Katalog ECTS

Struktury Krajobrazowe

Pedagog: prof. Andrzej Pniewski
Asystent/ci: dr Rafał Setlak

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Semestr kończy się zaliczeniem z oceną.Wartości ocen są zgodne z regulaminem studiów.

Poszczególne ćwiczenia warsztatowe ,debaty i kolokwia oceniane są jednostkowo i stanowią składową oceny końcowej.

Nieobecność  nieusprawiedliwiona oraz brak progresywnych postępów w opracowaniu zadań semestralnych

będą powodem obniżenia oceny lub niezaliczenia semestru.

opis przedmiotu

Projektowanie struktur krajobrazowych ma za zadanie uzmysłowić przyszłym projektantom metody rozpoznawania,konstruowania i stosowania artefaktów przestrzennych,które stanowią o wartości estetycznej i użytkowej

otaczającej i wyznaczającej istotne znamiona cywilizacyjne.Studenci analizują elementy krajobrazowe w kontekście cech historycznych,materialnych oraz kulturowych.Poszukują metod kultywowania tradycji,proponując nowe rozwiązania w oparciu o wyobrażnię  indywidualne metody realizacji pomysłow. Określenie ,,struktura" ma znaczenie materialne,konstrukcyjne i kompozycyjne.Może stanowić obiekt realny lub wirtualny.

skrócony opis przedmiotu

Określenie  i znaczenie kształtu struktur  jest identyfikatorem cywilizacyjnym,towarzyszącym wszystkim przemianom społecznym i historycznym.Każdy twórca,projektant sztuki uzytkowej,powinien brać udział w procesie budowy tożsamości społeczeństwa w którym żyje.Uzupełnia w ten sposób wartości kulturowe i wyznacza zasięg oddziaływania twórczego,posługując się wyobrażnią.

sposób realizacji przedmiotu

W czasie  semestru student analizuje projekty wybrane z podanej literatury,portali internetowych i innych żródeł tematycznych.Prezentacje tematów mają formę debat dyskusyjnych z określeniem wartości istotnych dla własnych opracowań.W następstwie wykonanych i dyskutowanych kwerend następuje opracowanie zagadnienia wybranego przez siebie tematu.Opracowanie ma charakter koncepcji opartej o rozpoznaną na podstawie

analiz konstrukcję,materiały,fakturę i kolor.Przekaz koncepcyjny powinien zawierać szkice,rysunki w odpowiedniej skali,dokumentację fotograficzną oraz model.Do kompletu opracowania niezbędny jest opis projektu.

zakres tematów

Pierwszy semestr studiów magisterskich powinien zawierać program pozwalający na realizację prostych zadań projektowych ,wynikających z przemyślanych działań rysunkowych.Wielość wykonanych rysunków powinna doprowadzić do zbudowania koncepcji docelowej o wyrażnych cechach indywidualnych.Takie opracowanie powinno być uzupełnione opisem autorskim.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

1.Peter Zumthor - Myślenie architekturą-Wydawnictwo Karakter-Kraków 2010

2 J.Ducki.J.Rokosza -rysunek odręczny dla architektów krajobrazu -SGGW Warszawa 2003

3.30 dni -Kwartalnik -Gdańsk

4.Deyan Sudjic-Język rzeczy-Wydawnictwo Karakter-Kraków 2013

5.portal internetowy www.Landezine

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

plenery rysunkowe /pejzaż,architektura/ 3 x 2 dni-do uzgodnienia z władzami kierunku.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Podstawą realizacji zadań przedmiotowych jest ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku projektowym/architektura,architektura krajobrazu,architektura wnętrz/

założenia wstępne

Określony zakres nabytych w czasie studiów umiejętności pozwalana podjęcie tematów z dziedziny projektowania wizerunku przestrzeni miejskich,terenów parkowych,terenów o charakterze rekreacyjnym.W zakresie kompetencji projektantów znajdą się formy yżytkowe,wyposażenie meblarskie,elementy zabawowe dla dzieci oraz elementy wystawiennicze.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
PK _ K01-A2 _K01 PK _ 03-A2_K02 PK _ 08-A2_K05
umiejętności
opiskod
PK_U02-_A2_ U12 PK_U07- A2_ U16 PK_U11- A2_ U18
wiedza
opiskod
PK_W01-A2_W08 PK_W03-A2_Wo9 PK_W10-A2_W10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.1 o 60 3 Ćw 60h
Ćw [E]
Ćw [Z]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9465