Katalog ECTS

projektowanie detalu architektonicznego

Pedagog: dr Arkadiusz Staniszewski

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą zaliczenia jest dostateczna frekwencja na zajęciach oraz aktywne w nich uczestnictwo, które rzutują na poziom realizacji ćwiczeń projektowych. Student zobowiązany jest do wykonania pracy zaliczeniowej: przygotowania projektu i jego ustnej prezentacji.

opis przedmiotu

Cel poznawczy:

- poznanie zagadnień z obszaru kształtowania form tzw. małej architektury lub elementów nawierzchni czy ogrodzeń,

Cel kształcący: 

- umiejętność projektowania i modelowania drobnych elementów przestrzennych mogących tworzyć lub wpływać na rozległe struktury lub wspomagać wyodrębnione funkcje,

Cel praktyczny:

- utrwalenie umiejętności graficznej prezentacji koncepcji projektowej,
- doskonalenie umiejętności rozwiązywania wybranych problemów konstrukcyjnych i technologicznych związanych z projektowaniem elementów niewielkich gabarytowo,

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

wykład z prezentacją multimedialną, zajęcia projektowe, indywidualne korekty oraz konsultacje grupowe, dyskusja problemowa

zakres tematów

Kurs projektowania detalu architektonicznego jest ograniczony czasowo do jednego semestru. Realizowane jest zadanie projektowe odnoszące się do wybranych zagadnień związanych z konkretną przestrzenią publiczną. Koncentruje się ono na projektowaniu drobnych elementów przestrzennych tworzących poprzez swoje zwielokrotnienie większe struktury, np. nawierzchnie lub pionowe przegrody. W bieżącym roku tematyka ćwiczenia projektowego będzie odnosić się do szerszych zadań projektowych realizowanych w pracowniach kierunkowych (Władysławowo, Czarna Woda). Studenci wykonają szkice oraz rysunki techniczne w skali redukcyjnej oraz rysunki detali (węzłów konstrukcyjnych lub obiektów) w skali 1:1. Powstaną robocze modele redukcyjne lub w oparciu o przestrzeń wirtualną (CAD). W finale wykonywane zostaną graficzne plansze ilustrujące przebieg procesu projektowego, mające znamiona zapisu konkursowego lub ofertowego.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

- E. Neufert, Podręczniki projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, W-wa (kolejne wydania).

- W. Szolgina, Estetyka miasta, Arkady, W-wa 1981, ISBN 83-213-2986-1

- Z. Mączeński, Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym
Arkady, W-wa 2005 r., ISBN: 83-213-3966-2

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

wpis na pierwszy rok studiów magisterskich

założenia wstępne

predyspozycje zweryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej przy zapisach na studia

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Potrafi systematyzować wiedzę i kształtować własne poglądy. 

Podejmuje działania samodzielnie, niezależnie od zmiennych warunków pracy i ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji. 

PK _K02, A2_K02, PK _K03, A2_K02,
umiejętności
opiskod

Posiada umiejętność poszerzania i doskonalenia warsztatu artystyczno – projektowego. 

Potrafi rozpoznać cechy tożsamościowe detalu, miejsca, obiektu lub przestrzeni jako podstawy stanowiącej tło ideowe podejmowanej pracy projektowej. 

 

PK _U06, A2_U16, PK _U07, A2_U16,
wiedza
opiskod

Zna metody umożliwiające analizę obszarów sztuki i nauki stanowiących podstawę projektowania struktur i przestrzeni kulturowych oraz ich detali. 

Dobiera sposoby edycji projektu zgodnie z technikami modelowania niezbędnymi w dokumentowaniu prac projektowych, 

PK _W01, A2_W08, PK _W05, A2_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.1 o 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9459