ECTS Catalogue

Interior Design 3

Pedagogue: dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz
Assistant(s): mgr Daria Bolewicka

Field Description
type of classes pracownia kierunkowa;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Praca w semestrze IV wyróżnia się szczególnym obowiązkiem samodzielnego podejmowania decyzji projektowych. Prowadzący stymuluje samodzielne działania studenta – dyplomanta.
1/
Student samodzielnie uściśla zagadnienie poruszane w podejmowanej przez siebie pracy projektowej – dyplomie magisterskim. Zakres i miejsce projektowania otoczone są opieką prowadzącego zajęcia.
2/
Wymagany jest sformułowanie pracy magisterskiej według konspektu sporządzonego na trzecim semestrze studiów
3/
Obligatoryjnie następuje finalizacja projektu dyplomowego zgodnie z tytułem i zakresem przyjętym w na trzecim semestrze studiów.
4/
Studenci zobowiązani są brać udział w seminariach dyplomowych organizowanych w pracowni. Podczas seminariów dzielą się między sobą nabytymi doświadczeniami. Służą one także sprowokowaniu wyzwolenia własnego poglądu na architekturę oraz wyodrębnieniu zakresu szczególnych zainteresowań poszczególnych dyplomantów (gruntowanie świadomości i dojrzałości twórczej).
5/
Na tle wyżej opisanej zasady studenci (dyplomanci) powinni określić swoją aktualną drogę, metodę projektowania stosowną dla określonego tematu pracy magisterskiej, bądź holistyczną, czyli otwierającą się na sposób rozumienia architektury (architektury wnętrz) wychodzący poza związek z konkretnym miejscem.
6/
Technika i metoda pracy zależna od autora. Każdy dyplomant powinien wypracować własny sposób pracy.
7/
Podstawą zaliczenia jest osiągnięcie przez studenta – przynajmniej w minimalnym akceptowalnym stopniu – każdego z założonych efektów kształcenia. Także uczestniczenie w zajęciach i wypełnianie zakresu powierzonych zadań oraz sposobów ich realizacji.
8/
Na ocenę główny wpływ mają:
a/ świadomość projektowa (świadomy dobór i prowadzenie pracy oraz konsekwencja w działaniach twórczych),
b/ kreacja projektowa,
c/ sposób zapisu i podania pracy,
d/ poprawność projektowa.
Pracę należy przedstawić zgodnie z wymogami dotyczącymi dyplomów magisterskich oraz zapewnić wersję elektroniczną - archiwizacja dokonań Pracowni.

subject description

Architektura wnętrz rozpoczyna się od centrum, którym jest człowiek. Bezpośrednio dotyka ciała człowieka. Ale, porusza także psychikę i ducha. Następnie zakreśla coraz to szersze kręgi, nieomal całkowicie wypełniając naszą przestrzeń.

III Pracownia Architektury Wnętrz – desired design.
Zajmujmy się – alternatywną architekturą wnętrz – architekturą pragnień, poszukiwań. Oznacza to, że dążymy do poszukiwania i odkrywania nowych, nieszablonowych założeń i rezultatów projektowych.
Pracownia ukierunkowana jest na rozwijanie indywidualizmu twórczego. Założeniem wyjściowym, także ambicją prowadzących Pracownię, jest wspieranie zamierzeń i planów projektowych studentów.
Wspomniane cele (obszar indywidualnych poszukiwań) muszą być powiązane z odpowiedzialnością za stan otaczającej nas przestrzeni.
W efekcie studenci muszą potrafić określić swój stosunek do projektowania architektury wnętrz (w ogólnym rozumieniu dyscypliny), a także do określonego miejsca i przestrzeni.
Wynik tych poszukiwań będzie wymagał zapisu zgodnego z warunkami przyjętymi dla dyplomów magisterskich na ASP w Gdańsku i Wydziale Architektury i Wzornictwa. Dyplomant może rozszerzać ten zakres.
Dyplomanci powinni nie tylko świadomie określać swoje preferencje projektowe, ale także są zobligowani do poszukiwania, alternatywnego sposobem zapisu projektu koncepcyjnego, który powinien zaistnieć podczas obrony dyplomu.

short subject description lack of data
form of classes

Ćwiczenia projektowe wsparte seminariami i konsultacjami dyplomowymi ukierunkowanymi na indywidualny charakter projektu. Wymagana jest praca w technikach 3D, w oparciu o modelowanie, makietowanie szczególnie manualne oraz spełnienie warunków określonych dla dyplomu magisterskiego.

subject area coverage

Ćwiczenie projektowe wsparte seminariami i konsultacjami ukierunkowanymi na indywidualny charakter projektu. Preferowana jest praca w technikach 3D, w oparciu o modelowanie, makietowanie – szczególnie manualne.
Praca nad tekstem wyjaśniającym założenia projektowe (praca magisterska) prowadzona pod kątem zagadnienia (problemu) projektowego będącego przedmiotem pracy.

evaluation form credit with grading;
literature

Literatura dobierana jest indywidualnie dla każdego ze studentów oraz specyfiki indywidualnie przyjętych założeń projektu dyplomowego.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Zliczenie semestru III w III Pracowni Architektury Wnętrz. W szczególnie uzasadnionych przypadkach: ukończenie III semestru studiów II stopnia Architektury Wnętrz.

preliminary assumptions

Domniemaniem jest fakt, że student ma doświadczenia w modelowaniu i makietowaniu odręcznym oraz modelowaniu komputerowym 3D. Oczekuje się, że projektuje na modelach przestrzennych.

learning outcomes
social competences
descriptioncode
lack of data
skills
descriptioncode

AW2-U04 / A2-U17
potrafi świadomie i niezależnie realizować prace projektowe i artystyczne, łącząc wykorzystanie wyobraźni, intuicji, emocjonalności oraz analizy racjonalnej, w celu osiągnięcia zamierzonego efektu.
AW2-U14 / A2-U16
posiada umiejętność zbudowania sobie warsztatu potrzebnego do realizacji złożonych prac projektowych i umiejętność ciągłego jego rozwijania oraz dostosowywania do zmieniających się potrzeb, możliwości i wyzwań
AW2-U17 / A2-U18 ; A2-U20
posiada umiejętność publicznego przedstawienia zrealizowanych prac projektowych, z wykorzystaniem technik audiowizualnych
oraz poddania ich efektów dyskusji w sposób odpowiedzialny i ze zrozumieniem swojej opiniotwórczej roli

knowledge
descriptioncode

AW2-W14 / A2-W11
rozumie formy komunikowania przejawiające się poprzez kształtowanie przestrzeni, której wymiarami są: dystans przestrzenny
między nadawcą i odbiorcą, związana z tym poza ciała oraz orientacja w przestrzeni.
AW2-W22 / A2-W12
zna i rozumie ograniczenia wynikające z technologii produkcji oraz odpowiedzialności projektanta i potrafi, rozumiejąc te ograniczenia,
być kreatywnym i zachować niezależność swoich ideiStudies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Interior Design s.4 (en)d 120 28 Exercises 120h
Exercises [Z]
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9685