Katalog ECTS

Prawo budowlane

Pedagog: mgr Piotr Tołkin

Pole Opis
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie z oceną na podstawie prawnej analizy wybranego projektu
skala ocen: 2, 3, 3.5, 4, 4,5, 5

opis przedmiotu

Wykłady mają na celu przypomnienie i rozszerzenie zakresu aspektów prawnych projektowania z e szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących architektury wnętrz. Po cyklu czterech wykładów, opracowywana jest analiza projektu aktualnie opracowywanego lub innego wybranego przez studenta projektu pod względem zastosowania warunków technicznych i zgodności z prawem budowlanym. Praca pisemna i rysunkowa jest konsultowana na bieżąco z prowadzącym zajęcia.
• Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)
• Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
· Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)
umiejętność posługiwania się ustawą prawo budowlane i warunkami technicznymi, znajdowanie potrzebnych projektantowi wiadomości, nabycie umiejętności elastycznego dostosowania się do istniejących przepisów prawa budowlanego, prawidłowej interpretacji przepisów i uświadomienie sobie potrzeby stałej kontroli zmian w prawodawstwie, a w szczególności odpowiedzialności zawodowej.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Wykład, konsultacje

zakres tematów

Ustawa- Prawo budowlane, rozporządzenie-Warunki teczniczne jakim powinny odpowiadać budynki I ich usytuowanie

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Ustawa- Prawo budowlane, rozporządzenie-Warunki teczniczne jakim powinny odpowiadać budynki I ich usytuowanie

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

bez wymagań

wymagania wstępne
wymagania formalne

bez wymagań

założenia wstępne

bez wymagań

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Zna specyfikę stosunku cywilno - prawnego i administracyjnego, rozumie teorię umów oraz sposoby ich zawierania i realizacji

PK-K10, A2-K06
umiejętności
opiskod

Posiada umiejętność poszerzania i doskonalenia warsztatu artystyczno - projektowego

PK-U06, A2-U16
wiedza
opiskod

Zna podstawową terminologię z zakresu projektowania urbanistyczno - architektonicznego oraz rozumie czynniki miastotwórcze

PK-W12, A2-W11


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.2 o 30 1 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9471