Katalog ECTS

Percepcja zmysłowa

Pedagog: dr hab. Bogna Burska

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

zaliczenie z oceną

opis przedmiotu

cel poznawczy: zdobycie podstaw wiedzy na temat percepcji zmysłowej kształtującej całe poznanie rzeczywistości przez człowieka w tym formy ludzkiej działalności artystycznej i jej odbiór. Punktem wyjścia dla zajęć jest pierwsza i podstawowa definicja estetyki pochodząca od greckiego słowa aisthetikos - dosłownie “dotyczący poznania zmysłowego” ale też “wrażliwy”. Analiza percepcji zmysłowej (ze szczególnym podkreśleniem zmysłów innych niż wzrok i rzadziej branych pod uwagę w praktyce artystycznej czy projektowej) ma służyć zrozumieniu w jaki sposób konstruujemy wyobrażenia o rzeczywistości, a tym samym udoskonaleniu metod komunikacji za pomocą pracy twórczej.

 

cel kształcący: kształtowanie i zainicjowanie świadomości na temat procesów poznawczych ze szczególnym uwzględnieniem estetycznych procesów poznawczych. zdobywanie wiedzy na temat percepcji zmysłowej i umiejętności praktycznego jej zastosowania w pracy artystycznej i odbiorze dzieł sztuki.

skrócony opis przedmiotu

praktyczne zastosowanie wiedzy o percepcji zmysłowej w procesie twórczym

sposób realizacji przedmiotu

ćwiczenia i prezentacje

zakres tematów

percepcja zmysłowa, psychofizjologia widzenia, zmysły w odbiorze informacji i dzieł sztuki, komunikacja przy pomocy zmysłów, tworzenie dzieł sztuki w oparciu o wiedzę o percepcji zmysłowej, działania interdyscyplinarne, działania performatywne, praca z obiektami, praca audio

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Olivier Sacks “Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem”, Zysk i S-ka, Poznań 1994 
Olivier Sacks “Antropolog na marsie”, Zysk i S-ka, Poznań 2009 
Juhani Pallasmaa “Oczy skóry”, Instytut Architektury 2012 
Karolina Wiktor “Wołgą przez afazję”, ha!art, Kraków 2014

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

zdanie egzaminu wstępnego przez kandydatów

założenia wstępne

wrażliwość artystyczna studentów 

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami

posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w szczególności: — pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań, — negocjowania i organizowania, — integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych, — prezentowania zadań w przystępnej formie — z zastosowaniem technologii informacyjnych

A1_K01 A1_K03 A1_K05
umiejętności
opiskod

umie formułować i realizować własne koncepcje artystyczne dysponując umiejętnościami niezbędnymi do ich wyrażenia

umie świadomie posługiwać się narzędziami multimedialnego warsztatu artystycznego w wybranych obszarach działalności intermedialnej

posiada szeroki interdyscyplinarny zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych

wypracowała skuteczne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych, umożliwiające ciągły rozwój poprzez samodzielną aktywność

A1_U14 A1_U15 A1_U19 A1_U20
wiedza
opiskod

ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych ze sztuką intermedialną oraz podstawową wiedzę dotyczącą środków wyrazu i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych

zna i rozumie podstawowe obszary rozwojowe w historii poszczególnych dyscyplin artystycznych oraz zna publikacje związane z tymi zagadnieniami

zna określony zakres problematyki związanej z technologiami stosowanymi w intermedialnej dyscyplinie artystycznej (w ujęciu całościowym) i jest świadoma postępującego rozwoju technologicznego związanego ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością fotografia

zna konsekwencje wynikające z powiązania pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi ze studiowanym kierunkiem studiów

A1_W10 A1_W11 A1_W13 A1_W15


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Intermedia / Międzywydziałowa Specjalność Animacja s.2 o 30 2 Prac. proj. 30h
Prac. proj. [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.11014