Katalog ECTS

Obrazy i społeczeństwo

Pedagog: dr hab. Bogna Burska

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

zaliczenie z oceną

opis przedmiotu

cel poznawczy: zdobycie wiedzy na temat społecznego funkcjonowania obrazów i konstruowania ich znaczeń. rozumienie jak można zastosować język sztuki współczesnej i szerzej sztuk wizualnych w obszarze opisywania i analizowania procesów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk problematycznych i trudnych. zrozumienie sztuki zaangażowanej społecznie i wizualnych kampanii społecznych jako narzędzi kształtowania codzienności. zrozumienie i przeanalizowanie wagi widzialności i działalności artystycznej dla herstorii - historii kobiet w społeczeństwach.

cel kształcący: kształtowanie i budowanie świadomości na temat wizualności w życiu społecznym ze szczególnym uwzględnieniem widzialności jako elementu wpływającego na rozpoznawanie i wagę problemów społecznych. umiejętność sformułowania wizualnej wypowiedzi w obszarze społecznym w tym w obszarze herstorycznym. 

skrócony opis przedmiotu

rozpoznawanie i twórcze używanie obrazów, wizualności oraz sztuki współczesnej w obszarze problematyki społecznej

sposób realizacji przedmiotu

ćwiczenia i prezentacje

przedmiot "obrazy i społeczeństwo" jest realizowany poprzez szereg ćwiczeń praktycznych oraz przekazywania studentom informacji teoretycznych na temat wizualności oraz widzialności w obszarze społecznym i jej znaczeń. proces kształcenia jest wspierany przez obowiązkowe lektury z tego obszaru.

zadania dotyczą konstruowania i komunikowania obrazów o treściach społecznych. 

zakres tematów

problematyka społeczna, wizualność w życiu społecznym, widzialność w życiu społecznym, obrazowanie problemów społecznych, sztuka zaangażowana społecznie, sztuka współczesna, herstoria, wizualne kampanie społeczne, rola obrazów w postrzeganiu problematyki społecznej

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

"Kobiety, sztuka i społeczeństwo" Whitney Chadwick 1990

"Stosowane sztuki społeczne" Artur Żmijewski 2007

"Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości" Judith Butler 2008

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

zdanie egzaminu wstępnego przez kandytatów

założenia wstępne

wrażliwość artystyczna i wizualna studentek i studentów

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w szczególności: — pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań, — negocjowania i organizowania, — integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych, — prezentowania zadań w przystępnej formie — z zastosowaniem technologii informacyjnych

A1_K01 A1_K03 A1_K05
umiejętności
opiskod

umie formułować i realizować własne koncepcje artystyczne dysponując umiejętnościami niezbędnymi do ich wyrażenia umie świadomie posługiwać się narzędziami multimedialnego warsztatu artystycznego w wybranych obszarach działalności intermedialnej posiada szeroki interdyscyplinarny zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych wypracowała skuteczne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych, umożliwiające ciągły rozwój poprzez samodzielną aktywność

A1_U14 A1_U15 A1_U19 A1_U20
wiedza
opiskod

ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych ze sztuką intermedialną oraz podstawową wiedzę dotyczącą środków wyrazu i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych zna i rozumie podstawowe obszary rozwojowe w historii poszczególnych dyscyplin artystycznych oraz zna publikacje związane z tymi zagadnieniami zna określony zakres problematyki związanej z technologiami stosowanymi w intermedialnej dyscyplinie artystycznej (w ujęciu całościowym) i jest świadoma postępującego rozwoju technologicznego związanego ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością fotografia zna konsekwencje wynikające z powiązania pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi ze studiowanym kierunkiem studiów

A1_W10 A1_W11 A1_W13 A1_W15


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Intermedia s.3 o 60 4 Prac. proj. 60h
Prac. proj. [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10851