Katalog ECTS

Seminarium dyplomowe

Pedagog: prof. Andrzej Pniewski

Pole Opis
forma/typ zajęć seminarium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

III semestr
Metoda oceny:
Ocenie podlega dorobek z semestru dotyczący pracy dyplomowej zawierający przedstawione w formie elektronicznej: dane wyjściowe, wnioski zawarte w programie/konspekcie oraz wstępne założenia pracy.
Podstawa zaliczenia:
Podstawą zaliczenia jest: 1/ aktywne uczestnictwo w seminariach, 2/ wypełnienie wszystkich zadań powierzonych przez prowadzącego w ramach proseminariów.
Kryteria oceny:
a/ kreatywność sformułowanych założeń projektowych do pracy dyplomowej i wniosków z nich płynących oraz wstępnych założeń pracy,
b/ jakość zgromadzonego materiału źródłowego i wyciągniętych z nich wniosków

 

IV semestr
Metoda:
Ocenie podlega dorobek z semestru zawierający przedstawione w formie elektronicznej: tezy pracy dyplomowej ideowe/teoretyczne zawarte w tekście pracy dyplomowej (czyli tekst pracy) dowodzący jej ścisłego związek z projektem.
Podstawa zaliczenia:
Podstawą zaliczenia jest: a/ aktywne uczestnictwo w seminariach, b/ wypełnienie wszystkich zadań powierzonych przez prowadzącego w ramach seminarium.
Kryteria oceny:
a/ jakość pracy dyplomowej w kontekście spójności założeń teoretycznych/ideowych z projektem,
c/ umiejętność argumentacji w obronie tez postawionych w pracy dyplomowej.

opis przedmiotu

Celem seminariów dyplomowych jest zapewnianie: 1/ możliwie jak najwyższego merytorycznego poziomu magisterskich prac dyplomowych, 2/ koordynacji pomiędzy projektem, a zagadnieniem teoretycznym/ideowym realizowanym w ramach tematu pracy dyplomowej, czyli zapewnienie spójności/jedności pracy pisemnej z projektem, 3/ tworzenie magisterskich dyplomów z zakresu sztuk projektowych na poziomie projektów budujących podstawy do prowadzenia prac badawczych w dziedzinie sztuki, (Seminaria są wstępem do prowadzenia pracy badawczej w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dział sztuki należącej do dziedziny sztuki.

Seminaria dyplomowe na IV semestrze kończy się sformułowaniem kompletnej magisterskiej pracy dyplomowej.

III semestr
Zajęcia dostosowane są do tematów prac dyplomowych kierowanych przez określonego promotora w ten sposób, aby pozwoliły dyplomantom: 1/ poznać zasady gromadzenia danych oraz informacji stanowiących materiał wyjściowy do pracy dyplomowej, 2/ usystematyzować zgromadzone dane, 3/ sformułować założenia i program/konspekt pracy dyplomowej na podstawie wniosków ze zgromadzonych danych, 4/ sformułować pracę na wstępnym etapie jej realizacji.

Dyplomanci poszukują swojej indywidualnej drogi rozumowania dotyczącego łączenia idei/teorii z praktyką projektowania ukierunkowaną na konkretne zagadnienia projektowe na etapie wstępnym prowadzenia pracy badawczej.

Dyplomanci uczestniczą w seminariach ucząc się dyskusji i argumentacji w obronie stosowanych przez siebie rozwiązań projektowych.
Dyplomanci korzystają z konsultacji/korekt w ramach budowania założeń i programu pracy ukierunkowanych na zgodność projektu z jego częścią teoretyczną.

IV semestr
Seminaria ukierunkowane na wykorzystanie materiałów i informacji zgromadzonych w ramach prowadzenia tematu na III semestrze do sfinalizowana kompletnej pracy dyplomowej, szczególnie w zakresie spójności założeń teoretycznych/ideowych zwartych w opracowaniu pisemnym z projektem.

Seminaria doskonalące argumentację w ramach obrony założeń sformułowanych przez dyplomanta w ramach założonego celu pracy dyplomowej oraz sposobu jego realizacji.

Sformułowanie kompletnej pracy dyplomowej.

skrócony opis przedmiotu

Nie dotyczy

sposób realizacji przedmiotu

III semestr
Dyskusje i prezentacje seminaryjne.
Konsultacje/korekty dotyczące części pisemnej projektu dyplomowego.

IV semestr
Dyskusje i prezentacje seminaryjne (w tym seminaria przygotowujące do argumentacji w obronie tez zawartych w pracy dyplomowej).
Konsultacje/korekty części pisemnej projektu dyplomowego.

zakres tematów

Zakres obejmuje teorię, ideę i metodykę projektowania zgodnych z tematem poszczególnych prac dyplomowych akceptowanych przez promotora

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Teksty źródłowe, z założenia, są pozyskiwane przez studentów stosowanie do każdego zadania pod kierunkiem promotora.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Dla semestru III - ukończony II sem. studiów na Kierunku Architektury Przestrzeni Kulturowych.
Dla semestru IV - ukończony III sem. studiów na Kierunku Architektury Przestrzeni Kulturowych.

założenia wstępne

Studenci przystępujący do kursu powinni mieć zaawansowaną wiedzę na temat projektowania, znajomość technik projektowania wynikającą z programu dotychczasowych dwóch semestrów studiów magisterskich oraz posiadać pogląd na Architekturą Wnętrz i jej projektowanie pozwalający na samodzielny, świadomy wybór tematu pracy dyplomowej i zagadnienia jakie będzie ona rozstrzygać.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

PK-K03 / A2-K02
Podejmuje działania samodzielnie, niezależnie od zmiennych warunków pracy i ograniczonego dostępu
do potrzebnych informacji.
PK-K06 / A2-K04
Posiada rozwiniętą umiejętność wyrażania rzeczowych wyważonych sądów w krytycznej ocenie rzeczy i zjawisk.

 

umiejętności
opiskod

PK-U01 / AW-U11
Cechuje się dojrzałą postawą twórczą, umożliwiającą realizację własnych koncepcji projektowych i artystycznych.

PK-U05 / A2-U17
Potrafi świadomie i niezależnie realizować zamierzenia projektowe i artystyczne, wykorzystując intuicję i wyobraźnię,
wzory i paradygmaty stanowiące podstawę twórczej kreacji w projektowaniu, rewitalizacji obiektów w krajobrazie kulturowym.
PK-U10 / AW2-U18
Potrafi opracować rozbudowaną pracę pisemną oraz wystąpienie ustne, tyczące szczegółowych zagadnień związanych
z obszarem sztuk projektowych.

wiedza
opiskod

PK-W11 / A2-W10, W11
Rozumie wzajemne powiązania i zależności wiedzy teorią i praktyką. potrafi je wykorzystać przy realizacji prac
w wybranych obszarach sztuk projektowych

PK-W14 / A2-W12
Zna metodykę związaną z planowaniem procesów projektowych, stosuje ja w realizacji nowych rozwiązań twórczych.Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.3 d 30 1 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.11361