Katalog ECTS

Podstawy CAD-CAM

Pedagog: dr Marta Hryc

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Forma zaliczenia :
Prezentacja zadania projektowego (grafika 2D i modelowanie 3D)
Podstawowe kryteria oceny:
Aktywna obecność na zajęciach, realizacja zadania projektowego we wszystkich opisanych założeniach
Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia:
K_W05 przygotowanie materiałów inspiracyjnych (moodboard, przykłady istniejących realizacji) dla opracowywanego zagadnienia
K_U02  analiza stanu istniejącego dla opracowywanego zagadnienia i jej prezentacja
K_U12 realizacja wizualizacji zagadnienia projektowego z wykorzystaniem technik komputerowych
K_K01 dyskusja podczas zajęć i praca zaliczeniowa
K_K06 prezentacja projektu


opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie kompetencji niezbędnych do efektywnego i efektownego prezentowania treści na każdym etapie projektowania oraz wykorzystywania technologii CAD/CAM [Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing] w pracy projektowej.

skrócony opis przedmiotu

Przygotowanie studentów do pracy z wykorzystaniem oprogramowania do tworzenia i edycji wektorowej oraz rastrowej grafiki 2D oraz do modelowania przestrzennego.

sposób realizacji przedmiotu

Zajęcia audytoryjne.

zakres tematów

Zadania projektowe, poprzedzone wykładami wprowadzającymi

sposób zaliczenia zaliczenie;
literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć;
Dębowski Przemek, Mrowczyk Jacek (2015), Widzieć/Wiedzieć  Wybór najważniejszych tekstów o dizajnie,
Karakter Poulin Richard (2012), Język projektowania graficznego. Ilustrowany podręcznik podstawowych zasad projektowania graficznego, TMC
Forssman Friedrich, Wilberg Hans Peter (2015), Pierwsza pomoc w typografii, Słowo/obraz/terytoria
Lipson Hod, Kurman Melba (2013) Fabricated : The New World of 3D Printing, John Wiley & Sons Inc., USA
Anderson Chris (2014) Makers : The New Industrial Revolution, Crown Business, USA

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta;
Von R. Glitschka (2012), Grafika wektorowa. Szkolenie podstawowe, Helion
Adobe Creative Team (2013), Adobe Photoshop CS6/CS6 PL. Oficjalny podręcznik, Helion
McNeel Robert (1999) RHINOCEROS. NURBS modeling for Windows. Introduction guide. McNeel and Associates, USA

B. Literatura uzupełniająca;
Zakrzewski Paweł (2015) Kompendium DTP Adobe Photoshop, Illustrator,
InDesign i Acrobat w praktyce
, Helion
Petry Michael (2012), The Art of Not Making. The New Artist/Artisan Relationship, Thames & Hudson, UK
red. Krajewski Marek (2011), Handmade. Praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości, Fundacja Bęc Zmiana

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Brak

założenia wstępne

Brak

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

absolwent jest gotów do stosowania i tworzenia dobrych praktyk naukowych i zawodowych

K_K01

absolwent jest gotów do zrozumiałego i przejrzystego prezentowania koncepcji projektowych przy pomocy programów komputerowych i technik wizualnych

K_K06
umiejętności
opiskod

absolwent potrafi analizować, formułować założenia, dobierać narzędzia i środki w celu rozwiązywania wieloaspektowych problemów projektowych

K_U02

absolwent potrafi stosować w praktyce narzędzia projektowe i środki wypowiedzi plastycznej konieczne do wizualizacji koncepcji projektowych

K_U12
wiedza
opiskod

absolwent zna i rozumie trendy rozwojowe z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i sztuki

K_W05


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Design w przestrzeni społecznej s.2 o 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.11487