Katalog ECTS

Historia Filmu i Filmu Animowanego

Pedagog: dr Piotr Kurpiewski

Pole Opis
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

zaliczenie z oceną

praca pisemna

opis przedmiotu

cel poznawczy: zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z chronologią i epokami w dziejach kinematografii polskiej i powszechnej ze szczególnym ukierunkowaniem na film animowany. Zwrócenie uwagi na kluczowych twórców w ponad 120-letniej historii filmu i wskazanie na różnorodne style wykształcone w poszczególnych epokach kinematograficznych.

cel kształcący: umiejętność rozpoznawania dzieł kluczowych twórców filmowych, umiejętność poszukiwań bibliograficznych w literaturze historycznofilmowej, umiejętność określania cech charakterystycznych stylu filmu fabularnego i animowanego.

skrócony opis przedmiotu

Historia filmu obfituje w nieograniczoną niemalże liczbę zjawisk estetycznych. Zajęcia z historii filmu mają uwrażliwić odbiorców na najważniejsze dokonania w dziejach filmu aktorskiego i animowanego, by móc poruszać się we współczesnej kulturze audiowizualnej, w której liczba nowych dzieł przyrasta w postępie geometrycznym.

sposób realizacji przedmiotu

wykład połączony z dyskusją na temat prezentowanych filmów, prezentacje multimedialne poświęcone historii filmu

zakres tematów

historia filmu powszechnego, historia filmu polskiego, historia fabularnego filmu aktorskiego, historia filmu animowanego, estetyka filmu fabularnego, estetyka filmu animowanego

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Historia kina, t. 1: Kino nieme, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2009.
Historia kina, t. 2: Kino klasyczne, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2011.
Historia kina, t. 3: Kino epoki nowofalowej, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2015.
Marta Okniańska, Anime. W poszukiwaniu istoty fenomenu, Toruń 2013.
Paweł Sitkiewicz, Małe wielkie kino. Film animowany od narodzin do końca okresu klasycznego, Gdańsk 2009.
Paweł Sitkiewicz, Polska szkoła animacji, Gdańsk 2011.
Studio Ghibli. Miejsce filmu animowanego w japońskiej kulturze, red. J. Zaremba-Penk, M. Lisiecki, Toruń 2012.
Sztuka animacji. Od ołówka do piksela. Historia filmu animowanego, red. Ryan Ball, Warszawa 2006.
Andrzej Wojnach, Film animowany. Sztuka czy biznes?, Warszawa 2017.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

zdanie egzaminu wstępnego przez kandytatów

założenia wstępne

gotowość do nabycia i uporządkowania wiedzy z zakresu historii filmu

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

posiada umiejętności samooceny jest zdolny do budowania konstruktywnej krytyki w oparciu o różnorodność artystycznych postaw i ich indywidualnego charakteru

A1A_K04

jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe i etyczne

A1A_K04
umiejętności
opiskod

posiada umiejętność formułowania typowych wypowiedzi pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z różnymi dziedzinami twórczości filmowej

A1A_U22

wykazuje umiejętności językowe w zakresie filmoznawstwa i animacji

A1A_U23

potrafi zaprezentować własne dokonanie artystyczne swój autorski pomysł, projekt; potrafi inicjować i organizować wystawę, umie w stopniu podstawowym, opublikować i promować swój film animowany w mediach elektronicznych

A1A_U24
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Intermedia / Międzywydziałowa Specjalność Animacja s.1 o 20 2 W 20h
W [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10999