Katalog ECTS

Rewitalizacja

Pedagog: dr inż. Marek Barański

Pole Opis
forma/typ zajęć wykłady kierunkowe;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania
  • obecność (w wymiarze minimum 75%) i aktywność na zajęciach (30% oceny końcowej),
  • realizacja przydzielonego zadania, stanowiącego element pracy grupowej i zakończonego prezentacją (70% oceny końcowej).
opis przedmiotu

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze złożoną problematyką rewitalizacji miast historycznych, na przykładzie przedsięwzięć zrealizowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na aspekty przestrzenne, społeczne i kulturowe, w tym zależności pomiędzy tożsamością a wizerunkiem miejsc objętych działaniami naprawczymi. Podkreślona zostanie także konieczność długofalowego planowania i właściwego rozpoznania obszaru poddanego rewitalizacji, a także ścisłej i umiejętnej współpracy ze społecznością lokalną w celu nie tylko utrzymania wartościowych cech krajobrazu kulturowego, ale i ich odpowiedniego uzupełnienia o nowe, współczesne elementy.

Pod koniec kursu student /-ka, pracując w dwu-osobowej grupie, zobowiązany /-a jest do przygotowania krytycznej oceny wybranego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. Ocena ta winna być przedstawiona podczas publicznego wystąpienia w oparciu o prezentację multimedialną oraz trzy wydrukowane plansze (format A3 i pozioma orientacja) i krótki esej (6000 - 8000 znaków). 

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu
  • wykłady problematyczne,
  • wycieczki terenowe,
  • konsultacje dotyczące prac zaliczeniowych.
zakres tematów

1. Obiekt architektoniczny i jego kontekst

dyskusja na temat relacji obiektu architektonicznego do otoczenia oraz znaczenia dziedzictwa kulturowego w procesach przekształceń historycznych części miast.

2. Paradygmaty rewitalizacji

omówienie współczesnego europejskiego paradygmatu rewitalizacji, w tym dyskusja dotycząca modeli rewitalizacji obszarów miejskich na przykładzie miast polskich i zagranicznych, w tym: Berlina, Hamburga, Göteborga, Ankary, Nowego Jorku, Londynu, Oslo, Dohy oraz Lipska.

3. Gdański Program Rewitalizacji
omówienie problematyki rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gdańsku na przykładzie: Letnicy, Wrzeszcza i Oruni.

4. Wizerunek a tożsamość miejsca

rozwinięcie tematyki związanej z wizerunkiem i tożsamością miejsca; omówienie znaczenia strategii zarządzania tożsamością w procesach rewitalizacji, w tym kształtowania i utrzymania marki miejsca na przykładzie Dolnego Miasta w Gdańsku.

5. Społeczności lokalne w procesach rewitalizacji miast

dyskusja dotycząca aspektów społecznych i organizacyjnych związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych, na przykładzie Partnerstwa Społecznego Dolne Miasto Otwarte oraz Stowarzyszenia Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Barański M.Z., Opowiadacze Historii - społeczna ochrona dziedzictwa kulturowego w procesie rewitalizacji Dolnego Miasta w Gdańsku, [w:] Lorens P. (red.), Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast w kontekście przemian społeczno-gospodarczych, Gdańsk 2016, ISBN: 

Barański M.Z., Chełstowska M., Dane statystyczne w procesie przygotowywania i realizacji programów rewitalizacji na przykładzie Dolnego Miasta i Oruni w Gdańsku, [w:] Sobczak I. (red.), Rola informacji statystycznej w funkcjonowaniu administracji publicznej i gospodarczej, Gdańsk 2012, ISBN: 978-83-89762-43-6

Barański M.Z., Chełstowska M., Partnerstwo społeczne i tożsamość lokalna w procesie rewitalizacji Dolnego Miasta i Oruni w Gdańsku, Problemy rozwoju miast Nr 2 (2013), s. 71-82, ISSN: 1733-2435

Bogdanowski J. (red.), Miasto historyczne w dialogu ze współczesnością, Gdańsk 2002, ISBN: 83-908862-5-1

Grafińska-Dejna A., Kabasiński K., Człowiek motorem przemian: liderzy przedsiębiorczości społecznej, Gdańsk 2009, ISBN: 

Lorens P., Rewitalizacja miast: planowanie i realizacja, Gdańsk 2010, ISBN: 978-83-928905-3-9

Madurowicz M., Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-235-0229-6

Olins W., O marce, Warszawa 2004, ISBN: 83-912630-5-3

Samuel R., Theatres of Memory: Past and Present in Contemporary Culture, London - New York 2012, ISBN: 978-1-84467-869-3

Stanowicka-Traczyk A., Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich, Bydgoszcz - Olsztyn 2008, ISBN: 978-83-60-18678-7

Swaniewicz P., Krukowska J., Nowicka P., Zaniedbane dzielnice w polityce wielkich miast, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-7151-031-1

 

Podręcznik rewitalizacji: zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, Warszawa 2003, ISBN: 83-912878-1-5

 

a także 12-tomowa seria Rewitalizacja Miast Polskich wydana przez Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie:

Bryx M. (red.), Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji, Kraków 2009, ISBN:

978-83-89440-16-7

Bryx M., Jadach-Sepioło A. (red.), Rewitalizacja miast w Niemczech, Kraków 2009, ISBN: 978-83-89440-01-3

Guzik R. (red.), Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii, Kraków 2009, ISBN: 978-83-89440-95-2

Janas K., Jarczewski W., Wańkowicz W., Model rewitalizacji miast, Kraków 2010, ISBN: 978-83-89440-41-9

Jarczewski W. (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji: śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Kraków 2009, ISBN: 978-83-89440-21-1

Jarczewski W., Jeżak J., System monitorowania rewitalizacji, Kraków 2010, ISBN: 978-83-89440-51-8

Muzioł-Węcławowicz A. (red.), Przykłady rewitalizacji miast, Kraków 2010, ISBN: 978-83-89440-56-3

Rydzik W. (red.), Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją, Kraków 2009, ISBN: 978-83-89440-26-6

Skalski K., Rewitalizacja we Francji: zarządzanie przekształceniami obszarów kryzysowych w miastach, Kraków 2009, ISBN: 978-83-89440-11-2

Zborowski A. (red.), Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, Kraków 2009, ISBN: 978-83-89440-06-8

Ziobrowski Z. (red.), Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, Kraków 2010, ISBN: 978-83-89440-31-0

Ziobrowski Z., Jarczewski W. (red.), Rewitalizacja miast polskich - diagnoza, Kraków 2010, ISBN: 978-83-89440-36-5

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy.

wymagania wstępne
wymagania formalne

przyjęcie na studia II. stopnia na kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych na Wydziale Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

założenia wstępne

student /-ka posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony konserwatorskiej i rewitalizacji zdegradowanych przestrzeni kulturowych

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

student /-ka potrafi systematyzować wiedzę i kształtować własne poglądy (PK_K02)

A2_K02

potrafi zdobywać, gromadzić i świadomie analizować, interpretować niezbędne informacje (PK_K03)

A2_K02

student /-ka posiada rozwiniętą umiejętność wyrażania rzeczowych wyważonych sądów w krytycznej ocenie rzeczy i zjawisk (PK_K06)

A2_K04
umiejętności
opiskod

potrafi rozpoznać cechy tożsamościowe detalu, miejsca, obiektu lub przestrzeni jako podstawy stanowiącej tło ideowe podejmowanej pracy projektowej (PK_U07)

A2_U16

student /-ka stosuje metody służące analizie funkcjonowania współczesnego człowieka, żyjącego w określonych realiach przestrzennych i kulturowych, które stanowią kanwę wieloaspektowych rozwiązań projektowych (PK_U08)

A2_U16

student /-ka umiejętność prezentacji opracowań projektowych z wykorzystaniem technik audiowizualnych, oraz podania ich efektów dyskusji w sposób odpowiedzialny, ze zrozumieniem swojej opiniotwórczej roli (PK_U11)

A2_U18, A2_U20
wiedza
opiskod

student /-ka definiuje pojęcia historyczne, kulturowe, technologiczne niezbędne w procesach rewitalizacji i konserwacji krajobrazu kulturowego (PK_W03)

A2_W09

student /-ka dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat współczesnych rozwiązań dotyczących przestrzeni kulturowych (PK_W07)

A2_W09

student /-ka rozumie współczesne idee dotyczące kształtowania przestrzeni i struktur związanych z kulturą i tożsamością społeczną (PK_W13)

A2_W12


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.1 o 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9467