Katalog ECTS

Organizacja Przestrzeni Publicznej

Pedagog: dr Hanna Klementowska

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Kontrola obecności, ocena ciągła postępów w projektowaniu, aktywność na zajęciach, wykorzystanie wiedzy i informacji przekazanych podczas wykładu, w literaturze.
Ocena pracy semestralnej – plansze min. format A3 + opis (zapis opracowania na płycie CD), krótka prezentacja pracy semestralnej – ocena umiejętnego przekazania idei projektu w prezentacji.

opis przedmiotu

Celem poznawczym ćwiczeń jest uświadomienie studentom, czym skutkuje brak koordynacji kompleksowego opracowania przestrzeni publicznej. Krótkie wprowadzenia przed ćwiczeniami pokazują ograniczenia projektowania związane z przepisami, warunkami środowiskowymi, kontekstem historycznym, istniejącą infrastrukturą.
Cel kształcący – wykład zapoznaje studentów z wybranymi przykładami spektakularnych rozwiązań, daje możliwość krytycznej oceny prezentowanych przestrzeni, ukazuje możliwość wyboru rozwiązań zgodnych z przepisami, jednak o wysokich walorach estetycznych i funkcjonalnych.
Cel praktyczny – przygotowanie do projektowania na materiale rzeczywistym, przygotowanie do formułowania właściwej odpowiedzi na zamówienia publiczne.

skrócony opis przedmiotu

Poprawa jakości i wizerunku przestrzeni publicznej poprzez umiejętne opracowanie detalu tej przestrzeni.

sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia projektowe uzupełnione krótką prezentacją multimedialną. Omówienie specyfiki konkretnych elementów infrastruktury technicznej. Istnieje możliwość konkretnego zamówienia określonych dystrybutorów mediów na opracowanie; preferowane jest rozwiązanie, które jest detalem w pracy dyplomowej. Wskazane są również indywidualne konfrontacje z terenem w trakcie opracowania koncepcji.

zakres tematów

Omówienie cech przestrzeni publicznej – definicje, funkcje, rodzaje przestrzeni publicznej; składowe przestrzeni publicznej – ozdobne, kulturowe, niezbędne; przestrzeń publiczna w układzie urbanistycznym miasta. Materiały stosowane w przestrzeni publicznej. Użytkownicy tej przestrzeni, w tym niepełnosprawni. Przepisy krajowe, zalecenia unijne. Estetyka i rola edukacyjna przestrzeni publicznej.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

1. Barrow John D. Wszechświat a sztuka, Warszawa 1998, ISBN: 83=7245-007-2
2. Gehl j. Życie między budynkami, Kraków 2009, ISBN: 978-83-9286619-0-3
3. Lorens P., Rewitalizacja miast, planowanie i realizacja, Gdańsk 2010, ISBN: 978-83-928905-3-9
4. Red. Lorens P. i Martyniuk-Pęczek J., Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Gdańsk 2010, ISBN: 978-83-89649-29-4
5. Red. Lorens P. i Martyniuk-Pęczek J., Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, Gdańsk 2009, ISBN: 978-83-89649-26-3
6. Losantos A,. Quartino D.S., Vranckx B., Krajobraz miejski, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-925890-0-6
7. Red. Niezabitowski A. i Żmudzińska-Nowak M., Nowa Architektura w kontekście kulturowym miasta, Gliwice 2006, ISBN: 83-915025-2-X
8. Pęczek G., Podejście topologiczne w architekturze na przełomie XX/XXI wieku, Gdańsk 2006, praca doktorska Politechnika Gdańska Wydz. Architektury
9. Weyl H. Symetria, Warszawa1997, ISBN: 83-7180-139-4
10. http://placezabaw.org/attachments/article/5/bezpieczny_plac_zabaw_poradnik.pdf
11. http://www.beltzig-playdesign.de/indexd.html

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

zaliczenie II semestru studiów II. stopnia na kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych na Wydziale Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

założenia wstępne

Umiejętność opracowania modelu, także w 3D; umiejętność podstawowych technik graficznych oraz znajomość programów pozwalających na opracowanie wizualizacji modelu w kontekście wybranej przestrzeni.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

wyczulenie projektanta na wielorakie zadania przestrzeni publicznej, w zależności od użytkowników, jacy z tej przestrzeni korzystają

umiejętności
opiskod

umiejętność takiego zaprojektowania elementu w przestrzeni, aby był zgodny z kontekstem (lub przeciwstawny na zasadzie wyraźnego i dobrze przemyślanego kontrastu), harmonijnie w niej osadzony, aby spełniał podstawowe funkcje dla tej przestrzeni

wiedza
opiskod

udoskonalenie technik plastycznych i rysunkowych w celu właściwego opracowania projektu. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi przestrzeni publicznychLista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.3 o 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9485