Katalog ECTS

Warsztaty Projektowo- Badawcze

Pedagog: dr Arkadiusz Staniszewski

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą zaliczenia jest udział w warsztatach: przygotowanie koncepcji rysunkowych oraz udział w działaniach plenerowych,

opis przedmiotu

Cel poznawczy:

- utrwalenie i poznanie nowych zagadnień z obszaru kształtowania form tzw. żywej architektury,

Cel kształcący:

- ugruntowanie umiejętność projektowania i modelowania elementów przestrzennych z wykorzystaniem żywych roślin mogących tworzyć elementy dekoracyjne lub funkcjonalne,

Cel praktyczny:

- doskonalenie poznanych możliwości kształtowania struktur przestrzennych z wykorzystaniem nasadzeń żywych roślin,

- możliwość wieloletniej obserwacji zmian zachodzących w wykonanych strukturach ze względu na naturalne procesy wegetacyjne,

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

wprowadzajacy wykład z prezentacją multimedialną, indywidualne korekty oraz konsultacje grupowe, dyskusja problemowa oraz prezentacja efektów działań projektowych partnerom umożliwiającym realizacje przedsięwzięcia, wykonanie nasadzeń w docelowym miejscu realizacji zamierzeń projektowych

zakres tematów

- tematem warsztatów jest tzw. żywa architektura; rozszerzenie poznanych możliwości kształtowania wieloletnich form przestrzennych, powstałych poprzez odpowiednie kształtowanie sadzonek żywych roślin oraz praktyczne działania w plenerze związane z praktycznym ich wykonaniem,

sposób zaliczenia zaliczenie;
literatura

- wielojęzyczne witryny internetowe dotyczące omawianego zagadnienia,

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

- przyjęcie na drugi stopień studiów oraz zaliczenie ich pierwszego semestru,

założenia wstępne

ogólne umiejętności związane z wykorzystaniem warsztatu projektowego (rysunek odręczny, modelowanie redukcyjne, itp.), elementarne umiejętności manualne potrzebne przy działaniach plenerowych związanych z nasadzeniami roślin zielonych,

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Potrafi kierować pracą zespołową, integrować uczestników, zespołu wokół ważnych idei. Prowadzi negocjacje, upraszcza skomplikowane komunikaty.

 

Posiada popartą doświadczeniem umiejętność inicjowania i optymalnego organizowania pracy zespołowej.

PK _K08, A2_K05, PK _K07. A2_K05
umiejętności
opiskod

Posiada umiejętność prezentacji opracowań projektowych z wykorzystaniem technik audiowizualnych, oraz poddania ich efektów dyskusji w sposób odpowiedzialny, ze zrozumieniem swojej opiniotwórczej roli.

PK _U11, A2_U18, A2_U20
wiedza
opiskod

Zna metody umożliwiające analizę obszarów sztuki i nauki stanowiących podstawę projektowania struktur i przestrzeni kulturowych oraz ich detali.

PK _W01, A2_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.2 d 60 3 Ćw 60h
Ćw [Z]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9479