ECTS Catalogue

Drawing

Pedagogue: prof. dr hab. Anna Królikiewicz
Assistant(s): dr Marcin Zawicki

Field Description
type of classes pracownia kierunkowa;
course language English; Polish;
method of learning outcomes verification

Przygotowanie prezentacji prac, zaangażowanie w zajęcia, wartość artystyczna prac, ale przy zindywidualizowanym systemie kształcenia w Pracowni analizowany jest również widoczny postęp w percepcji, rejestracji rzeczywistości, rozwoju wiedzy o budowaniu pola rysunku, świadomość wyborów formalnych, determinacja, i konsekwentna praca.

subject description

The Fourth Studio of Drawing is open to various artistic attitudes of the students and their ideas concerning their own development. An opportunity to work with a model and confrontation of the experiences gained in previous years within the discipline understood in a classic way, connected with the obligation to exceed the boundaries of one's own skills, taking risks, and experimenting, constitute the foundation of the Studio's program. The Fourth Studio values the work process itself, the openness to one's mistakes, unsuccessful attempts, experience, without all of which, in my opinion, it is impossible to work out one's own handwriting in art. An impressive finishing exhibition is not equally important. During the semester the students will realize individually designated projects, expanding their field of attention and abilities and shaping their individual technique via earnest studies.

short subject description

Our offer for students of 3rd year, who finished the 2-year Elementary Education, comprises classes based on nature (model, anatomy, realistic drawing, various techniques and means of expression, working with monumental format as well as with miniature), and studio work based on arrangements of suggestive spacial configurations with a model, encouraging the students to individual drawing interpretations. Having gained some experience, the students of 4th year are encouraged to realize their own creative conceptions. They develop analytical thinking, learn how to freely express themselves through their artistic work, how to formulate conceptions on the level of word, how to defend their conceptions, and how to consistently realize them.

form of classes

To get credit the students will have to prepare a presentation of their works, as well as a spoken explanation, and be actively engaged in the classes. What is taken into account is not only the artistic value of their works, but also, within the individualized education system in the Studio, visible progress in perception, registering the reality, development of knowledge of building the field of drawing, awareness of formal choices, determination and consistent work.

subject area coverage

Individual for every student: study of a model, space, drawing expressed in other than two-dimensional media; we are open to different forms of developing the drawing experience (object, installation, film, drawing animation).

evaluation form credit with grading;
literature

Maria Poprzęcka, Inne obrazy. Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa, Gdańsk 2008.

Roland Barthes, „ Światło obrazu”, Alethea, 2011,

Susan Sontag, „ O Fotografii”, Karatker, 2009,

Hans Belting, „ Antropologia Obrazu”, Universitas 2007

Hanna Segal,”Marzenie senne, wyobraźnia i sztuka” , Universitas,

Jean Baudrillard “Symulacja i symulakry.” wyd.Sic! W-wa
2005, “Spisek sztuki.” wyd. Sic!W-wa 2006

Georges Didi- Huberman, L’Œil de l’histoire – Tome 1, 2009 (Strategie obrazów - Oko historii 1, 2011

Merleau - Ponty Maurice, Fenomenologia percepcji, Aletheia, 2001

literatura dotycząca rysunku np. FUKT, magazine for contemporary drawing

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

Knowledge of techniques, understanding of concepts connected with drawing, understanding of changes and new possibilities in the history of drawing.

preliminary assumptions

Knowledge of composition, creating one's own drawing space, and knowledge of and ability to use the tools of artistic technique.

learning outcomes
social competences
descriptioncode


Absolwent poprzez nabytą wiedzę i umiejętność łączenia jej elementów, rozumie potrzebę inspirowania innych i uczenia się przez całe życie A2_K01
Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy A1_K02
Potrafi podejmować niezależne decyzje artystyczne, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji A2_K02

Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji,
emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań
i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania
warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami A1_K03
Posiada umiejętność refleksji dotyczącej samooceny, działań innych osób, etycznych, naukowych i społecznych aspektów własnej pracy A1_K05
Posiada zdolność w komunikowaniu się w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie A2_K05
Potrafi inicjować z innymi osobami wspólne projekty i przedsięwzięcia A2_K05
Potrafi zaprezentować różne formy aktywności artystycznej w przystępnej formie stosując różnorodne formy technologiczne z poszanowaniem odmienności stanowisk odbiorców A2_K05

MJ_K02 MJ_K03 MJ_K04 MJ_K05 MJ_K07 MJ_K10 MJ_K12 MJ_K13
skills
descriptioncode

Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną i umiejętność samodzielnego kreowania dzieła oraz własnych koncepcji artystycznych
A2_U11
Umie podejmować samodzielne decyzje podczas realizacji własnych działań artystycznych A1_U17
Jest przygotowany do twórczej pracy w zespole z innymi osobami A1_U18
Posiada umiejętności formalne do realizowania i wyrażania własnych koncepcji, idei i pomysłów artystycznych A2_U16
Ma umiejętności wyrażania własnych idei artystycznych w różnych koncepcjach stylistycznych, przy swobodnym wykorzystaniu emocjonalności intuicji i wyobraźni A1_U21
Posiada umiejętność i świadomość wykorzystywania wszelkich wzorców leżących u podstaw niezależnych kreacji artystycznych A2_U17
Zna formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań A1_U24

MJ_U02 MJ_U05 MJ_U07 MJ_U10 MJ_U11 MJ_U12 MJ_U17
knowledge
descriptioncode

Posiada specjalistyczną wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo A2_W08

Posiada rozszerzoną wiedzę na temat związków kreacji artystycznej i jej kontekstu historycznego z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz jej społecznego i historycznego oddziaływania A2_W09
Posiada zdolność rozpoznawania związków sztuki z innymi dziedzinami nauki, które pozwolą mu na samodzielny rozwój intelektualny oraz tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu samodzielności i oryginalności oparte na dużej świadomości i wiedzy o sztuce A2_W10
Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę

A2_W1
Potrafi dokonywać świadomych wyborów tworzących jego kreację artystyczną , uwzględniającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej A2_W12

MJ_W02 MJ_W04 MJ_W06 MJ_W08 MJ_W09


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.5 r 120 8 Exercises 120h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9905