Katalog ECTS

Fotografia artystyczna i edycja obrazu

Pedagog: dr Tomasz Sobecki

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

2. Bieżące wywiązywanie się z powierzonych zadań. Wymóg pozytywnego zaliczenia wszystkich zadań teoretycznych i praktycznych.

3. Forma zaliczenia końcowego:

    a/ Zrealizowanie etiudy fotograficznej według zaakceptowanego przez wykładowcę scenariusza składającej się z 3 - 5 fotografii.

    b/ Przygotowanie prezentacji POLIPTYKU tworzącego etiudę fotograficzną składającą się z 3 - 5 fotogramów formatu 30 cm x 40 cm zaopatrzonej w tytuł oraz krótki

        tekst towarzyszący (cytat lub własny opis inspirujący) z opcjonalnym wykorzystaniem adekwatnego utworu muzycznego.

4. Kryterium oceny stanowi:

     a/ Kreatywność studenta wykazana w procesie tworzenia dzieła.

     b/ Umiejętności warsztatowe w dziedzinie fotografii.

     c/ Postawa twórcza i społeczna w trakcie zajęć.

opis przedmiotu

Przedmiot FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA I EDYCJA OBRAZU składa się z dwóch części:

1. 10 godzin wykładu poświęconego rozwojowi fotografii ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych narzędzi kreacji tej dziedziny sztuki począwszy od narzędzi

    typowo fotograficznych aż po narzędzia elektronicznej obróbki obrazu. Integralną częścią tych zajęć są referaty przygotowywane przez studentów, którym towarzyszą

    stosowne prezentacje elektroniczne zrealizowane w programie POWER POINT. 

2. 50 godzin ćwiczeń, w trakcie których przewidziana jest realizacji serii zadań fotograficznych wskazanych przez wykładowcę. Tematykę fotografii do wskazanych zadań

    studenci dobierają samodzielnie.

    Istotą wskazanych zadań jest umiejętność zastosowania różnorodnych narzędzi kreacji w celu uzyskania intrygującej ekspresji obrazu fotograficznego.

    Ćwiczenia te są oceniane na podstawie przedstawionych plików elektronicznych.

    Wykonanie ćwiczeń praktycznych, w tym sesji zdjęciowych, odbywa się przede wszystkim przy użyciu sprzętu fotograficznego będącego w posiadaniu studentów

    oraz sprzętu oświetleniowego będącego na wyposażeniu studia znajdującego się na Wydziale Grafiki.

    W ramach ćwiczeń, studenci zostają też zapoznani z podstawami elektronicznego opracowania obrazu fotograficznego przy pomocy odpowiednich programów

    komputerowych.

    Ważnym elementem prowadzonych zajęć jest wspólna: wykładowcy i studentów, analiza wykonanych fotografii na różnych etapach ich realizacji.

    Jako podsumowanie zajęć semestru I oraz najważniejszy element oceny przewidziana jest realizacja etiudy fotograficznej składającej się z 3 - 5 fotogramów formatu

    30 cm x 40 cm oraz ich ekspozycja na odpowiednio - kolorystycznie - dobranym tle, w postaci POLIPTYKU.

    Realizacja etiudy jest poprzedzona założeń tematycznych i estetycznych w postaci scenariusza, który podlega akceptacji wykładowcy.

    Postępy pracy nad etiudą są konsultowane sukcesywnie w trakcie jej realizacji przez studentów.

skrócony opis przedmiotu

Najważniejszym celem zajęć jest kształtowanie postawy twórczej studentów w dziedzinie fotografii artystycznej. Założeniem jest nabycie prze nich umiejętności pozwalających na kreatywne wykorzystanie fotografii dla osiągnięcia istotnych celów artystycznych w dziedzinie sztuk plastycznych. W trakcie zajęć przewidziane jest przekazanie studentom wiedzy o unikatowych cechach i możliwościach fotografii w odniesieniu do innych sztuk wizualnych ze szczególnym uwzględnieniem grafiki. Zakładane jest nabycie kompetencji społecznych umożliwiających realizowanie swojej osobowości poprzez sztukę fotografii w wymiarze społecznie użytecznym.

sposób realizacji przedmiotu

Realizacja przedmiotu odbywa się poprzez: wykłady, referaty przygotowane przez studentów, ćwiczenia fotograficzne realizowane samodzielnie przez studentów i wspólnie omawiane, sesje fotograficzne realizowane w studio Wydziału Grafiki pod opieką wykładowcy, przygotowanie w konsultacji z wykładowcą etiudy fotograficznej wieńczącej pracę semestralną oraz jej prezentacja. 

zakres tematów

1. REFERAT o czasie trwania 15 - 20 minut połączony z prezentacją w Power Point.

2. ĆWICZENIE - KSZTAŁT KADRU:

    a/ wydłużony kadr poziomy - fotografia barwna

    b/ wydłużony kadr pionowy - fotografia czarno-biała

    c/ romb

    d/ koło

3. ĆWICZENIE - DYNAMIKA W FOTOGRAFII:

    a/ temat dowolny - fotografia czarno-biała

    b/ temat dowolny - fotografia barwna

4. ĆWICZENIE - KOMPOZYCJA:

    a/ ciasny kadr - portret, fotografia czarno-biała

    b/ wyjście poza kompozycję fotografii: kwadrat - fotografia barwna

5. FOTOGRAFIA JAKO SZTUKA

    POLIPTYK (3 - 5 fotografii) WEDŁUG UZGODNIONEGO SCENARIUSZA, na który składają się:

    - TYTUŁ

    - TEKST (własny lub poezja, proza - niewielki fragment)

    - MUZYKA adekwatna do obrazów - OPCJONALNIE

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

LITERATURA PODSTAWOWA:

 • Pękalski J.L., Kalejdoskop fotografii. Między techniką a sztuka współczesną, HELION, Gliwice 2012.
 • Potocka M.A., Fotografia. Ewolucja medium sztuki, Wydawnictwo ALETHEIA, Warszawa 2010.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1.  FOTOGRAFIA - SZTUKA

 • Cotton Ch., Fotografia jako sztuka współczesna, przeł. M. Buchta, P. Nowakowski, P. Paliwoda, UNIVERSITAS, Kraków 2010.
 • Rouillé A., Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, przeł. O. Hedemann, UNIVERSITAS, Kraków 2007.
 • Werner Marien M., 100 idei, które zmieniły fotografię, Top Mark Centre 2012.

2.  FOTOGRAFIA - TECHNIKA

 • Biver S., Fuqua P., Hunter F., Światło w fotografii. Magia i nauka, przeł. M. Kazimierczak oraz P. Imieliński, GALAKTYKA Sp. z o.o., Łódź 2017.
 • Brown B., Światło w filmie, przeł. K. Kosińska, wyd. IV, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2015.
 • Kelby S., Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. W dążeniu do perfekcji, przeł. P. Cieślak, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2010.
 • Paterson B., Ekspozycja bez tajemnic, przeł. W. Stanisławski, GALAKTYKA Sp. z o.o., Łódź 2011.
 • Paterson B., Kompozycja bez tajemnic, przeł. P. Imieliński, GALAKTYKA Sp. z o.o., Łódź 2012.

3.  HISTORIA FOTOGRAFII

 • Lechowicz L. Historia fotografii część 1 / 1839 - 1939, Wydawnictwo Biblioteki PWSFTViT, Łódź 2012.
 • Rosenblum N., Historia fotografii światowej, przeł. I. Baturo, Grafis Projekt, Bielsko-Biała 2005.
 • von Brauchitsch B. Mała historia fotografii, przeł. J. Koźbiał, B. Tarnas, CYKLADY, Warszawa 2004.
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie są przewidziane.

wymagania wstępne
wymagania formalne Licencjat ze sztuk plastycznych uwzględniających FOTOGRAFIĘ.
założenia wstępne

Student ma dobrze ugruntowaną wiedzę na temat podstaw fotografii, w szczególności zagadnień dotyczących prawidłowej ekspozycji oraz różnych rodzajów oświetlenia. Potrafi posługiwać się sprzętem fotograficznym oraz podstawowym sprzętem oświetleniowym.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
A2_KO4, A2_KO5
umiejętności
opiskod
A2_U12, A2_U16
wiedza
opiskod
A2_W12


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Artystyczna s.3 d 60 6 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.11228