Katalog ECTS

Rewitalizacja

Pedagog: dr inż. Marek Barański

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania
  • obecność (w wymiarze przynajmniej 75%) i aktywność na zajęciach (40% oceny końcowej),
  • realizacja przydzielonego zadania, stanowiącego element pracy grupowej i zakończonego publiczną prezentacją (60% oceny końcowej).
opis przedmiotu

Celem kursu jest realizacja artystycznego projektu społecznego, będącego dowolną inicjatywą wykorzystującą sztukę jako narzędzie wyeksponowania i wzmocnienia elementów stanowiących o tożsamości wybranego obszaru Gdańska. Zadanie to w zamierzeniu jest realizowane we współpracy z lokalną społecznością, przy wsparciu instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych oraz w ramach lokalnych programów rewitalizacji.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

zajęcia w terenie, w tym spotkania dyskusyjne i organizacyjne oraz akcje door-to-door.

zakres tematów

Przykładowymi tematami realizowanymi w grupie mogą być: gra miejska, kampania społeczna, seria otwartych spotkań dyskusyjnych, inwentaryzacja wybranych obiektów lub elementów architektonicznych połączona z wystawą, a także wywiady indywidualne i grupowe zakończone publiczną prezentacją audio-wizualną.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Barański M.Z., Opowiadacze Historii - społeczna ochrona dziedzictwa kulturowego w procesie rewitalizacji Dolnego Miasta w Gdańsku, [w:] Lorens P. (red.), Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast w kontekście przemian społeczno-gospodarczych, Gdańsk 2016, ISBN:

Barański M.Z., Chełstowska M., Dane statystyczne w procesie przygotowywania i realizacji programów rewitalizacji na przykładzie Dolnego Miasta i Oruni w Gdańsku, [w:] Sobczak I. (red.), Rola informacji statystycznej w funkcjonowaniu administracji publicznej i gospodarczej, Gdańsk 2012, ISBN: 978-83-89762-43-6

Barański M.Z., Chełstowska M., Partnerstwo społeczne i tożsamość lokalna w procesie rewitalizacji Dolnego Miasta i Oruni w Gdańsku, Problemy rozwoju miast Nr 2 (2013), s. 71-82, ISSN: 1733-2435

Bogdanowski J. (red.), Miasto historyczne w dialogu ze współczesnością, Gdańsk 2002, ISBN: 83-908862-5-1

Grafińska-Dejna A., Kabasiński K., Człowiek motorem przemian: liderzy przedsiębiorczości społecznej, Gdańsk 2009, ISBN:

Lorens P., Rewitalizacja miast: planowanie i realizacja, Gdańsk 2010, ISBN: 978-83-928905-3-9

Madurowicz M., Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-235-0229-6

Olins W., O marce, Warszawa 2004, ISBN: 83-912630-5-3

Samuel R., Theatres of Memory: Past and Present in Contemporary Culture, London - New York 2012, ISBN: 978-1-84467-869-3

Stanowicka-Traczyk A., Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich, Bydgoszcz - Olsztyn 2008, ISBN: 978-83-60-18678-7

Swaniewicz P., Krukowska J., Nowicka P., Zaniedbane dzielnice w polityce wielkich miast, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-7151-031-1

Podręcznik rewitalizacji: zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, Warszawa 2003, ISBN: 83-912878-1-5

a także 12-tomowa seria Rewitalizacja Miast Polskich wydana przez Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie:

Bryx M. (red.), Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji, Kraków 2009, ISBN: 978-83-89440-16-7

Bryx M., Jadach-Sepioło A. (red.), Rewitalizacja miast w Niemczech, Kraków 2009, ISBN: 978-83-89440-01-3

Guzik R. (red.), Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii, Kraków 2009, ISBN: 978-83-89440-95-2

Janas K., Jarczewski W., Wańkowicz W., Model rewitalizacji miast, Kraków 2010, ISBN: 978-83-89440-41-9

Jarczewski W. (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji: śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Kraków 2009, ISBN: 978-83-89440-21-1

Jarczewski W., Jeżak J., System monitorowania rewitalizacji, Kraków 2010, ISBN: 978-83-89440-51-8

Muzioł-Węcławowicz A. (red.), Przykłady rewitalizacji miast, Kraków 2010, ISBN: 978-83-89440-56-3

Rydzik W. (red.), Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją, Kraków 2009, ISBN: 978-83-89440-26-6

Skalski K., Rewitalizacja we Francji: zarządzanie przekształceniami obszarów kryzysowych w miastach, Kraków 2009, ISBN: 978-83-89440-11-2

Zborowski A. (red.), Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, Kraków 2009, ISBN: 978-83-89440-06-8

Ziobrowski Z. (red.), Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, Kraków 2010, ISBN: 978-83-89440-31-0

Ziobrowski Z., Jarczewski W. (red.), Rewitalizacja miast polskich - diagnoza, Kraków 2010, ISBN: 978-83-89440-36-5

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy.

wymagania wstępne
wymagania formalne

zaliczenie 3. semestru studiów magisterskich lub dopuszczenie do zajęć na 4. semestrze tychże studiów.

założenia wstępne

znajomość problematyki rewitalizacji miast, podstawowe kompetencje społeczne

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

student /-ka jest zdolny do elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych, zmieniających się okoliczności (PK_K04)

A2_K03

student /-ka kontroluje zachowania własne, przeciwdziała lękom i stresom oraz potrafi sprostać warunkom nieprzewidzianym w publicznymch wystąpieniach i prezentacjach (PK_K06)

A2_K03, A1_K04

student /-ka posiada umiejętność współdziałania i współpracy zespołowej i komunikowania się z innymi osobami (PK_K09)

A2_K05
umiejętności
opiskod

potrafi rozpoznać cechy tożsamościowe detalu, miejsca, obiektu lub przestrzeni jako podstawy stanowiącej tło ideowe podejmowanej pracy projektowej (PK_U07)

A2_U16

student /-ka stosuje metody służące analizie funkcjonowania współczesnego człowieka, żyjącego w określonych realiach przestrzennych i kulturowych, które stanowią kanwę wieloaspektowych rozwiązań projektowych (PK_U08)

A2_U16

student /-ka posiada umiejętność współdziałania i współpracy zespołowej i komunikowania się z innymi osobami (PK_K09)

A2_K05
wiedza
opiskod

student /-ka definiuje pojęcia historyczne, kulturowe, technologiczne niezbędne w procesach rewitalizacji i konserwacji krajobrazu kulturowego (PK_W03)

A2_W09

student /-ka dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat współczesnych rozwiązań dotyczących przestrzeni kulturowych (PK_W07)

A2_W09

student /-ka rozumie współczesne idee dotyczące kształtowania przestrzeni i struktur związanych z kulturą i tożsamością społeczną (PK_W13)

A2_W12


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.2 o 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9480