Katalog ECTS

Pracownia projektu artystycznego

Pedagog: prof. dr hab. Anna Bem-Borucka

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

kryteria oceny:
-kreacyjność
-innowacja (umiejętność analizowania)
-umiejętność uzasadniania własnych decyzji
-warsztat (jakość wykonania, staranność)

opis przedmiotu

- Cel poznawczy:
wiedza w zakresie sztuki i kultury współczesnej, dotycząca rozwoju oraz realizacji utworów plastycznych.

- Cel kształcący:
umiejętność doboru metod i środków potrzebnych tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych.

- Cel praktyczny:
nieustający rozwój kompetencji i umiejętności w zakresie własnych koncepcji artystycznych, rozwijanie umiejętności warsztatowych.

 

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

konsultacje, pomoc w realizacji indywidualnych projektów oraz działań artystycznych

zakres tematów

student indywidualnie określa swoje działania twórcze oraz zakres problemów, które go interesują w kontekście kulturowym, społecznym czy artystycznym etc.
oraz sam wybiera "środki przekazu" tak dobrane aby był on czytelny...  

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Ceysson Bernard, Bresc-Bautier Genevieve, Fagiolo dell’Arco Maurizio, Souchal Francois Sculpture From Antiquity To The Present Day, Wyd. Taschen, 2007
Grande John K. Dialougues in Diversity Art. From Marginal to Mainstream, 2007
Civilizations Art and Photography, Slovart 2009
Czasopima: Atlas Sztuki, Orońsko, Kwartalnik Rzeźby
POKAZ Pismo Krytyki Artystycznej, Warszawa
Materiały dostępne w internecie dotyczące następujących artystów: Constantin Brancusi, Isamu Nougouchi, Julio Gonzales, Richard Serra, Robert Morris, Richard Wilson, Christian Boltański, Micha Ullman, Gordon Matta Clark, Do Ho Suh, Rachel Whiteread, Carl
Andre, Anish Kapoor, Andre Golsworthy

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

zdane egzaminy 

założenia wstępne

wiedza i praktyka w zakresie podstawowych dzialan artystycznych

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Świadomy swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i osobistego

K_K01+++

Realizuje samodzielnie koncepcje oraz działania artystyczne i animacyjne oparte na integracji wiedzy z różnych dziedzin i doświadczenia z zakresu mechanizmów psychologicznych

K_K03+++
umiejętności
opiskod

Posiada rozwinięte umiejętności analityczne i animacyjne, pozwalające na zanalizowanie i konstruowanie procesów kulturotwórczych oraz kreatywne animowanie pracy nad rozwojem uczestników procesów upowszechniania kultury

K_U03+

Analizuje i interpretuje struktury dzieła plastycznego uwzględniając historyczno-kulturowy kontekst oraz relacje zachodzące pomiędzy rodzajem stosowanej w dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez nią komunikatem

K_U06+++

Rozwija umiejętności techniczne i warsztatowe potrzebne do świadomego realizowania różnych koncepcji artystycznych

K_U07+++

Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną umożliwiającą świadomą realizację własnych koncepcji artystycznych zwłaszcza w oparciu o doświadczenie wykorzystania swej intuicji, emocjonalności i wyobraźni w obszarze ekspresji artystycznej

K_U08+++
wiedza
opiskod

Rozwija wiedzę dotyczącą wzorców historyczno-kulturowych i formalnych elementów budowy dzieła plastycznego oraz technologii ich wykonywania, które w sposób świadomy odnosi do działań twórczych

K_W07+++

Dokonuje wyborów działań twórczych o wysokim stopniu oryginalności w odniesieniu do wiedzy z zakresu historii sztuki i związanych z nimi tradycji twórczych

K_W08+++


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.4 d 120 11 S 120h
S [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6226