ECTS Catalogue

Knowledge of Visual Actions and Structures

Pedagogue: dr hab. Arkadiusz Sylwestrowicz
Assistant(s): dr Daniel Cybulski

Field Description
type of classes artistic workshop;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawą oceny jest udział studenta w zajęciach, wykonanie zadań, udział w przeglądach i korektach.

subject description

• Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy) Student:
- będzie dysponować szczegółową wiedzą w obszarze sztuki,
- posiądzie zdolność umiejscowienia swojego projektu w kontekście historycznym i kulturowym (odniesienia do historii sztuki)
- będzie rozwijała się intelektualnie swobodnie poruszając się w różnych dziedzinach sztuki
- będzie świadomie tworzyć projekty artystyczne o wysokim stopniu oryginalności
- będzie potrafił dostosować odpowiednią technikę do konkretnego zadania
-uczyć się interpretować dzieła innych artystów (nie tylko wizualnych leczs także z dziedzieny literatury)
- ma wiedzę dotyczącą zasad percepcji wizualnej i budowy obrazu.

• Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
- student zyska podstawowe umiejętności w zakresie kompozycji, tworzenia jakości estetycznej i wartości artystycznej dzieła
- samodzielnego kreowania dzieła oraz własnych koncepcji artystycznych,
- samodzielnego podejmowania decyzji artystycznych,
- swobodnego posługiwania się odpowiednią technologią przy realizacji i wyrażaniu własnych koncepcji artystycznych,
- praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności warsztatowych, dających swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej,

• Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)
- realizacja prac na wysokim poziomie
- interpretacja przekazów wizualnych
- umiejętność krytycznego odnoszenia się do rzeczywistości wizualnej

 

 

 

short subject description

Przedmiot kształtuje umiejętności w zakresie malarskiego myślenia i postrzegania rzeczywistości.
Realizowane są zadania z zakresu kompozycji, rozwijające myślenie malarskie. Podejmowanie decyzji dotyczących wyboru środków artystycznych do realizacji danego dzieła (fotografii, instalacji, rzeźby, malarstwa). Kształtowanie umiejętności formułowania indywidualnej wypowiedzi artystycznej i umiejętności odpowiedzi na zadany temat. Wszystkie tematy budowane są w kręgu myślenia malarskiego (kolor, światło). Zadania realizowane w pracowni dają możliwość określania własnych poszukiwań artystycznych. Student szuka własnego sposobu interpretacji danego zadania. Kładziemy nacisk na indywidualne postrzeganie i interpretację otaczającej rzeczywistości.

form of classes

Realizacja indywidualnego programu w oparciu o ćwiczenia, korekty i konsultacje.

subject area coverage

Tematy oscylują wokół malarstwa, uczą myślenia i sposobu malarskiego postrzegania. Studenci do realizacji danego zadania mają możliwość doboru różnych technik (malarstwo, fotografia, kolaż, instalacja), a także sięgania po różnorodne techniki malarskie, eksperymentowanie.

evaluation form credit with grading;
literature

Rudolf Arnheim „Sztuka i percepcja wzrokowa”
Kazimierz Malewicz „Świat bezprzedmiotowy”
Kaudyński „O duchowości w sztuce”
Clement Greenberg „ Obrona modernizmu”
Zofia Baranowicz „Polska awangarda artystyczna 1918-1939”
Ludwig Wittgenstein „Uwagi o barwach”
Józef Czapski „Patrząc”
David Sylwester „Rozmowy z Francisem Baconem. Brutalność faktu.”

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

Zaliczenie semestru

preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01


Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy A1_K02
Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji,
emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań
i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania
warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami A1_K03
Posiada umiejętność refleksji dotyczącej samooceny, działań innych osób, etycznych, naukowych i społecznych aspektów własnej pracy A1_K05
Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia
w społeczeństwie, w szczególności:
— pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań,
— negocjowania i organizowania,
— integracji z innymi osobami w ramach rożnych przedsięwzięć
kulturalnych,
— prezentowania zadań w przystępnej formie z zastosowaniem technologii informacyjnych A1_K05
Posiada zdolność w komunikowaniu się w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie A2_K05

MJ_K01 MJ_K03 MJ_K05 MJ_K07 MJ_K09 MJ_K10
skills
descriptioncode


Dysponując nabytymi środkami wyrazu tworzy i realizuje własne koncepcje artystyczne A1_U14
Umie świadomie posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych A1_U15,A1_U16
Potrafi realizować, wdrażać i podejmować samodzielne decyzje artystyczne A2_U12,A2_U13
Umie podejmować samodzielne decyzje podczas realizacji własnych działań artystycznych A1_U17
Jest przygotowany do twórczej pracy w zespole z innymi osobami A1_U18
Posiada zakres umiejętności formalnych do realizacji własnych koncepcji artystycznych oraz posługuje się efektywnymi technikami ćwiczenia umiejętności warsztatowych A1_U19,A1_U20
Ma umiejętności własnych idei artystycznych w różnych koncepcjach stylistycznych, przy swobodnym wykorzystaniu emocjonalności intuicji i wyobraźni A1_U21
Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowania kierunku studiów zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego A1_U23
Zna formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań A1_U24

MJ_U01 MJ_U03 MJ_U04 MJ_U05 MJ_U07 MJ_U09 MJ_U11 MJ_U15 MJ_U17
knowledge
descriptioncode

Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych A1_W10
Posiada podstawową wiedzę na temat historii sztuki, jej kontekstu historycznego oraz pokrewieństwa z dziedzinami życia społecznego A1_W11
Zna określony zakres technologiczny związany z dyscypliną artystyczną oraz umie wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego A1_W13
Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę A2_W1
Potrafi dokonywać świadomych wyborów tworzących jego kreację artystyczną , uwzględniającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej A2_W12

MJ_W01 MJ_W03 MJ_W07 MJ_W08 MJ_W09


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.1 r 60 5 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9594