Katalog ECTS

Pracownia projektu artystycznego

Pedagog: prof. ASP dr hab. Grzegorz Radecki

Pole Opis
forma/typ zajęć seminarium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Formy/narzędzia walidacji efektów kształcenia w zakresie:
- wiedzy - konsultacje (ocena sumatywna)
- umiejętności - konsultacje, przeglądy (ocena sumatywna)
- kompetencji społecznych - organizacja wystawy i prezentacja pracy dyplomowej (ocena sumatywna)

Metody ewaluacji.
Metoda  konsultacji i przeglądów wykonanych prac. Oceniany jest poziom zaawansowania, poziom i złożoność myślenia o projekcie. Decyzja  o zakończeniu realizacji pracy wiąże się z oceną krytyczną postaci ostatecznej projektu. Ocenie podlega spoistość  przyjętej idei i zastosowanej formy.

opis przedmiotu

- Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)
Uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat komunikatu realizowanego poprzez złożony utwór plastyczny.

- Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
Wypracowanie samodzielności w podejmowaniu decyzji w obszarze komunikowania się przy pomocy złożonego utworu plastycznego.

- Cel praktyczny: (Planowane kompetencje społeczne)
Student jest gotowy do komunikowania się przy pomocy oryginalnego i złożonego utworu plastycznego.

skrócony opis przedmiotu

Poszukiwanie i znalezienie  założeń składających się na dojrzałą i osobistą wypowiedź artystyczną oraz zrealizowanie takiej wypowiedzi poprzez wykorzystanie możliwości jakie dają cyfrowe techniki budowania obrazu.

sposób realizacji przedmiotu

Zajęcia mają formę seminariów i ćwiczeń, ich celem jest wykonanie pracy dyplomowej w zakresie dzieła plastycznego.
Sposób realizacji traktowany jest indywidualnie a podjęty temat implikuje zastosowanie odpowiedniej metody. W trakcie zajęć seminaryjnych skupiamy się na ustaleniu treści ideowych projektu. W następnych etapach jest to poszukiwanie materialnej formy spełniającej ustalone wcześniej przesłanki.
Ostatni etap jest krytyczną oceną dojrzałego utworu, skupia się na wprowadzeniu elementów doskonalących projekt.

zakres tematów

Praca dyplomowa, w części dzieło plastyczne, winna sumować doświadczenia teoretyczne i praktyczne nabyte przez studentów w toku kształcenia. Ma charakter wypowiedzi artystycznej realizowanej na bazie wypracowanej w trakcie seminarium koncepcji ideowej. Jej postać związana jest z wykorzystaniem form  tworzonych w oparciu o techniki komputerowego przetwarzania obrazu. Zamysł i charakter dzieła jest całkowicie indywidualny.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Bordwell David, Thompson Kristin Sztuka filmowa wyd. Marzec  W-wa  2010
Block Bruce Opowiadanie obrazem wyd. Marzec W-wa 2010
Tarkowski Andriej Kompleks Tołstoja wyd. Pelikan, W-wa 1989
Nurczyńska-Fidejska Ewelina, Klejsa Konrad, Kołys Tomasz, Sitarski Piotr Kino bez tajemnic wyd. Senator W-wa 2009

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczony pierwszy rok studiów.

założenia wstępne

Uzyskanie akceptacji prowadzącego seminarium które uwarunkowane jest umiejętnością twórczego wykorzystania form i technik cyfrowej kreacji obrazu z jednoczesną świadomością własnego potencjału twórczego i umiejętnością odniesienia się do kontekstu kulturowego w jakim realizowane dzieło winno zostać usytuowane.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Świadomy swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i osobistego 

K_K01

Realizuje samodzielnie koncepcje oraz działania artystyczne i animacyjne oparte na integracji wiedzy z różnych dziedzin i doświadczenia z zakresu mechanizmów psychologicznych

K_K03
umiejętności
opiskod

rozwija umiejętności techniczne i warsztatowe potrzebne do świadomego realizowania różnych koncepcji artystycznych

K_U07

Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną umożliwiającą świadomą realizację własnych koncepcji artystycznych zwłaszcza w oparciu o doświadczenie wykorzystania swej intuicji, emocjonalności i wyobraźni w obszarze ekspresji artystycznej

K_U08
wiedza
opiskod

rozwija wiedzę dotyczącą wzorców historyczno-kulturowych i formalnych elementów budowy dzieła plastycznego oraz technologii ich wykonywania, które w sposób świadomy odnosi do działań twórczych

K_W07

Dokonuje wyborów działań twórczych o wysokim stopniu oryginalności w odniesieniu do wiedzy z zakresu historii sztuki i związanych z nimi tradycji twórczych

K_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.3 d 120 13 S 120h
S [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6220