Katalog ECTS

Antropologia Miejsca i Rzeczy

Pedagog: dr Monika Zawadzka

Pole Opis
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie semestralne odbywa się poprzez ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych, na które wpływają: jakość zadań indywidualnych, terminowość ich wykonania, aktywność oraz z obecności studenta na zajęciach. Wykonanie przez studenta indywidualnych zadań zakłada konieczność praktycznego działania i zaangażowania emocjonalnego oraz szukania własnych, twórczych rozwiązań. Wykonane zadania są prezentowane publiczne, co wymaga od studenta przygotowania efektownego materiału wizualnego i werbalnego scenariusza wystąpienia.

opis przedmiotu

Antropologia miejsca oraz antropologia rzeczy to stosunkowo nowe pod-dyscypliny antropologii kulturowej. Zajęcia przedstawiają wybrane zjawiska kultury miejsca i miasta oraz kultury przedmiotów i kultury dizajnu. Proponują spojrzenie na świat przestrzeni i rzeczy w równoległości do świata ludzi – w tradycyjny sposób patrzenia starej dziedziny antropologii kulturowej i etnologii zwanej „kulturą materialną” człowieka, a także w perspektywie postulatów nowego dyskursu filozoficznego jakim jest posthumanizm. Tematyka przedmiotu koncentruje się na wybranych problemach badawczych, takich jak: przestrzeń kulturowa: rola architektur i miejsc w dzisiejszej kulturze; publiczne aspekty życia użytkowników miast: rozrywka, religijność i polityka; miasto jako centra integracji i spotkania z obcością kulturową; grupy społeczne, etniczne, sąsiedzkie i domowe oraz ich relacje w przestrzeni; subkultury miejskie i ich estetyki przestrzenne; współczesne rytuały miejskie; życie codzienne, świętowanie i spędzanie wolnego czasu w przestrzeni miejskiej; miejsca modne, popularne i odrzucane; moda na miasta i styl miejski – urbanizm jako styl życia; istnienie we współczesności kultu przedmiotów, konsumpcjonizm społeczeństw oraz niespotykanej wcześniej kulturze pragnienia oraz kulturze uśmiercania rzeczy. Wykłady obejmą także współczesne, kognitywistyczne teorie percepcji i przemieszczenia w postrzeganiu aparatu sensorycznego człowieka oraz strategie auto-prezentacji przedmiotów. W aspekcie praktycznym kurs pokazuje jeden ze sposobów tworzenia i rozumienia opowieści o rzeczach oraz konstruowania współczesnego złożonego miejsca, jakim jest wnętrze miejskie.

1. Cel poznawczy: Przedstawienie zakresu problematyki miejsca jako obszaru do życia i działania, oraz jako ważny współcześnie przedmiot badań antropologicznych. Przedstawienie zakresu problematyki rzeczy, jako współtowarzyszki życia osoby i jako ważny przedmiot badań antropologicznych; a jednocześnie jako obiektu-relikwia kultury materialnej i obiekt-śmieć kultury konsumpcyjnej.

2. Cel kształcący: Wskazanie, że jeden ze sposobów rozumienia procesów tworzenia i zamieszkiwania miejsc oraz produkowania i używania przedmiotów, prowadzi przez całościowe, kulturowe widzenie społeczności, rodzaju więzi i zależności materialnych i przestrzennych pomiędzy ludźmi.

3. Cel praktyczny: Prezentacja głównych kategorii i narzędzi badawczych antropologa, takich jak obserwacja uczestnicząca, wywiad, analiza miejsca oraz przykładowe pokazanie sposobów ich użycia w codziennym życiu oraz praktyce projektowej.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

wykład z prezentacją multimedialną prowadzącej, ćwiczenia z prezentacjami studentów.

zakres tematów

antropologia, lokalność, przestrzeń publiczna, miejsce, wnętrze miejskie, kultura miejska, rzecz, przedmiot, design|dizajn, materialność i materializm, konsumpcjonizm, posthumanizm.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

R. Arnheim; Sztuka i percepcja wzrokowa, słowo/obraz terytoria 2005.

M. Auge; Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, PWN 2010.

G. Bachelard; Poetyka marzenia, słowo/obraz terytoria 1998.

P. Dębowski, J. Mroczyk; Widzieć/Wiedzieć. Karakter, Kraków 2011.

J. Gage; Kolor i kultura, Universitas 2008.

U. Hannerz; Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2006.

M. Krajewski; POPamiętane, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006.

N. Leach; Camouflage, MIT Press 2006. P. O. Loew; Gdańsk między mitami, Borussia 2006.

M. Merleau-Ponty; Fenomenologia perepcji, Aletheia, Warszawa 2001.

E. Rewers; Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Universitas 2005.

M. Rosińska; Przemyśleć u/życie. Projektanci, przedmioty, życie społeczne, bęc zmiana 2010.

R. Sennett; Ciało i kamień, Warszawa 2000.

J. Schneider, M. Stickdorn; This is service design thinking, BIS Publishers 2011.

R. Shusterman; Świadomość ciała. Dociekania z zakresu somaestetyki, Universitas, Kraków 2010.

R. Sulima, Antropologia codzienności, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.

W. Toporow; Przestrzeń i rzecz, Universitas, Kraków 2003.

M. Tylor [red.]; Intimus. Interior Design Theory Reader, Wiley Academy, Chichester 2006.

R. Venturi; Complexity and Contradiction in Architecture, MoMA, New York 1966.

A. Vidler; The Architectural Uncanny, MIT Press 1994.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy.

wymagania wstępne
wymagania formalne

brak.

założenia wstępne

umiejętność czytania w języku angielskim.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

- Podejmuje działanie by świadomie kształtować własne poglądy wyrażone w wystąpieniu.

- Posiada świadomość roli projektanta jako twórcy, ale także jako osoby uprawiającej profesję wymagającą poznania potrzeb przyszłego użytkownika.

PK2-K02/A2-K02, PK2-K05/A2-K03.
umiejętności
opiskod

- Potrafi rozpoznać i opisać cechy tożsamościowe miejsca oraz przestrzeni jako istotne czynniki dla własnej pracy projektowej.

- Zna metody analizowania działania współczesnego człowieka i rozumie wagę ich stosowania dla uzyskania złożonych rozwiązań projektowych.

PK2-U07/A2-U16, PK2-U08/A2-U16.
wiedza
opiskod

- Posiada wiedzę o fizycznych, psychicznych, duchowych oraz społecznych potrzebach człowieka i rozumie postulat jej aplikowania do procesu projektowego.

- Zna antropologiczną metodologię badawczą nakierowaną na poznanie funkcjonowania współczesnego człowieka.

- Rozumie współczesne idee kształtowania miejsc i przestrzeni uwzględniających lokalną kulturę i tożsamość społeczną.

 

PK2-W08/A2-W11, PK2-W09/A2-W11, PK2-W13/A2-W12.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.1 o 30 2 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9462