Katalog ECTS

Podstawy rysunku

Pedagog: dr hab. Sylwia Jakubowska-Szycik

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Formy/narzędzia walidacji efektów kształcenia w zakresie:
-wiedzy - konsultacje w bezpośrednim kontakcie oraz przez internet, (ocena ciągła)
-umiejętności - konsultacje, realizacja ćwiczeń, samodzielne rozwiązywanie zadanego zagadnienia, z możliwością korzystania z książek, notatek oraz pomocy prowadzącego (ocena ciągła i formatywna)
-kompetencji społecznych - prezentacja na forum grupy efektów zadanych ćwiczeń, dyskusja (ocena sumatywna)

opis przedmiotu

Przedmiot wprowadza studentów w tradycyjne i współczesne techniki i możliwości związane z zagadnieniami rysunku. Poprzez ćwiczenia studenci uczą się się obserwacji  z natury oraz wykorzystywania doświadczeń nabytych tą drogą w swoich realizacjach artystycznych.

Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)
Student(ka) poznaje różne techniki rysunkowe i za ich pomocą w sposób wrażliwy uczy się obserwować i rejestrować otaczającą rzeczywistość. Nabywa wiedzę o tym jak zagadnienia podejmowanie podczas zajęć były rozwiązywane na przestrzeni różnych epok w historii sztuki.

Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
Student(ka) umie w sposób praktyczny zastosować różne techniki rysunkowe, jest w stanie wykorzystać je w sposób twórczy, potrafi zastosować wiedzę o podstawowych zagadnieniach rysunku z natury (tj. oddanie ruchu, proporcji, iluzji trójwymiarowości)

Cel praktyczny: (Planowane kompetencje społeczne)
Student(ka) rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy w zakresie sztuki oraz doskonalenia swoich praktycznych umiejętności. Jest w stanie zaprezentować efekty swojej pracy i jest świadoma swoich wyborów twórczych, a zarazem jest otwarta na dialog i polemikę innych z własnymi wyborami twórczymi

skrócony opis przedmiotu

Kształtowanie podstawowych umiejętności praktycznych związanych z rysunkiem z natury oraz z wyobraźni.

sposób realizacji przedmiotu

ćwiczenia praktyczne, prezentacje multimedialne, dyskusja

zakres tematów

Podstawowe środki wyrazu w rysunku - punkt, linia w relacji do płaszczyzny. Zagadnienia kompozycyjne.

Rysunek szkicowy modela - zagadnienie proporcji postaci ludzkiej, ukazanie ruchu, ukazanie postaci z różnych perspektyw, scenki sytuacyjne.
Kompozycje na różnych formatach przy użyciu różnych technik rysunkowych, rysunki z gestu.

Detal ciała ludzkiego - studium - ukazanie proporcji, iluzji przestrzeni, gestu

Autoportret, próba charakterystyki - proporcje, cechy szczególne

Zwierzęta - studium zwierząt z natury - uchwycenie cech charakterystycznych, ruchu

Przestrzeń i perspektywa

Cechy charakterystyczne przedmiotów - proporcje, faktura

Światłocień - martwa natura w różnym oświetleniu

Od realizmu do abstrakcji  martwa natura zakomponowana w całości oraz "abstrakcyjny kadr"

Rysunki z elementami kolażu/fotografii

Studium roślin - faktura, cechy charakterystyczne

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Wassily Kandinsky, Punkt, linia a płaszczyzna, tłum. Stanisław Fijałkowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zdany egzamin wstępny i przyjęcie na studia I stopnia na kierunku Intermedia

założenia wstępne

Podstawowa wiedza z zagadnień z zakresu kultury, ze szczególnym uwzględnieniem historii sztuki.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami

K1_K03
umiejętności
opiskod

wypracowała skuteczne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych, umożliwiające ciągły rozwój poprzez samodzielną aktywność

K1_U07
wiedza
opiskod

ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych ze sztuką intermedialną oraz podstawową wiedzę dotyczącą środków wyrazu i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych

K1_W01


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Intermedia s.2 o 30 2 Prac. art. 30h
Prac. art. [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10837