Katalog ECTS

Architektura Pasywna

Pedagog: dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal
Asystent/ci: mgr Marcin Kasprowicz

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

zaliczenie z oceną,
Wymagania podstawowe zaliczenia:
- obecność na zajęciach – minimum 80%,
- poprawne merytorycznie wykonanie projektu – na poziomie minimum 60% obowiązującego zakresu opracowania;

- poprawna jakość pracy zespołowej.
Wymagania rozszerzone zaliczenia:
- wysoki poziom kreacji w wykonanym projekcie – na poziomie minimum 90% obowiązującego zakresu opracowania;
- wysoki poziom graficzny wykonania projektu;

- wysoka jakość pracy zespołowej;

- wysoka jakość prezentacji projektu i umiejętność dyskutowania o proponowanych rozwiązaniach projektowych.
Wymagania zaliczenia:
Oceny Wartości cyfrowe Przybliżony procent wiedzy, umiejętności i kompetencji wymagany dla danej oceny
celujący 5,5 (96-100)
bardzo dobr 5 (90-95)
dobry plus 4,5 (80-89)
dobry 4 (70-79)
dostateczny plus 3,5 (60-69)
dostateczny 3 (50-59)
niedostateczny 2 (0-49)

opis przedmiotu

Pracownia Architektury Pasywnej powstała w 2016 roku na Wydziale Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku, na kierunku Architektury Przestrzeni Kulturowych.
Pracownia zajmuje się szerokim spektrum zagadnień związanych z przestrzeniami publicznymi (otwartymi i kubaturowymi), zwłaszcza w kontekście wartości dziedzictwa kulturowego. Dążymy do tego, aby student posiadł umiejętność świadomego łączenia intuicji twórczej z racjonalnym kształtowaniem rozwiązań projektowych. Zachęcamy do kreatywnego posługiwania się elementami kultury symbolicznej, wiedząc że praca projektanta i oddziaływanie jego dzieł w przestrzeniach kulturowych wymaga nieustającego odkrywania przeszłości, analizowania teraźniejszości i tworzenia przyszłości.
Przy wyborze zadań kursowych, szczególną wagę przywiązujemy do współpracy z podmiotami zewnętrznymi, działającymi dla szeroko rozumianego pożytku publicznego, aby przygotowywane projekty powstawały w oparciu o rzeczywiste potrzeby i mogły być realizowane w trybie dialogu z potencjalnym inwestorem.
Podejmowane przez nas projekty badawcze mają charakter współpracy kilku stron na rzecz rozwiązywania problemów tzw. trudnych miejsc do projektowania (obciążonych wieloma skomplikowanymi uwarunkowaniami) oraz badania możliwości, realizowania architektury pasywnej w Polsce.

Realizowany w pracowni projekt badawczy obejmuje dwa semestry. W semestrze pierwszym wykonywana jest faza przedprojektowa (zbieranie materiałów, analizy, etc.) i opracowywana wariantowa koncepcja wstępna. Semestr kończy się prezentacją wyników i dyskusją, w której biorą udział partnerzy i beneficjenci projektu.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

wykład z prezentacją multimedialną/ metoda projektów/ dyskusja/ realizacja projektów

zakres tematów

Projekty badawcze z zastosowaniem architektury pasywnej

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura obowiązkowa/ Recommended literature:
"Budynki pasywne mistrzowie oszczędzania energii",KRES ,2006
„Podręcznik Podstawy budownictwa pasywnego – proste, genialne, komfortowe”
Wolfganf Feist/Uwe Münzenberg/Jörg Thumulla, Podstawy budownictwa pasywnego, 2009, ISBN 83-923807-0-3.
Wolfganf Feist/Rainer Pfluger/Berthold Kaufmann/Jürgen Schnieders/Oliver Kah, Pakiet do projektowania budynków pasywnych, 2006.
Dieter Pregizer, Grundlagen und Bau eines Passivhauses, 2002, ISBN 3-7880-7727-1.
Anton Graf, Neue Passivhäuser, 2003, ISBN 3-7667-1568-2.
Grobe Carsten, Passivhäuser planen und umbauen, 2002, ISBN 3-7667-1515-1.
Berthold Kaufmann/Wolfganf Feist/Rainer Pfluger, Passivhäuser erfolgreich planen und bauen, 2004, ISBN 3-930860-78-3.
Eugeniusz Rylewski, Energia własna, ISBN 83-917314-2-1. (dotyczy standardu budownictwa solarno-pasywnego

Literatura powiązana z tematem projektu badawczego - ustalana indywidualnie.
Literatura uzupełniająca/ Required reading:
A.Bańka, Architektura psychologicznej przestrzeni życia. Behawioralne podstawy projektowania, Poznań 1997.
J.Bogdanowski, M.Łuczyńska-Bruzda, Z.Novak , Architektura krajobrazu, wyd. III, 1981.
J.M.Chmielewski, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Warszawa 2001.
S.Lindsay, Kultura, modele umysłowe i dobrobyt narodowy, [w:] Kultura ma znaczenie, red. L.E. Harrison, S.P. Huntington, Poznań 2003.
A.Wallis, Socjologia przestrzeni, Warszawa 1990.
J.Kordys, Mózg i znaki. Warszawa 1991.
M.Porębski, Ikonosfera. Warszawa 1972.
M.Porębski, Sztuka a informacja. Kraków 1986.
J. Kmita, O kulturze symbolicznej, Warszawa 1982
M.Buchowski, W.Burszta, O założeniach interpretacji antropologicznej. Warszawa 1992.
Z.Ziobrowski, Gospodarowanie przestrzenią w Polsce w świetle spójności z Unią Europejską – uwarunkowania, kierunki zmian, [w:] Problemy rozwoju miast, Kwartalnik Naukowy 1/2 , Kraków 2007
M.Czerwiński, Przyczynki do antropologii współczesności. Warszawa 1988.
S.Giedion, The Eternal Present, Volume I: The Beginnings of Art. London 1962.
S.Giedion, The Eternal Present, Volume II: The Beginnings of Architecture. London 1964.
S.Giedion, Architecture and the Phenomena of Transition. Cambridge, Ma 1971.
Linki zewnętrzne:
Instytut Budynków Pasywnych w Darmstadt (angielski, niemiecki)
Polski Instytut Budownictwa Pasywnego (polski)
Serwis internetowy – Jak zbudować dom pasywny, teoria, praktyka, projekty, przykłady realizacji.
Pierwszy budynek wielorodzinny w Niemczech (niemiecki)
Pierwszy budynek pasywny w USA (angielski)
Obrotowy dom pasywny
Pierwszy dom pasywny z prefabrykatów w Polsce
Pasywny-Budynek.pl (polski)
Różnica między domem pasywnym energooszczędnym, a tradycyjnym https://www.pasywny-budynek.pl/technologie/jak-jest-roznica-pomiedzy-domem-pasywnym-energooszczednym-a-tradycyjnym
Dom pasywny w pigułce

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Budownictwo, materiałoznawstwo, historia architektury, dokumentacja techniczna, prawo budowlane

założenia wstępne

Umiejętności w zakresie rysunku projektowego, wiedza na temat materiałów i konstrukcji budowlanych oraz historii architektury

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student buduje wewnętrzną motywację do samodzielnego podejmowania wyzwań w pracy projektowej, wymagających podnoszenia własnych kwalifikacji oraz stymulowania innych osób. Podejmuje działania samodzielnie, niezależnie od zmiennych warunków pracy i ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji.

PK-K01, PK-K03 (A2-K01, A2-K02)
umiejętności
opiskod

Student posiada umiejętność poszerzania i doskonalenia warsztatu artystyczno-projektowego. Stosuje metody służące analizie funkcjonowania współczesnego człowieka, żyjącego w określonych realiach przestrzennych i kulturowych, które stanowią kanwę wieloaspektowych rozwiązań kulturowych.

PK-U06, PK-U08 (A2-U16, A2-U16)
wiedza
opiskod

Student posiada wiedzę dotyczącą aktualnych dokonań twórczych w pokrewnych obszarach sztuk projektowych. Student zna podstawową terminologię z zakresu projektowania urbanistyczno-architektonicznego oraz rozumie czynniki miastotwórcze.

 

PK-W04, PK-W12 (A2-W08, A2-W12)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.1 o 60 3 Ćw 60h
Ćw [E]
Ćw [Z]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9464