Katalog ECTS

Historia Grafiki Artystycznej

Pedagog: dr Zbigniew Mańkowski

Pole Opis
forma/typ zajęć wykłady kierunkowe;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Formy/narzędzia walidacji efektów kształcenia w zakresie:

wiedzy – konsultacje, kolokwium
umiejętności - konsultacje, odpowiedzi na kolokwium ( pytania otwarte, terminologia ), lektura indywidualna ( komentarz krytyczny) i wartościowanie dzieła sztuki graficznej
kompetencji społecznych – systematyczna praca indywidualna, samoocena i ocena postępów.
 

 

1. zaliczenie z oceną - po zaliczeniu kolokwium pisemnego.

2. kolokwium składa się z zestawu pytań zamkniętych i 2 pytań otwartych, odwołujących się do rozumienia treści wykładu oraz przygotowanego samodzielnie indywidualnego zadania na podstawie indywidualnego zestawu lektur - patrz poniżej zestaw literatury. 3. Punktacja pytań na kolokwium: pytania zamknięte - 10 pkt., pytania otwarte - każde 10 pkt. - suma - 30 pkt/ min. na zaliczenie 16 pkt.

3. obecność i aktywność - przygotowanie wybranego zagadnienia i krótka jego prezentacja.

opis przedmiotu

1.Cel ogólny: studenci mają poznać i rozpoznawać różne historyczne zjawiska w rozwoju grafiki oraz potrafić spojrzeć na nie krytycznie – w odniesieniu do własnej praktyki twórczej;         2. Organizacja pracy własnej studenta – zachęta i inicjowanie pracy poszukiwawczo-analitycznej i interpretacyjne;                                     

3. Akcentowanie związków historii grafiki z problemami rozwoju współczesnej grafiki.

skrócony opis przedmiotu

przedmiotem wykładów jest krytyczna prezentacja wybranych propozycji z historii grafiki europejskiej i polskiej; najważniejszych szkół i ośrodków oraz wybitnych artystów-grafików dawnych (Rembrandta, Callota, Piranesiego, Hogartha i Goi) oraz bliższych nowoczesności ( np. Maneta, Muncha, Renoira); w toku rozwoju zajęć zostaną proporcjonalnie omówione najważniejsze techniki graficzne (np. drzeworyt, miedzioryt, akwaforta, akwatinta, mezzotinta i in.); całość zostanie zaprezentowana w kontekście zmian historycznych i kulturowo-ideowych;

sposób realizacji przedmiotu

wykłady z elementami konwersatorium, prezentacje power point; indywidualna prezentacja wybranego zagadnienia

zakres tematów

1. Francuska akwaforta – Callot. 2. Mistrzostwo Rembrandta i jego naśladowców. 3/4. Hiob w pracowni graficznej – twórczość dojrzałego okresu Rembrandta. 5. Grafika gdańska – od początków do Chodowieckiego. 6. Drzeworyt japoński i chiaroscuro. 7. Akwaforta i mezzotinta XVII w. – Italia, Francja. 8. Grafika włoska XVIII w. i Piranesi. 9/10 Angielska grafika XVIII w. – Hogarth, Blake. 11/12 Goya – grafik. Nowoczesna grafika Goi – od Kaprysów do Szaleństw ( Los Disparates). 13. Litografia w XIX w. - H. Daumier, Doré.  14. Grafika autorska w XIX w. – Manet, Degas, Gauguin. 15. Litografia barwna – Toulouse-Lautrec. Kolor w grafice. 16. Grafika w sztuce XX w. – Munch, Morandi. 17. Znaczenie twórczości graficznej Picassa i Miró. 18. Człowiek w grafice nowoczesnej – posumowanie. Kolokwium zamykające i ocena zajęć.

- wybrane tematy do indywidualnego zrealizowania przez studentów/ w ramach zadań samodzielnych.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Podstawowa:

Jordi Catafal, Clara Oliva, Techniki graficzne, Warszawa 2004; Andrzej Jurkiewicz, Podręcznik metod grafiki artystycznej, Warszawa 1975; Maciej Bóbr, Mistrzowie grafiki europejskiej od XV do XVIII wieku, Warszawa 2000; Irena Jakimowicz, Pięć wieków grafiki polskiej, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1997 (bez słownika terminologicznego, ponieważ zawiera nieścisłości); Irena Kossowska, Narodziny polskiej grafiki artystycznej 1897-1917, Kraków 2000; Wróblewska D., Polska grafika współczesna. Grafika warsztatowa, plakat, grafika książkowa, grafika prasowa, Interpress, Warszawa 1983

Uzupełniająca:

J. Berger, O patrzeniu, Warszawa 1999;A. D’Alleva, Metody i teorie historii sztuki, Kraków 2008; Tejże, Jak studiować historię sztuki, Kraków 2008; B.Fabiani, Moje gawędy. Osztuce. Dzieła, twórcy, mecenasi wiek XV-XVI, Warszawa 2012;

S. Greenblatt, Zwrot: jak się zaczął renesans, Warszawa 2012;

J. Huizinga, Kultura XVII-wiecznej Holandii, Kraków 2008;

Jolanta Talbierska, Grafika gdańska 2. poł. XVI do końca XVIII w. Artyści, odbiorcy, tematy, [w:] Aurea Porta Rzeczypospolitej. Sztuka Gdańska 2. poł. XV do k. XVIII w. Wystawa w Muzeum Narodowym w Gdańsku, 2 maja-31 sierpnia 1997, t. 1. Eseje, Warszawa 1997, s. 183-203

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

aktywne uczestnictwo

założenia wstępne

wiedza z zakresu podstaw historii sztuki

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

 

posiada zdolność wymiany poglądów na temat różnych aspektów kreacji artystycznej z poszanowaniem odmienności stanowisk odbiorców

K2_K09 A2A_K02 A2A_K03 A2A_K05
umiejętności
opiskodposiada umiejętność do formułowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych zgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością  
 

K2_U16 A2A_U18
wiedza
opiskod


ma ugruntowaną wiedzę z zakresu historii sztuki i estetyki; zna i rozumie problematykę sztuki i estetyki współczesnej; świadomie porusza się we współczesnych zjawiskach artystycznych i dyskusjach teoretycznych dotyczących sztuki

K2_W02 A2A_W08 A2A_W10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Artystyczna s.4 o 30 2 W 30h
W [E]
W [Z]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.11261