Katalog ECTS

Wprowadzenie do techniki komputerowej 3D

Pedagog: mgr Przemysław Trześniak

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania -brak-
opis przedmiotu -brak-
skrócony opis przedmiotu

Celem prowadzonych zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesnymi metodami dokumentacji projektowania i modelowania form przestrzennych z wykorzystaniem technik cyfrowych.

 

sposób realizacji przedmiotu -brak-
zakres tematów

Podczas kursu studenci zmierzą się z dwoma zadaniami, z których pierwsze obejmować będzie techniki przenoszenia obiektu do środowiska cyfrowego i późniejszą jego obróbkę, a drugie tworzenie obiektu od podstaw w programie

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura -brak-
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Intermedia s.1 o 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10822