Katalog ECTS

Malarstwo

Pedagog: dr hab. Grażyna Kręczkowska

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Na ocenę wpływają takie elementy jak:
postępy studenta, poziom prac, aktywny udział we wszystkich ćwiczeniach, frekwencja.
Zaliczenie na podstawie prezentacji prac z całego semestru/roku szkolnego.

opis przedmiotu

Studenci kształtują swoją świadomość estetyczną, uczą się zdolności wnikliwej obserwacji i analizy interakcji form, koloru, światła, malatury, kontrastów, proporcji itp.
Istotnym elementem edukacji, prowadzącym do indywidualnego rozwoju i kreatywności studenta jest nieustające zachęcanie go do podejmowania ryzyka w procesie twórczym, do samodzielnego myślenia, jak również do wyrażania swoich intuicji, ekspresji, emocjonalności i wyobraźni.

skrócony opis przedmiotu

Ćwiczenia związane z rozwijaniem warsztatu artystycznego oraz kreacji twórczej

sposób realizacji przedmiotu

Zadania realizowane są w formie ćwiczeń w obecności osoby prowadzącej. Ćwiczenia poprzedzone są przez omówienie i wprowadzenie do nich, a w trakcie ich wykonywania opatrywane bieżącym komentarzem i uwagami kierowanymi do studentów.
W ciągu trwania całego kursu realizowane są indywidualne przeglądy podsumowujące i komentujące dotychczasowy dorobek studenta.

zakres tematów
  • szkice koncepcyjne – ustalenie formatu, definiowanie kompozycji, wybór medium malarskiego
  • studium martwej natury – zagadnienie materii malarskiej, kompozycji, przestrzeni, waloru, światła kształtującego formę, perspektywy, kontrastów
  • studium modela w kontekście otaczającej przestrzeni
  • studium detali anatomicznych 
  • realizacja indywidualnych projektów poprzedzona konsultacją z prowadzącym pracownię
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Rzepińska Maria „Siedem wieków malarstwa europejskiego”; wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich,1988r.
Rezepińska Maria „historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego”, wydawnictwo literiackie, Kraków 1970
Doerner Max „ Materiały malarskie i ich zastosowanie”; wyd. Arkady, 1975r.
Losos Ludvik „Techniki malarskie” Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1991r.
Gombrich Ernst H,. „Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawiania obrazowego” przeł. Jan Zarański, PIW, Warszawa 1981
Strzemiński Władysław „Teoria widzenia” Wydawnictwo literiackie, Kraków 1958
Rudolf Arnheim „Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka” przeł. J. Mach, WAiF, Warszawa 1978
Rudolf Arnheim „Myślenie wzrokowe” przeł. M. Chojnacki, wyd. słowo/obraz terytoria
Aktualne pisma i magazyny o sztuce

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

ukończony I stopień studiów – licencjat

założenia wstępne

Student powinien posiadać orientację w praktyce i teorii związanej z kulturą plastyczną.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

jest zdolny do podejmowania nowych wyzwań twórczych zarówno w
warunkach pełnego jaki i ograniczonego dostępu do potrzebnych
informacji

K2_K02
umiejętności
opiskod

przygotowany jest do realizacji prac artystycznych i projektowych
uwzględniających aspekty estetyczne, społeczne i prawne zgodnie
ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością

K2_U03

ma ugruntowane umiejętności w zakresie klasycznych form
obrazowania: rysunku, malarstwa, rzeźby itp. potrafi operować
jedną z nich wykorzystując optymalnie jej właściwości jak i
świadomie łączyć techniki

K2_U07
wiedza
opiskod

posiada zdolność rozpoznawania wzajemnych relacji pomiędzy
różnymi stylami, technologiami i konwencjami artystycznymi oraz
formami ekspresji a ich konsekwencjami dla możliwości tworzenia
oryginalnych, osobistych wypowiedzi artystycznych opartych o tę
wiedzę

K2_W07


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Artystyczna s.4 d 60 3 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.11250