Katalog ECTS

Grafika artystyczna - Pracownia linorytu

Pedagog: prof. Janusz Akermann
Asystent/ci: dr Aleksandra Prusinowska

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Ocena pracy studenta jaest wypadkową jego ogólnej postawy, obecności i aktywności w trakcie zajęć, a przede wszystkim kreatywności, pracowitości oraz zainteresowaniem przedmiotem studiów. Praktyczne metody oceny pracy studenta: podczas bieżących zajęć dokonywana jest korekta permanentna, co ma charakter oceniania ciągłego, sprawdzana jest obecność na zajęciach, kontrolowana jest terminowość realizowanych zadań oraz ich zgodność z przedstawionymi założeniami. Na pozytywną ocenę pracy studenta mają wpływ: osiągnięcie wszystkich założeń programowych, stuprocentowa obecność na zajęciach, duża samodzielność w zakresie warsztatowym oraz wykonanie prac na bardzo wysokim poziomie artystycznym i technicznym. Na negatywną ocenę pracy studenta mają wpływ: niepełna obecność na zajęciach, mała samodzielność warsztatowa oraz wykonanie prac o słabym poziomie technicznym i artystycznym oraz całkowity brak samodzielności warsztatowej połączony z brakiem pomysłów na wykonywanie własnych realizacji.

opis przedmiotu

Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie grafki artystycznej, poznanie i praktyczne stosowanie technik druku wklęsłego oraz wypukłego, umożliwiające swobodną wypowiedź artystyczną formułowaną za pomocą grafcznych środków wyrazu w formie miniatur oraz grafki monumentalnej. Głównym celem pracy ze studentami jest pobudzenie i stymulowanie indywidualnej świadomości twórczej w obrazie graficznym przy pomocy wcześniej poznanych technicznych właściwości druku. Zajęcia polegają na dokładnym omówieniu zaproponowanych studentom tematów, indywidualnych rozmów związanych z praktyczną realizacją poruszanych zagadnień, a także próbami indywidualnego pokonywania problemów formalno – technicznych. W ciągu kolejnych zajęć realizowane są bieżące konsultacje i dyskusje nad kolejnymi etapami powstawania prac, zaistniałymi problemami technicznymi i sposobami ich wyeliminowania, oraz nowymi pomysłami.

skrócony opis przedmiotu

Celem kształcenia jest ugruntowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności doboru i posługiwania się technikami druku wklęsłego lub wypukłego w sposób umożliwiający wyrażenie myśli i formułowanie problemu artystycznego;

sposób realizacji przedmiotu

Przedmiot realizujemy w dwóch grupach. Pierwszą grupę stanowią zajęcia wprowadzające tzn. wykłady/porównania/korekty. Na bazie katalogów, grafik, omawiane są historyczne i współczesne dokonania w grafice polskiej w szczególności w technice linorytu. Drugą grupę stanowią zajęcia warsztatowe, ćwiczenia. W tej grupie wyróżniamy: poznawanie procesu projektowego oraz praca warsztatowa.

zakres tematów

Autorskie projekty w technice linorytu lub technice mieszanej do realizacji w postaci spójnego cyklu grafik. W program zajęć wpisana jest swoboda decyzji i działań. Wybrane zagadnienia z teorii grafiki współczesnej. Wybrane zagadnienia z techniki i technologii linorytu innych technik grficznych – sposoby ich łączenia Grafika w obszarze działań przestrzennych. Grafika w instalacji. Grafika eksperymentalna. Realizacja pracy dyplomowej.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Krejca “Techniki sztuk graficznych”, Grafika artystyczna – podręcznik warsztatowy, ASP Poznań 2007 Grafika warsztatowa – podręcznik technik graficznych, ASP Katowice 2007 http://www.icondata.triennial.cracow.pl/ Katalogi wystaw Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków, 1) Masters of Drawing, Wyd.:Feeria , ISBN:m978-88-81178-24-72) Sarah Simblet, Anatomia dla artystów,Wyd.: Arkady, ISBN:978-83-213-4283- 2) Sarah Simblet, Anatomia dla artystów,Wyd.: Arkady, ISBN:978-83-213-4283-2 3) E.H. Gombrich Pisma o sztuce i kulturze, Tytuł oryginału:The Essential Gombrich, Wyd.:UNIVERSITAS, ISBN:978-83-242-1609-3 4) Rottenberg Anda, Sztuka Polska 1945-2005. Wyd.: Stentor, ISBN: 83-89315-57-2 5) Pisma i witryny int.ernet: Arteon, Obieg, Notes na 6 tyg. (Fund. Bęc Zmiana), 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Praktyka w ramach kierunku (2 – tygodnie) do zaliczenia do końca studiów

wymagania wstępne
wymagania formalne

Pracownia z grupy technologii do wyboru. Zaliczenie I stopnia studiów. Podstawy grafiki artystycznej i rysunku

założenia wstępne

Podstawowa wiedza o technikach graficznych; podstawowe umiejętności obsługi programów graficznych służących do obróbki obrazu; podstawy rysunku.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Realizuje własne działanie artystyczne oraz posiada umiejętność inspirowania i motywowania innych jest zdolny do podejmowania nowych wyzwań twórczych zarówno w warunkach pełnego jaki i ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji, potrafi krytycznie interpretować konkretne dzieła i zjawiska artystyczne w grafice; potrafi formułować własne, kompetentne opinie i sądy na ich temat, wykazuje się umiejętnościami efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie posiada umiejętności inspirowania i organizowania pracy twórczej w ramach wspólnych projektów i działań potrafi integrować się z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć posiada zdolność wymiany poglądów na temat różnych aspektów kreacji artystycznej z poszanowaniem odmienności stanowisk odbiorców.

A2A_K04 A2A_K02 A2A_K03 A2A_K05
umiejętności
opiskod

Rozwija umiejętności warsztatowe i projektowe w procesie realizacji własnych pomysłów artystycznych poprzez poszerzanie repertuaru środków formalnych potrzebnych do wyrażania własnych idei i pomysłów zgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością ma ugruntowane umiejętności w zakresie klasycznych form obrazowania: rysunku, malarstwa, rzeźby itp. potrafi operować jedną z nich wykorzystując optymalnie jej właściwości jak i świadomie łączyć techniki ma zaawansowaną umiejętność doboru i posługiwania się technikami druku wklęsłego, wypukłego, płaskiego, sitowego, cyfrowego; swobodne operuje warsztatem graficznym w realizacji form graficznych w dowolnym formacie zgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością ma ugruntowane umiejętności w zakresie dostosowania materiału analogowego oraz fotograficznego do celów animacji; podstawy montażu materiału obrazowego oraz jego synchronizacji z dźwiękiem przy użyciu odpowiedniego oprogramowania ma znajomość możliwości realizacyjnych oprogramowania służącego do projektowania graficznego, wiedzę na temat jego ograniczeń, umiejętność podejmowania decyzji realizacyjnych zgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością ma zaawansowane umiejętności wykorzystania fotografii cyfrowej w technikach projektowania graficznego ma umiejętność poprawnego przygotowania projektu graficznego do druku oraz adoptowania go do zastosowań internetowych ma kompetencje niezbędne do twórczej, autonomicznej wypowiedzi autorskiej, ale także do podjęcia pracy w zespole w studiach graficznych, reklamowych, wydawnictwach etc.; jest zdolny do podjęcia wiodącej roli w takich zespołach.

A2A_U13 A2A_U14 A2A_U17 A2A_U16
wiedza
opiskod

Ma ugruntowaną wiedzę z zakresu historii sztuki i estetyki; zna i rozumie problematykę sztuki i estetyki współczesnej; świadomie porusza się we współczesnych zjawiskach artystycznych i dyskusjach teoretycznych dotyczących sztuki ma zaawansowaną wiedzę z zakresu teorii i historii projektowania graficznego, w tym: rozwoju typografii, projektowania książek, czasopism, plakatów, identyfikacji wizualnej oraz stylistyki i form wizualnych poszczególnych epok historycznych, od antyku po czasy współczesne jest zaznajomiony z wewnętrzną strukturą materii fotograficznej i rozumie autonomiczność fotografii jako odrębnej dyscypliny sztuki, a także ma podstawową wiedzę, świadomość w zakresie korzystania z fotograficznych środków wyrazu ma zaawansowaną wiedzę z zakresu druku wklęsłego, wypukłego, płaskiego, sitowego; zna oraz potrafi przewidzieć efekty możliwe do uzyskania w tych technikach graficznych posiada rozszerzoną wiedzę na temat związków kreacji artystycznej z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz jej społecznego i historycznego oddziaływania posiada zdolność rozpoznawania wzajemnych relacji pomiędzy różnymi stylami, technologiami i konwencjami artystycznymi oraz formami ekspresji a ich konsekwencjami dla możliwości tworzenia oryginalnych, osobistych wypowiedzi artystycznych opartych o tę wiedzę ma ogólnoplastyczną wiedzę z zakresu teorii rysunku, malarstwa, rzeźby itp. posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę.

A2A_W10 A2A_W08 A2A_W09 A2A_W11


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Artystyczna s.3 d 60 6 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.11238