ECTS Catalogue

Supplementary Lectures

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Obecność na zajęciach, udział w dyskusji.

subject description

- Cel poznawczy: pogłębienie wiedzy z zakresu historii sztuki i sztuki współczesnej, orientacja w aktualnych dyskursach artystycznych i kulturowych.
- Cel kształcący: nabycie umiejętności oceny i interpretacji zagadnień współczesnej sztuki i kultury.
- Cel praktyczny: zdolność do świadomego uczestnictwa w aktualnych dyskursach sztuki i kultury.

short subject description

Analiza wybranych zagadnieniń z zakresu sztuki i kultury współczesnej.

form of classes

Wykład, dyskusja na poruszane w trakcie zajęć tematy, odpowiedzi na pytania.

subject area coverage

Sposoby rozumienia (definiowania) sztuki współczesnej. Metody i strategie twórcze stosowane w sztuce współczesnej.

 

Rola artysty w dyskursach kultury.Postawy i dzieła wobec wyzwań współczesności.

 

evaluation form lack of data
literature

Bruno Latour (2010). Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, tłum. K. Abriszewski, A. Derra, Kraków 2010, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, seria Horyzonty Nowoczesności.

Krzysztof Abriszewski (2008). Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, seria Horyzonty Nowoczesności.

Krzysztof Abriszewski (2010). Inny sposób myślenia, "Kultura popularna" nr 3-4, s. 126-138.

Rosi Braidotti (2014). Po człowieku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Jon McKenzie (2011). Performuj albo... Od dyscypliny do performansu, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”. 

Erika Fischer-Lichte (2018). Performatywność, Księgarnia Akademicka.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Nie dotyczy.

entry requirements
formal requirements

Obecność na wykładach.

preliminary assumptions

Ogólna orientacja w historii sztuki i kultury współczesnej. Znajomość zagadnień omawianych w czasie poprzednich etapów kształcenia.

learning outcomes
social competences
descriptioncode


Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01

MJ_K01
skills
descriptioncode

Posiada umiejętność i świadomość wykorzystywania wszelkich wzorców leżących u podstaw niezależnych kreacji artystycznych A2_U17

MJ_U12
knowledge
descriptioncode

Posiada specjalistyczną wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo A2_W08


Posiada rozszerzoną wiedzę na temat związków kreacji artystycznej i jej kontekstu historycznego z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz jej społecznego i historycznego oddziaływania A2_W09

Posiada zdolność rozpoznawania związków sztuki z innymi dziedzinami nauki, które pozwolą mu na samodzielny rozwój intelektualny oraz tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu samodzielności i oryginalności oparte na dużej świadomości i wiedzy o sztuce A2_W10

Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę

A2_W1

MJ_W02 MJ_W04 MJ_W06 MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.4 r 14 1 L 14h
L [Z]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9847