Katalog ECTS

Struktury Krajobrazowe

Pedagog: prof. Andrzej Pniewski
Asystent/ci: dr Rafał Setlak

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Semestr kończy się zaliczeniem z oceną.

opis przedmiotu

Analiza projektowa miejsca i detali charakteryzujących strukturę istniejącą oraz możliwości rewitalizacji terenowej obiegtów zieleni ?parki,zieleńce,trasy spacerowe/Zajęcia prowadzone w formie wykładów dotyczacych tradycji warsztatowych i zastosowania materiałów o cechach właściwych kulturowo i regionalnie.

skrócony opis przedmiotu

Poznawanie różnorodności zastosowań materiałow związanyvch ze środowiskiem ii kulturą ich wytwarzania.Problemy cechowania terytorialnego obiektów sztuki użytkowej oraz ich tożsamości.

sposób realizacji przedmiotu

Przedmiot realizowany poprzez ćwiczenia konsekwentnie powiększające zakres oczekiwanych inicjatyw projektowych.Wykłady problemowe mają zastosowanie według potrzeb tematycznych.Wybrane zakresy tematyczne przyjmują formę debat .

zakres tematów

Projektowanie form strukturalnych ,przynależnych regionalnej tradycji sztuki użytkowej.Nadawanie nowych wartości wizualnych i użytkowych obiektom wynikający z procesów współczesnej wizji przestrzeni użytkowej.Kształtowanie
nowatorskiej i ekscentrycznej formuły ukształtowania otoczenia człowieka z udziałem wszystkich zmysłów,które jeszcze posiada.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Katarzyna Rozmarynowska Ogrody odchodzace Słowo,obraz terytoria- Gdańsk 2011
Sławoj Dreszer- Tożsamość miejsca-P0znań 2011
Barbara Herbst-Bossak Antropolis Wydawnictwo TRIo Warszawa 2011
30 Dni -Kwartalnik Gdański
WWW.Landezine

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Warsztaty,udział w konkursach,praktyka w pracowni projektowej,sympozja.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie semestru pierwszego.

założenia wstępne

Koncepcyjne opracowania kreacji krajobrazowych z zastosowaniem ciekawych rozwiazań funkcjonalnych.Stosowanie technik i materiałów stanowiących dorobek cywilizacyjny społeczeństwa .Znajomość żródeł informacji o poziomie
rozwoju techniki i materiałoznawstwa w budowaniu struktur fizycznych i wirtualnych.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

PK_K04—A2_K03 Podejmuje świadomie Działania mające na celu spożytkowanie i stosowanie mechanizmów zachowań społecznych i psychologicznych
PK_06 - A2_K04 Posiada rozwiniętą umiejętność wyrażania rzeczowych wyważonych sądów w krytycznej ocenie rzeczy i zjawisk

PK_K04—A2_K03 PK_06 - A2_K04
umiejętności
opiskod

PK_U02 -A2_U12 Inicjuje własne koncepcje twórcze w zakresie projektowania obiektów i struktur krajobrazowych
PK_U03 -A2_U13 Decyduje o zakresie ingerencji projektowej w procesie rewitalizacji obiektu lub przestrzeni.

PK_U02 -A2_U12 PK_U03 -A2_U13
wiedza
opiskod

PK_W01 - A2_W08 Zna metody umożliwiające analizę obszarów sztuki i nauki stanowiących podstawę projektowania struktur i przestrzeni kulturowych oraz ich detali.
PK_W03 - A2_W09 Definiuje pojęcia historyczne,kulturowe,technologiczne,niezbędne w procesach rewitalizacji i konserwacji krajobrazu kulturowego.

PK_W01 - A2_W08 PK_W03 - A2_W09


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.2 o 60 4 Ćw 60h
Ćw [E]
Ćw [Z]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9478