Katalog ECTS

Przestrzeń Publiczna

Pedagog: dr hab. Jan Sikora

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie odbywa się na podstawie osiągnięcia przez studenta - w minimalnym akceptowanym stopniu - każdego zzałożonych
efektów kształcenia.
Student osiąga powyższe efekty poprzez realizację przygotowanych przez prowadzącego zadań projektowych (zgodnie z
ich założeniami), które zostały przedstawione jako opracowanie wymagane w danym semestrze. Semestr podzielony został
na zadania klauzurowe. Ich opracowanie składa się na ocenę cząstkową, która jest częścią składową zaliczenia
końcowosemestralnego.
Przedstawieniu danego zakresu towarzyszą wystąpienia i prezentacje multimedialne. Kluczowym aspektem jest także
systematyczne uczęszczanie w zajęciach w sposób aktywny, udział w dyskusjach oraz kreatywne reagowanie
na przedstawione przez prowadzącego problemy.

opis przedmiotu

Program pracowni oraz jej zadania skupiają się na relacji człowieka z otaczająca go przestrzenią. Działania osadzone są w
kontekście kulturowym oraz społecznym. Podejmowane zadania i problemy oparte są o logiczny i spójny proces projektowy.
Zajmujemy się zagadnieniami związanymi z realnymi przestrzeniami i ludźmi którzy je użytkują. Inspirację stanowi przemiana i
jej dynamika (lub jej brak), która dostrzeżona jest w polskich oraz zagranicznych miastach i miejscach. Nierzadko to nasi
partnerzy np. stowarzyszenie FRAG, Miasto Wspólne, Gonio, Rustavi w Gruzji, Nigeria czy Gdańsk stanowią dla nas źródło
opracowywanych zagadnień. W procesie projektowym uczestniczą specjaliści, którzy wspomagają interdyscyplinarne działania
projektowe. Działania oparte są o idee zrównoważonego projektowania wprowadzając m.in. aspekt uspołecznienia procesu
projektowego i uwzględniając planowanie i horyzont czasowy opracowań. Jesteśmy otwarci na współpracę zewnętrzną,
charakteryzuje nas dialog i otwartość na wieloaspektowość i interdyscyplinarność zagadnień projektowych. Wśród
zainteresowań pracowni znajdują się także konkursy oraz praca na rzecz kultury i wspierania lokalnego krajobrazu kulturowego
i tożsamości.

skrócony opis przedmiotu

Zajmujemy się zagadnieniami związanymi z realnymi przestrzeniami i ludźmi którzy je użytkują.
Jesteśmy otwarci na współpracę zewnętrzną, charakteryzuje nas dialog i otwartość na wieloaspektowość i interdyscyplinarność
zagadnień projektowych. Wśród zainteresowań pracowni znajdują się także konkursy oraz praca na rzecz kultury i wspierania
lokalnego krajobrazu kulturowego i tożsamości

sposób realizacji przedmiotu -brak-
zakres tematów

Projektowanie przestrzeni publicznej - od placów publicznych, przez parki kieszonkowe, skwery, bulwary i inne przestrzenie
miejskiej przez m.in. obiekty kultury takie jak mediateki i instytucje kulturalne. Praca skupia się na tematach
dających możliwość zrównoważonej odpowiedzi osadzonej w lokalnym kontekście. Na odpowiedź - w zależności od
poruszanego
zagadnienia i obranej drogi projektowej - składają się detale, obiekty małej architektury oraz obiekty w skali architektonicznej.
Możliwa implementacja tematów konkursowych - krajowych oraz międzynarodowych - do kursu.
Designing public space - from public squares, through pocket parks, squares, boulevards and other spaces
urban areas by, among cultural objects such as media and cultural institutions. The work focuses on topics that give the
possibility of a balanced response embedded in the local context. On the answer - depending on the move
issues and the chosen design path - they consist of details, small architecture objects and architectural scale objects.
Possible implementation of competition topics - national and international - for the course.

sposób zaliczenia zaliczenie; egzamin;
literatura

WYMAGANA:
Rasmussen Eiler Steen, Odczuwanie Architektury, Kraków
ISBN: 978-83-62376-76-6
Graham Wade, Miasta Wyśnione, Kraków
ISBN: 978-83-65271-22-8
Kich Wilfried, Style w architekturze, Warszawa 1996,
ISBN: 83-7129-288-0
Hutchinson Edward, Drawing for Landscape Architecture, London 2011,
ISBN: 978-0-500-34271-8
Form Follows Freedom, Kraków 2015,
ISBN: 978-83-63-463-36-6
The Architects Sketchbooks, London 2011,
ISBN: 978-0-500-34268-8
Springer Filip, 13 Pięter, Wołowiec 2015
ISBN: 978-83-8049-129-8
Pallasmaa Juhani, Architektura i zmysły, Kraków 2012,
ISBN: 978-83-63786-01-4
Pallasmaa Juhani, Myśląca Dłoń, Kraków 2015,
ISBN: 978-83-63786-08-3
REKOMENDOWANA:
Herbert Zbigniew, Barbażyńca w Ogrodzie, Warszawa 2004,
ISBN: 83-917979-9-6
Szreder Kuba, ABC Projektariatu, Warszawa 2016,
ISBN: 978-83-62418-52-7

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Wykorzystuje wyobraźnię, intuicję, emocjonalność i zdolność
myślenia twórczego w celu prawidłowego rozwiązywania
usytuowania człowieka w przestrzeni kreowanej twórczo

PK _K05 A1_K03

Opracowuje harmonogramy realizacyjne własnych działań
projektowych, wykazuje się motywacją osiągnięcia
najlepszego efektu ostatecznego

PK _K02 A1_K02
umiejętności
opiskod

Potrafi rozpoznać i określić warunki związane z tożsamością
miejsca

PK _U09 A1_U19

Posiada umiejętność pracy w zespole oraz zdolność
komunikowania się z ekspertami z innych dziedzin

PK _U12 A1_U18
wiedza
opiskod

Zna i rozumie zasady postrzegania zjawisk perspektywy,
iluzji, reguły wzajemnego oddziaływania barw i form
architektonicznych

PK _W14 A1_W11 A1_W12

Posiada wiedzę o prawidłowej realizacji procesu projektowego
od założeń koncepcyjnych poprzez dokumentację do realizacji
dzieła, mającego cechy indywidualne

PK _W06 A1_W10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.2 d 60 4 Ćw 60h
Ćw [E]
Ćw [Z]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9476