Katalog ECTS

Rzeźba

Pedagog: dr Martyna Jastrzębska

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Na ocenę końcową wpływają:

- obecność 

- przygotowanie i zaangażowanie na zajęciach

- terminowa prezentacja efektów pracy na wyznaczonych etapach

- terminowa finalna realizacja projektu zaliczeniowego

- jakość wykonania i montażu realizacji końcowej  

 

opis przedmiotu

Rzeźba dla Intermediów na II-gim roku studiów licencjackich stanowi rodzaj wprowadzenia do pracy z obiektem i instalacją. Studenci realizując swoje zadanie semestralne poznają nowe techniki pracy, uczą się również samodzielnego określania swojej realizacji w szerszym kontekście sztuki - poznając wybrane realizacje, zarówno te obecne już w kanonie jak i najnowsze. W zależności od danego zadania semestralnego, studenci pracują z różnymi materiałami, uczą się również regularnej dokumentacji i analizy własnych postępów. Korekta na zajęciach jest formą wspólnej rozmowy, również między studentami. Po prezentacji lub wykładzie odbywa się dyskusja. Prace zaliczeniowe studentów są prezentowane w ramach przeglądu semestralnego.          

skrócony opis przedmiotu

Rzeźba dla Intermediów na II-gim roku studiów licencjackich stanowi rodzaj wprowadzenia do pracy z obiektem i instalacją. Studenci realizując swoje zadanie semestralne poznają nowe techniki pracy, uczą się również samodzielnego określania swojej realizacji w szerszym kontekście sztuki.

sposób realizacji przedmiotu

W ramach przedmiotu "Rzeźba" odbywają się: wykłady i prezentacje, konsultacje indywidualne i grupowe oraz dyskusje.  Studenci na podstawie zatwierdzonych projektów pracują nad realizacją, którą na bieżąco konsultują z prowadzącą.   

zakres tematów

Intermedia i rzeźba - zarys relacji.

Rzeźba/obiekt/instalacja - nieostre różnice w sztuce najnowszej.

Jak to jest zrobione? - o materiałach, technikach i imitacji. 

Po co robić? - szukanie odpowiedzi.

Jak organizować realizację projektu uwzględniającego rzeźbę, obiekt i instalację? - DIY na podstawie zadania semestralnego.

 

     

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Art Now! Vol. 3,  wyd. TASCHEN, 2012. 

BARDZO NAM SIĘ PODOBA. WSPÓŁCZESNA SZTUKA. PYTANIA, wyd. Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, 2015.

Collins J., Sculpture Today, Phaidon Press, 2014.

George H., The elements of sculpture, Phaidon Press, 2014.

Grovier K., 100 works of art that will define our age, Thames&Hudson, London, 2014.

Moszynska A., Sculpture now, Thames&Hudson, London, 2015.

Trzeciak K., Posągi i utopie, Universitas, Kraków, 2018.

Praktyczny poradnik dla artystów, pod red. Agnieszka Pindera, wyd. Stowarzyszenie SZTUKA CIĘ SZUKA, Toruń, 2012.

Rzeźba dzisiaj, pod red. E. Domanowska, M. Smolińska, CRP Orońsko, 2016.

The shape of things to come: new sculpture, ed. L. Núñez-Fernández, Saatchi Gallery, London, 2011.

Vitamin 3-D. New Perspectives in Sculpture and Installation, Phaidon, London, 2014.

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Brak.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Obecność na liście studentów II-go roku Intermediów studiów licencjackich - pozytywne zaliczenie II-go semestru studiów.   

założenia wstępne

Zainteresowanie studenta przedmiotem oraz poszerzeniem wiedzy i umiejętności.   

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

- samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazując się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i     formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy

- jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie   rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności   kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub           prezentacjami

- posiada umiejętność samooceny, konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób, podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i    etycznych aspektów związanych z własną pracą

Student posiada również umiejętność efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w szczególności:
— pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań,
— negocjowania i organizowania,
— integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych,
— prezentowania zadań w przystępnej formie — z zastosowaniem technologii informacyjnych

A1_K01, A1_K02, A1_K03, A1_K04, A1_K05
umiejętności
opiskod

Student:

- umie formułować i realizować własne koncepcje artystyczne dysponując umiejętnościami niezbędnymi do ich wyrażenia

- umie świadomie posługiwać się adekwatną techniką i technologią w trakcie realizacji intermedialnych prac artystycznych

- potrafi podejmować samodzielnie decyzje odnośnie do realizacji i projektowania własnych prac artystycznych

- posiada szeroki interdyscyplinarny zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych

- wypracował skuteczne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych, umożliwiające ciągły rozwój poprzez samodzielną aktywność

A1_U14, A1_U16, A1_U17, A1_U19, A1_U20
wiedza
opiskod

Student ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych ze sztuką intermedialną oraz podstawową wiedzę dotyczącą środków wyrazu i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych.

Student zna i rozumie podstawowe obszary rozwojowe w historii poszczególnych dyscyplin artystycznych oraz zna publikacje związane z tymi zagadnieniami.

 

A1_W10, A1_W11


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Intermedia s.3 o 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10845