ECTS Catalogue

Anatomical Drawing

Pedagogue: dr hab. Jacek Kornacki

Field Description
type of classes artistic workshop;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Zaliczenie,
ocena prac rysunkowych ,obecność na ćwiczeniach

 

subject description

• Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)
• Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
• Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)
Celem poznawczym jest poszerzenie wiedzy z zakresu anatomii człowieka poprzez wnikliwe, rysunkowe studium postaci ludzkiej ,ze szczególnym naciskiem na struktury anatomiczne które mają istotny wpływ na jego plastyczną wizualność.
Planowanym efektem jest świadome wykorzystywanie nabytej wiedzy w praktyce rysunkowej, w trakcie realizacji zadań w pracowniach artystycznych na uczelni, w przyszłej działalności artystycznej oraz umiejętność wykonania realistycznego studium rysunkowego postaci, spełniającego wszelkie wymogi warsztatowe. Podstawę do zajęć prowadzonych w Pracowni Rysunku Anatomicznego stanowią zagadnienia omawiane na wykładach odbywających się na terenie Katedry Anatomii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego .

short subject description

Przedmiotem ćwiczeń z rysunku anatomicznego, jest studium rysunkowe ciała ludzkiego pod względem jego budowy zewnętrznej ,zwłaszcza kośćca i mięśni, kształtu i proporcji .Zainteresowanie więc skupia się na tych strukturach anatomicznych ,które w sposób istotny mają wpływ na rzeźbę postaci i stanowią podstawę jej kształtów tak w pozycjach spoczynkowych, jak i w różnych fazach ruchu. Tematyka ćwiczeń uwzględnia również wiedzę z zakresu antropologii fizycznej i dostosowana jest do specyfiki kierunku kładąc nacisk na zagadnienia anatomii człowieka w zakresie niezbędnym dla działalności artystycznej przyszłego malarza. Ćwiczenia rysunkowe w sposób praktyczny dopełniają wiedzę zdobytą w trakcie wykładów z Anatomii z 3 sem.

form of classes

Zajęcia z przedmiotu odbywają się w formie ćwiczeń. Problemy z zakresu rysunku anatomicznego studenci rozwiązują w oparciu o studium postaci ludzkiej oraz specjalistyczny materiał dydaktyczny- modele anatomiczne np. szkielet człowieka. Zagadnienia omawiane na wykładach na terenie Katedry Anatomii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w 3 semestrze stanowią podstawę do zajęć prowadzonych w Pracowni Rysunku Anatomicznego ASP. Studenci wykonują tu realistyczne studia rysunkowe postaci ze szczególnym uwzględnieniem problemów anatomicznych zawartych w zadaniach rysunkowych.

subject area coverage

Zagadnienia ogólne: plan budowy ciała ludzkiego, okolice ciała, oznaczenie płaszczyzn i kierunków w przestrzeni, symetria i asymetria ,proporcje ciała. Zadania rysunkowe: I kontrapost z przodu z wpisaniem kośćca obręczy biodrowej ,skala 1:1 techniki ołówkowe, II kontrapost z tyłu z wpisaniem układu kośćca obręczy barkowej ze zmianą kąta położenia łopatki, skala 1:1 techniki ołówkowe ,III szkice postaci w różnych pozycjach tz. 15-minutówki ,IV studium postaci w pozycji wysiłkowej z wpisaniem elementów kośćca, V-VI, studium postaci w pozycji „ukrzyżowanie” z wpisaniem elementów kośćca oraz mięśni ,VII studium postaci ze szczególną uwagą na studium głowy z wpisaniem czaszki i mięśni twarzy.

evaluation form credit with grading;
literature

dostępna literatura przedmiotu w tym atlasy anatomiczne

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements lack of data
preliminary assumptions

Podstawowa wiedza dotycząca anatomii człowieka.

learning outcomes
social competences
descriptioncode


Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01

Absolwent poprzez nabytą wiedzę i umiejętność łączenia jej elementów, rozumie potrzebę inspirowania innych i uczenia się przez całe życie A2_K01


Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji,
emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań
i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania
warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami A1_K03

Posiada umiejętność refleksji dotyczącej samooceny, działań innych osób, etycznych, naukowych i społecznych aspektów własnej pracy A1_K05

Posiada zdolność w komunikowaniu się w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie A2_K05

Potrafi zaprezentować różne formy aktywności artystycznej w przystępnej formie stosując różnorodne formy technologiczne z poszanowaniem odmienności stanowisk odbiorców A2_K05

MJ_K01 MJ_K02 MJ_K05 MJ_K07 MJ_K10 MJ_K13
skills
descriptioncode


Umie świadomi posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych A1_U15
A1_U16

Umie podejmować samodzielne decyzje podczas realizacji własnych działań artystycznych A1_U17

Jest przygotowany do twórczej pracy w zespole z innymi osobami A1_U18

Posiada zakres umiejętności formalnych do realizacji własnych koncepcji artystycznych oraz posługuje się efektywnymi technikami ćwiczenia umiejętności warsztatowych A1_U19
A1_U20

MJ_U03 MJ_U05 MJ_U07 MJ_U09
knowledge
descriptioncode


Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych A1_W10

MJ_W01


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.4 r 30 2 Exercises 30h
Exercises [E]
Exercises [Z]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9824