Katalog ECTS

Narracja wizualna

Pedagog: dr hab. Bogna Burska

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

zaliczenie z oceną

opis przedmiotu

cel poznawczy: zdobycie podstaw wiedzy na temat pojęcia narracji wizualnej rozumianej jako narracja budowana z i poprzez obrazy, zarówno statyczne jak i ruchome. adaptacja wiedzy na temat wizualności i narracji wizualnej do pracy w różnych mediach wizualnych - intermedialności. rozwijanie świadomości postrzegania dzieła sztuki wizualnej (w tym współczesnej) jako komunikatu wizualnego miedzy artystą/twórcą o odbiorcą.

cel kształcący: zdobywanie świadomości na temat wyobraźni wizualnej oraz wiedzy i komunikacji wizualnej. kształcenie w wybranych zakresach komunikacji wizualnej z widzem, rozwijanie umiejętności rozumienia tego procesu. uczenie budowania komunikatów wizualnych, w tym narracji wizualnej poprzez obrazy i wypowiedzi realizowanych w różnych mediach. uczenie umiejętności samodzielnej analizy możliwych znaczeń wypowiedzi wizualnych dla odbiorców.

skrócony opis przedmiotu

narracja wizualna to sztuka opowiadania historii i przekazywania informacji poprzez obrazy oraz szerzej - poprzez to co widzialne. w ramach tego przedmiotu rozwijane są wiedza oraz umiejętności praktyczne w obszarze wizualności, sztuk wizualnych i wizualnej komunikacji z odbiorcą. praca nad narracją wizualną odbywa się w obszarze intermedialnym.

sposób realizacji przedmiotu

ćwiczenia i prezentacje

przedmiot "narracja wizualna" jest realizowany poprzez szereg ćwiczeń praktycznych oraz przekazywania studentom informacji teoretycznych na temat wizualności i jej znaczeń. proces kształcenia jest wspierany przez obowiązkowe lektury z tego obszaru.

zadania dotyczą narracji wizualnej w czasie, intermedialności oraz budowania kontekstu poprzez ingerencje w wizualność przestrzeni.

zakres tematów

narracja wizualna, narracja jako opowieść, wizualność, sztuka współczesna, sztuki wizualne, kontekst wizualny, intermedialność, wizualność jako komunikat, komunikacja wizualna, widzialność jako znaczenie, informacja wizualna

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

"Światło obrazu. Uwagi o fotografii" Roland Barthes 1996

"Spotkania" John Berger 2001

"Ćwiczenia stylistyczne" Raymond Queneau 2005

"Mapa i terytorium" Houellebecq Michel 2012

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

zdanie egzaminu wstępnego przez kandytatów

założenia wstępne

wrażliwość artystyczna i wizualna studentek i studentów

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w szczególności: — pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań, — negocjowania i organizowania, — integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych, — prezentowania zadań w przystępnej formie — z zastosowaniem technologii informacyjnych

A1_K01 A1_K03 A1_K05
umiejętności
opiskod

umie formułować i realizować własne koncepcje artystyczne dysponując umiejętnościami niezbędnymi do ich wyrażenia umie świadomie posługiwać się narzędziami multimedialnego warsztatu artystycznego w wybranych obszarach działalności intermedialnej posiada szeroki interdyscyplinarny zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych wypracowała skuteczne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych, umożliwiające ciągły rozwój poprzez samodzielną aktywność

A1_U14 A1_U15 A1_U19 A1_U20
wiedza
opiskod

ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych ze sztuką intermedialną oraz podstawową wiedzę dotyczącą środków wyrazu i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych zna i rozumie podstawowe obszary rozwojowe w historii poszczególnych dyscyplin artystycznych oraz zna publikacje związane z tymi zagadnieniami zna określony zakres problematyki związanej z technologiami stosowanymi w intermedialnej dyscyplinie artystycznej (w ujęciu całościowym) i jest świadoma postępującego rozwoju technologicznego związanego ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością fotografia zna konsekwencje wynikające z powiązania pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi ze studiowanym kierunkiem studiów

A1_W10 A1_W11 A1_W13 A1_W15


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Intermedia s.1 o 45 5 Prac. proj. 45h
Prac. proj. [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10825