Katalog ECTS

Seminarium pisemnej pracy magisterskiej

Pedagog: dr hab. Bogna Łakomska

Pole Opis
forma/typ zajęć seminarium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

W celu zaliczenia semestru zimowego student musi zbudować pisemny konspekt oraz zaprezentować stan badań. 

opis przedmiotu

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do samodzielnego napisania teoretycznej pracy dyplomowej, która w większości przypadków związana jest z tematyką dyplomu praktycznego. Zajęcia dotyczą opanowania warsztatu techniki pisania pracy, umiejętnego budowania problemu oraz analizy wybranej literatury z zakresu omawianego tematu.

- Cel poznawczy: analiza i interpretacja wybranego zagadnienia w oparciu o metodologię w obszarze danego kierunku - Cel kształcący: właściwy dobór i wykorzystanie literatury, umiejętna ocena wiarygodności źródeł i informacji wykorzystywanych w pracy, umiejętne projektowanie, rozwiązywanie i modyfikowanie istniejących problemów/rozwiązań - Cel praktyczny: chęć poszerzania wiedzy poprzez samodzielne poszukiwania, umiejętność budowania dłuższej wypowiedzi, organizowanie własnej pracy, branie odpowiedzialności za realizację własnych przedsięwzięć.

skrócony opis przedmiotu

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do samodzielnego napisania teoretycznej pracy dyplomowej, która w większości przypadków związana jest z tematyką dyplomu praktycznego. Zajęcia dotyczą opanowania warsztatu techniki pisania pracy, umiejętnego budowania problemu oraz analizy wybranej literatury z zakresu omawianego tematu.

sposób realizacji przedmiotu

Konwersatorium, indywidualne spotkania, wykład z prezentacją ppt

zakres tematów

- Zajęcia wprowadzające, których celem jest zdefiniowanie oczekiwań studentów względem prowadzącego;

- Zaprezentowanie zainteresowań artystycznych i teoretycznych;

- Prezentacja cech poprawnej konstrukcji pracy pisemnej i jej metodologii

-Wstępne ustalenia co do zakresów tematów pracy pisemnej

-Dyskusja nad ujęciem problemu

-Dyskusja nad budową konspektu

-Indywidualne prezentacje studentów (prezentacje ppt, referaty)

-Korekty prac, indywidualne konsultacje

sposób zaliczenia zaliczenie;
literatura

W zależności od indywidualnych potrzeb studenta i poruszanej przez niego tematyki. Z reguły student indywidualnie zbiera bibliografię do swojej pracy, prowadzący poprzez konsultacje analizuje z nim/nią wybór i krytycznie ocenia.

Literatura zalecana: D’ Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, tł. E. i J. Jedlińscy, Kraków 2008

D’ Alleva A., Jak studiować historię sztuki?

Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa, Gdańsk 2004

Bätschmann O., Historia sztuki na przejściu od ikonologii do hermeneutyki,„Artium Questiones”, 3 (1986).

Białostocki J. (ed.), Pojęcia, problemy, metody współczesnej nauki o sztuce, Warszawa 1976.

Bryl M., Suwerenność dyscypliny, Poznań 2009.

Kalinowski L., Max Dvorak i jego metoda badań nad sztuka, Warszawa 1974.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczony poprzedni semestr. 

 

 

założenia wstępne

Poszerzony zakres znajomości z historii sztuki, kultury i filozofii w zakresie studiów magisterskich

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

-Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
-Absolwent poprzez nabytą wiedzę i umiejętność łączenia jej elementów, rozumie potrzebę inspirowania innych i uczenia się przez całe życie
-Posiada umiejętność krytycznej oceny uwzględniającą autorefleksję, konstruktywną krytykę w aspekcie tematów społecznych, naukowych i etycznych

umiejętności
opiskod

-Posiada umiejętność przygotowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
-Potrafi systematyzować wiedzę i kształtować własne poglądy
-Posiada rozwiniętą umiejętność wyrażania rzeczowych wyważonych sądów w krytycznej ocenie rzeczy i zjawisk.

wiedza
opiskod

-Posiada rozszerzoną wiedzę na temat związków kreacji artystycznej i jej kontekstu historycznego z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz jej społecznego i historycznego oddziaływania
-Zna i rozumie główne kierunki i zjawiska w historii sztuk plastycznych
-Zna metody umożliwiające analizowanie i opisywanie teorii sztuki współczesnej, jak i teorii sztuki w poszczególnych epokach historycznych

 Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Artystyczna s.3 d 15 5 S 15h
S [Z]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.11398