Katalog ECTS

Pracownia podstaw projektowania w przestrzeni publicznej

Pedagog: dr Mateusz Pęk

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą oceny jest udział studenta w zajęciach, wykonanie zadań, udział w przeglądach i korektach.

opis przedmiotu


Podstawowym celem zajęć jest rozwijanie umiejętności projektowania zjawisk wizualnych
w przestrzeni publicznej. Zajęcia składają się z części teoretycznej oraz praktycznej poświęconych zagadnieniom formy w przestrzeni publicznej, zarówno tej wskazanej przez studenta, jaki i wynikającej z treści zadania. Procesy identyfikacji i interpretacji formy mają wskazać min. na kontekst jej funkcjonowania, powiązanie jej z szerszym spektrum kodów wizualnych, oraz zbadać materię/technologię służącej do jej wykonania.

 

skrócony opis przedmiotu

Kurs Pracowni Podstaw Projektowania w Przestrzeni Publicznej rozpoczyna się na trzecim semestrze studiów i jest początkowo połączony programowo z Pracownią Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych.

Docelowo kurs ma prowadzić do świadomego i racjonalnego użycia dostępnych środków wyrazu oraz poszerzyć kompetencje studenta z zakresu projektowania i modelowania w rozpoznanym środowisku przestrzeni publicznej.

sposób realizacji przedmiotu

Realizacja indywidualnego programu w oparciu o ćwiczenia, korekty i konsultacje.

zakres tematów

Student zapoznaje się z wybranymi środowiskami działań plastycznych poprzez cykl zadań o różnym stopniu trudności. Od początkowych, zakładających twórczą renowację wybranego detalu architektonicznego, rozpoznanie i udokumentowanie wybranego obszaru kompozycyjnego, poprzez działania interwencyjne w dowolnej skali do finalnego projektu kompleksowo opisującego wybrane zagadnienie artystyczne w przestrzeni publicznej. Każdemu z zadań towarzyszy projekt/model uczytelniający koncepcję.

Podstawową metodą projektową jest analiza wskazanego zjawiska wizualnego poprzez rozkładanie jego elementów na czynniki prostsze, jak również:
- zwrócenie uwagi na zależność formy od problemów różnego czasu i przestrzeni
- ustalenie relacji figury/formy do tła proponowanego zdarzenia artystycznego
- poszukiwanie odpowiedniego kodu formalnego, kompozycyjnego, narracyjnego dla jego realizacji
Powyższe zagadnienia powiązane ze stałymi właściwościami formy jak: kształt, barwa, faktura, skala oraz kompozycji przestrzennej jak: ruch, kierunek, rytm, mają doprowadzić do projektu zgodnego z wytyczoną koncepcją.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Arnheim R., Sztuki i percepcja wzrokowa. Łódź: Officyna 2005
Bourriaud N., Estetyka relacyjna, Kraków: MOCAK 2012
Hansen O., Zobaczyć świat, Warszawa: Zachęta 2005
Kandyński W., Punkt i linia a płaszczyzna, Warszawa: PIW 1986
Koolhaas R., Śmieciowa przestrzeń, Warszawa: Centrum Architektury 2017

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod


Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01

Absolwent poprzez nabytą wiedzę i umiejętność łączenia jej elementów, rozumie potrzebę inspirowania innych i uczenia się przez całe życie A2_K01
Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy A1_K02
Potrafi podejmować niezależne decyzje artystyczne, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji A2_K02

Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji,
emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań
i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania
warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami A1_K03

Posiada umiejętność refleksji dotyczącej samooceny, działań innych osób, etycznych, naukowych i społecznych aspektów własnej pracy A1_K05

Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia
w społeczeństwie, w szczególności:
— pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań,
— negocjowania i organizowania,
— integracji z innymi osobami w ramach rożnych przedsięwzięć
kulturalnych,
— prezentowania zadań w przystępnej formie — z zastosowaniem technologii informacyjnych A1_K05

Posiada umiejętności inspirowania i organizowania pracy twórczej w ramach wspólnych projektów i działań A2_K05

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony i własności przemysłowej i prawa autorskiego,
posiada świadomość zarządzania własnymi zasobami intelektualnymi A2_K06

 

MJ_K01 MJ_K02 MJ_K03 MJ_K04 MJ_K05 MJ_K07 MJ_K09 MJ_K11 MJ_K14
umiejętności
opiskod


Dysponując nabytymi środkami wyrazu tworzy i realizuje własne koncepcje artystyczne A1_U14


Umie świadomi posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych A1_U15
A1_U16
Potrafi realizować, wdrażać i podejmować samodzielne decyzje artystyczne A2_U12
A2_U13
Umie podejmować samodzielne decyzje podczas realizacji własnych działań artystycznych A1_U17
Jest przygotowany do projektowania prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym A2_U14
umiejętności pracy w zespole
Jest przygotowany do twórczej pracy w zespole z innymi osobami A1_U18

Posiada zakres umiejętności formalnych do realizacji własnych koncepcji artystycznych oraz posługuje się efektywnymi technikami ćwiczenia umiejętności warsztatowych A1_U19
A1_U20

Ma umiejętności własnych idei artystycznych w różnych koncepcjach stylistycznych, przy swobodnym wykorzystaniu emocjonalności intuicji i wyobraźni A1_U21
Posiada umiejętność i świadomość wykorzystywania wszelkich wzorców leżących u podstaw niezależnych kreacji artystycznych A2_U17

Zna formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań A1_U24

MJ_U01 MJ_U03 MJ_U04 MJ_U05 MJ_U06 MJ_U07 MJ_U09 MJ_U11 MJ_U12 MJ_U17
wiedza
opiskod


Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych A1_W10

Zna określony zakres technologiczny związany z dyscypliną artystyczną oraz umie wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego A1_W13
Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę

A2_W1

Potrafi dokonywać świadomych wyborów tworzących jego kreację artystyczną , uwzględniającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej A2_W12

MJ_W01 MJ_W07 MJ_W08 MJ_W09


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.5 o 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10274