Katalog ECTS

Fotografia kreacyjna

Pedagog: mgr Michał Szlaga

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Aktywny udział w zajęciach, realizacja poszczególnych zadań i ich prezentacja w formie analogowej i cyfrowej oraz produkcja i organizacja wystawy. Egzamin pisemny z zakresu tematyki nowych zjawisk w fotografii polskiej po 2000 roku.

 

opis przedmiotu

Fotografia kreacyjna / fotografia jako pretekst /

„Fotografia nie jest jedynie medium, które donosi o stanie świata ‒ nie jest też jedynie estetyczną transformacją świata. Jest ona konkretnym aktem ujawnienia, w którym nieskończone możliwości opowiedzenia prawdy wynikają właśnie z zaprzeczenia, zakłócenia, rozbicia własnej tożsamości”. (John Roberts „Photography and its Violations”)

Zajęcia z fotografii są przeznaczone dla studentów pierwszego roku drugiego stopnia i trwają przez dwa semestry. Studenci bardzo często nie mieli wcześniej świadomego kontaktu z medium fotografii. Często nie posiadają również umiejętności technicznych związanych z dziedziną. Jako prowadzący staram się tak budować zadania, oraz wspierać studentów w procesie realizacji, aby nie skupiać się na tworzeniu fotografii w typowym (technologicznym i warsztatowym) podejściu do niej. Fotografia nie jest dla mnie tylko narzędziem, nie jest samotną wyspą – natomiast może być modelem myślenia o świecie, pretekstem do badania siebie i społeczeństw, w których żyjemy. Traktuję ją jak jeden z cennych kluczy do zrozumienia rzeczywistości, do zrozumienia w jaki sposób myślenie może być kształtowane i wyrażane przez szeroko pojętą kulturę wizualną – w tym również i dziedzinę, którą uprawiam. Ponadto bardzo cenię sobie uzasadnione i trafne odnoszenie się w pracy do innych dziedzin artystycznych i naukowych.
Staram się, aby nasze spotkania były miejscem doświadczania, używania i dyskusji o medium.
Fotografia jest świetnym pretekstem do poznawania, opisywania i analizowania otoczenia. A może - i choć szumnie to zabrzmi – rozwijania siebie i świata wokół nas.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Zajęcia przeprowadzane są w formie warsztatowej. Podstawą zajęć są indywidualne korekty ze studentami. Przed przejściem do realizacji zadań prowadzący przeprowadza wykłady objaśniające. Studenci samodzielnie pod opieką prowadzącego realizują 3 zadania fotograficzne oraz przeprowadzają prezentacje na zadane tematy.

zakres tematów
  1. Polska fotografia współczesna

  2. Zagadnienie narracji, dokumentu, archiwum

  3. Fotografia przestrzeni

  4. Portret

  5. Kontynuowanie rozwoju umiejętności warsztatowych w postprodukcji cyfrowego obrazu fotograficznego. 

 

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Adam Mazur "Kocham fotografię, Wybór tekstów 1999-2009"

Adam Mazur, "Decydujący moment, Nowe zjawiska w fotografii polskiej po 2000 roku"

Stefan Wojnecki, "Moja teoria fotografii" 2011

Urszula Czartoryska, "Przygody plastyczne fotografii", Warszawa 1965

John Berger, "O Patrzeniu", wyd. Aletheia 1999

Georges Didi-Huberman, "Obrazy mimo wszystko"

Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej www.pismowidok.org

 

 

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne

Podstawowa wiedza o technikach fotograficznych; znajomość obsługi programów graficznych służących do obróbki obrazu.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Intermedia s.2 o 30 3 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6982