Katalog ECTS

Architektura Miasta

Pedagog: dr Monika Zawadzka

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia specjalizacji i specjalności;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

zaliczenie przedmiotu odbywa się poprzez ustalenie oceny końcowej na podstawie ocen cząstkowych, na które wpływają: jakość projektu w kolejnych fazach procesu projektowego, terminowość wykonania, aktywny udział w zajęciach oraz obecność (każdemu przysługują trzy nieusprawiedliwione nieobecności). wykonanie przez studenta/studentkę projektu zakłada konieczność praktycznego działania i zaangażowania emocjonalnego oraz szukania własnych, twórczych rozwiązań.

opis przedmiotu

Program pracowni skupia się na wypracowaniu narzędzi badawczych i projektowych pomocnych dla architektów działających w tkance miejskiej o gęstej zabudowie i zdefiniowanej kulturze przestrzennej. Studenci/studentki pracują przy pomocy połączonych metodyk badań: antropologicznych (poznanych na poprzednich semestrach studiów) oraz architektonicznych badań formalnych, a uzyskane przez siebie świeże dane o analizowanym miejscu, aplikują w dalszym procesie projektowym.

Zajęcia posiadają charakter teoretyczno-praktyczny i są prowadzone jako wizyty w terenie, jako prezentacje prowadzącej, a także w formie studia projektowego, realizowanego jaka praca kolektywna oraz korekty indywidualne.

1. Cel poznawczy Studenci pogłębiają umiejętność zbierania i porządkowania danych pochodzących z zastanych lokalizacji, uzyskują wiedzę na temat metod analizowania i syntetyzowania zgromadzonych nowych danych oraz podejmują próbę użycia przetworzonych informacji we własny zapis projektowy.

2. Cel kształcący Uwrażliwienie na lokalne cechy architektoniczne, tworzące unikalny charakter miejsca. Doświadczenie z projektowaniem w istniejącym kontekście kulturowym, w oparciu o przeprowadzone przez siebie badania terenowe.

3. Cel praktyczny Przeprowadzenie badań lokalnej tożsamości miejsca funkcjonującego w gęstej tkance miejskiej i stworzenie odpowiedzi projektowej w języku architektury współczesnej.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

kolektywne studio projektowe

zakres tematów

architektura miasta, lokalna tożsamość, kontekstualność, analizy lokalności, kodowanie form, przestrzeń publiczna i kolektywna

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

M. Auge; Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, PWN 2010.

D. Czaja (red.); Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013.

J. Gehl; Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Wydawnictwo RAM, Kraków 2013.

W. Graham; Miasta wyśnione, Karakter, Kraków 2016.

J. Jacobs; Śmierć i życie wielkich amerykańskich miast, Wydawnictwo Centrum Architektury, Warszawa 2014.

M. Krajewski (red.); Nie-widzialne miasto, Bęc Zmiana, Warszawa 2012.

J. Pallasmaa; Oczy skóry. Architektura i zmysły, Instytut Architektury, Kraków 2012.

J. Sadik-Khan; Walka o ulice. Jak odzyskać miasto dla ludzi, Wydawnictwo Wysoki Zamek, Kraków 2017.

B. Świątkowska (red.); Coś, które nadchodzi. Architektura XXI wieku, Bęc Zmiana, Warszawa 2011.

B. Świątkowska (red.); Smutek konkretu. Materializacja idei/ Dziury w całym, Bęc Zmiana, Warszawa 2015.

B. Świątkowska (red.); Architektura niezrównoważona, Bęc Zmiana, Warszawa 2016.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

raz do roku, dla najlepszych studentów, warsztaty wyjazdowe z cyklu "Zimniejsze Miasta" na badania terenowe do wybranego miasta Europy Północnej.

wymagania wstępne
wymagania formalne

zaliczone poprzednie semestry

założenia wstępne

czytanie i rozumienie w języku angielskim

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

- Posiada świadomość znaczenia ciągłego rozwijania swojej zawodowej oraz humanistycznej wiedzy, wpływu tego procesu na jakość swojego projektowania i kompetencje pracy w interdyscyplinarnych zespołach. 

- Za pomocą poznanych metod antropologicznych potrafi systematyzować posiadane dane, a na ich bazie budować koncepcje projektowe.

PK2-K01/A2-K01, PK2-K02/A2-K02.
umiejętności
opiskod

- Potrafi zaproponować koncepcję projektową w zakresie kontynuacji lokalnego krajobrazu miejskiego. 

- Zna metody rozpoznania lokalnej tożsamości miejsca i umie zastosować otrzymane dane do pracy projektowej. 

- Opracował/opracowała i przeprowadził/przeprowadziła, przy użyciu technik multimedialnych ustne prezentacje realizowanych zadań badawczych u projektowych - poddane publicznej krytyce. 

PK2-U02/A2-U12, PK2-U07/A2-U16, PK2-U11/A2-U18, A2-U20.
wiedza
opiskod

- Posiada wiedzę na temat współczesnej metodologii oraz strategii badania i ochrony krajobrazu kulturowego miast. 

- Rozumie wzajemne powiązanie między teorią oraz praktyką i dzięki poznanym metodom pracy potrafi je wykorzystać w projektowaniu krajobrazu miejskiego. 

- Zna terminologię z zakresu architektury i urbanistyki, a także rozumie procesy tworzenia i funkcjonowania miasta. 

- Dysponuje współczesną wiedzą na temat badania oraz kształtowania przestrzeni miejskich osadzonych w tożsamości lokalnej miejsca. 

PK2-W02/A2-W08, PK2-W11/A2-W10, A2-W11, PK2-W12/A2-W11, PK2-W13/A2-W12.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.1 o 60 3 Ćw 60h
Ćw [E]
Ćw [Z]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9468