Katalog ECTS

Fotografia artystyczna i edycja obrazu

Pedagog: dr hab. Zbigniew Treppa

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Na ocenę semestralną składają się następujące elementy:

1. Aktywność studenta na zajęciach.

2. Oceny cząstkowe z ćwiczeń - wszystkie ćwiczenia muszą być zaliczone.

3. Ocena za przygotowanie i wygłoszenie referatu.

4. Ocena za POLIPTYK.

opis przedmiotu

Zajęcia z FOTOGRAFII ARTYSTYCZNEJ i EDYCJI OBRAZU polegają na podsumowaniu dotychczasowej wiedzy studentów zdobytej w tych dziedzinach oraz na jej rozszerzeniu. Cele te są osiągane poprzez samodzielne przygotowywanie referatów przez studentów spośród tematów wskazanych przez wykładowcę, realizację szeregu ćwiczeń polegających na fotografowaniu w plenerze i studio, których uwieńczeniem są POLIPTYKI FOTOGRAFICZNE - spójne tematycznie i formalnie zestawy kilku fotogramów. Proces kreacji jest realizowany na kilku etapach: fotografowanie, edycja, opracowanie ekspozycji - poliptyki. Szczególna uwaga jest poświęcona miejscu fotografii artystycznej pośród innych sztuk, a także jej relacja do grafiki - ze względu na wydział, na którym przedmiot jest realizowany.

skrócony opis przedmiotu

W trakcie zajęć z FOTOGRAFII ARTYSTYCZNEJ i EDYCJI OBRAZU kształtowana jest postawa twórcza studentów w zakresie fotografii, której podstawą jest zdobyta wiedza i umiejętności pozwalające na swobodne korzystanie z intuicji.

sposób realizacji przedmiotu

Nauczanie tego przedmiotu polega na:

1. Zajęciach teoretycznych.

2. Samodzielnych sesjach zdjęciowych w plenerze.

3. Studyjnych sesjach zdjęciowych pod opieką wykładowcy.

zakres tematów

1. ELEMENTY BUDOWY OBRAZU FOTOGRAFICZNEGO.

2. Narzędzia kreacji fotograficznej oraz elektronicznej służące budowaniu obrazu fotograficznego.

3. Przygotowanie i samodzielna realizacja sesji zdjęciowej w plenerze.

4. Przygotowanie i realizacja pod opieką wykładowcy sesji zdjęciowej w studio.

5. Podstawy elektronicznego opracowania fotografii.

6. Przygotowanie (scenariusz, sesja zdjęciowa, opracowanie post-produkcyjne, wykonanie fotogramów i przygotowanie ich ekspozycji) oraz realizacja POLIPTYKU na wybrany i zatwierdzony przez wykładowcę temat.

7. Samodzielne przygotowanie referatu wraz z prezentacją w programie POWER POINT w oparciu o identyfikację wizualną ASP w Gdańsku i wygłoszenie go wobec koleżanek i kolegów.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura -brak-
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Znajomość podstaw fotografii w wymiarze teoretycznym i praktycznym potwierdzone zaliczeniem stosownych zajęć na wcześniejszych latach studiów.

założenia wstępne

Student miał już do czynienia z procesem fotografowania w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Posiada stosowną wiedzę umożliwiającą samodzielne fotografowanie (minimum) w warunkach plenerowych oraz jest właścicielem chociażby prostego sprzętu fotograficznego umożliwiającego samodzielne realizowanie zadań z fotograficznych.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Artystyczna s.2 o 60 2 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.11202