tę sztukę, Warszawa 2012

P ę k a l s k i L . J., Kalejdoskop fotografii. Między techniką a sztuką, Gliwice 2012

T r e p p a  Z., Myślenie obrazem w fotografii, Gdańsk 2012

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

__

entry requirements
formal requirements

brak

preliminary assumptions

wrażliwość na obraz, znajomość fotografii na podstawowym poziomie

learning outcomes
social competences
descriptioncode


Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01

Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy A1_K02
Potrafi podejmować niezależne decyzje artystyczne, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji A2_K02

Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji,
emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań
i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania
warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami A1_K03

Posiada umiejętność refleksji dotyczącej samooceny, działań innych osób, etycznych, naukowych i społecznych aspektów własnej pracy A1_K05

Posiada zdolność w komunikowaniu się w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie A2_K05

Potrafi zaprezentować różne formy aktywności artystycznej w przystępnej formie stosując różnorodne formy technologiczne z poszanowaniem odmienności stanowisk odbiorców A2_K05

MJ_K01 MJ_K03 MJ_K04 MJ_K05 MJ_K07 MJ_K010 MJ_K013
skills
descriptioncode


Dysponując nabytymi środkami wyrazu tworzy i realizuje własne koncepcje artystyczne A1_U14


Umie świadomi posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych A1_U15
A1_U16

Umie podejmować samodzielne decyzje podczas realizacji własnych działań artystycznych A1_U17

Posiada zakres umiejętności formalnych do realizacji własnych koncepcji artystycznych oraz posługuje się efektywnymi technikami ćwiczenia umiejętności warsztatowych A1_U19
A1_U20

Ma umiejętności własnych idei artystycznych w różnych koncepcjach stylistycznych, przy swobodnym wykorzystaniu emocjonalności intuicji i wyobraźni A1_U21

Zna formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań A1_U24

MJ_U01 MJ_U03 MJ_U05 MJ_U09 MJ_U11 MJ_U13 MJ_U17
knowledge
descriptioncode

Posiada specjalistyczną wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo A2_W08

Zna określony zakres technologiczny związany z dyscypliną artystyczną oraz umie wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego A1_W13

Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę

A2_W1
wiedza w zakresie możliwości kreacji artystycznej
Potrafi dokonywać świadomych wyborów tworzących jego kreację artystyczną , uwzględniającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej A2_W12

MJ_W02 MJ_W07 MJ_W08 MJ_W09


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.9 (en)d 120 7 Exercises 120h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.11670