Katalog ECTS

Ochrona Zabytków

Pedagog: dr inż. Marek Barański

Pole Opis
forma/typ zajęć wykłady kierunkowe;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania
  • obecność (w wymiarze przynajmniej 75%) i aktywność na zajęciach (60% oceny końcowej),
  • realizacja przydzielonego zadania, stanowiącego element pracy grupowej i zakończonego publiczną prezentacją (40% oceny końcowej).
opis przedmiotu

Celem kursu jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu ochrony zabytków, w tym możliwości przekształceń zespołów, obiektów i przestrzeni zabytkowych podpartej krytycznym rozumieniem teorii i zasad dotyczących przedmiotowych zagadnień.
W trakcie kursu student /-ka, po wcześniejszym przygotowaniu stosownych materiałów lub zapoznaniu się ze wskazaną literaturą, bierze udział w dyskusjach problemowych i proponuje na bieżąco rozwiązania zadań związanych z szeroko rozumianą ochroną zabytków.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu
  • wykłady problematyczne,
  • wycieczki terenowe.
zakres tematów

1. Ochrona konserwatorska
Aspekty prawne ochrony dóbr kultury i opieki nad zabytkami / praktyki i programy kosnerwatorskie / Rodzaje prac i ich definicje / Metody konserwacji i restauracji zabytków architektury
2. Ewidencja zabytków i program opieki nad zabytkami
Prawne formy ochrony zabytków / Organizacja urzędów konserwatorskich / Zabytki w planach zagospodarowania przestrzennego / Ewidencja zabytków / Programy i plany ochrony zabytków, w tym prace projektowe / Nadzór konserwatorski / Organizacja programu opieki nad zabytkami na przykładzie Gdańska
3. Badania i projekt architektoniczno-konserwatorski
Prace przedprojektowe / Kwerendy archiwalne / Badania terenowe, w tym badania archeologiczne i architektoniczno-konserwatorskie / Podstawy do formułowania wniosków i wytycznych konserwatorskich / Programy funkcjonalno-użytkowe / Prace projektowe / Konserwatorski projekt wstępny / Projekt budowlany a projekt budowlano-konserwatorski na przykładach polskich i zagranicznych
4. Rola społeczności lokalnych i instytucji kultury w procesie ochrony zabytków
Społeczności lokalne, instytucje kultury i organizacje pozarządowe a zabytki / Studia przypadków: Partnerstwo Społeczne Dolne Miasto Otwarte, Stowarzyszenie Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
5. Problematyka finansowania ochrony zespołów i obiektów zabytkowych
Możliwości i źródła finansowania projektów związanych z ochroną zabytków

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Barański M.Z., Opowiadacze Historii - społeczna ochrona dziedzictwa kulturowego w procesie rewitalizacji Dolnego Miasta w Gdańsku, [w:] Lorens P. (red.), Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast w kontekście przemian społeczno-gospodarczych, Gdańsk 2016, ISBN:
Barański M.Z., Chełstowska M., Partnerstwo społeczne i tożsamość lokalna w procesie rewitalizacji Dolnego Miasta i Oruni w Gdańsku, Problemy rozwoju miast Nr 2 (2013), s. 71-82, ISSN: 1733-2435
Bogdanowski J. (red.), Miasto historyczne w dialogu ze współczesnością, Gdańsk 2002, ISBN: 83-908862-5-1
Kadłuczka A., Konserwacja zabytków architektury, t. 1, Rozwój doktryn i teorii, Kraków 2000, ISBN: 83-906814-2-0
Kurzątkowski M., Mały słownik ochrony zabytków, Warszawa 1989, ISBN:
Małachowicz E., Ochrona środowiska kulturowego, 2 wydanie uzup., t. 1-2, Warszawa 1988, ISBN:
Podręcznik rewitalizacji: zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, Warszawa 2003, ISBN: 83-912878-1-5
Szmygin B. (red.), Wartościowanie zabytków architektury, Warszawa 2013, ISBN: 978-83-934708-5-3
Dokumenty prawne i pokongresowe: Ustawa o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku, Karta Ateńska 1931, Karta Ateńska 1933, Karta Wenecka 1964, Międzynarodowa Karta Ochrony Miast Historycznych 1987, Nowa Karta Ateńska 1998, Nowa Karta Ateńska 2003
a także czasopisma: Spotkania z zabytkami, Ochrona zabytków, Renowacje i zabytki.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy.

wymagania wstępne
wymagania formalne

przyjęcie na studia II. stopnia na kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych na Wydziale Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz zaliczenie sem. 2 lub dopuszczenie do studiów na sem. 3

założenia wstępne

znajomość podstaw problematyki ochrony konserwatorskiej oraz rewitalizacji miast, a także ogólna wiedza z zakresu historii architektury i sztuki

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

student /-ka potrafi systematyzować wiedzę i kształtować własne poglądy (PK_K02)

A2_K02

student /-ka posiada rozwiniętą umiejętność wyrażania rzeczowych wyważonych sądów w krytycznej ocenie rzeczy i zjawisk (PK_K06)

A2_K04

student /-ka zna istotne podstawowe przepisy i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego i praw pokrewnych (PK_K09)

A2_K06
umiejętności
opiskod

student /-ka decyduje o zakresie ingerencji projektowej w procesie rewitalizacji obiektu lub przestrzeni (PK_U03)

A2_U13

student /-ka potrafi rozpoznać cechy tożsamościowe detalu, miejsca, obiektu lub przestrzeni jako podstawy stanowiącej tło ideowe podejmowanej pracy projektowej (PK_U07)

A2_U16

student /-ka umiejętność prezentacji opracowań projektowych z wykorzystaniem technik audiowizualnych, oraz podania ich efektów dyskusji w sposób odpowiedzialny, ze zrozumieniem swojej opiniotwórczej roli (PK_U11)

A2_U18, A2_U20
wiedza
opiskod

student /-ka definiuje pojęcia historyczne, kulturowe, technologiczne niezbędne w procesach rewitalizacji i konserwacji krajobrazu kulturowego (PK_W03)

A2_W09

student /-ka dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat współczesnych rozwiązań dotyczących przestrzeni kulturowych (PK_W07)

A2_W09

student /-ka rozumie współczesne idee dotyczące kształtowania przestrzeni i struktur związanych z kulturą i tożsamością społeczną (PK_W13)

A2_W12


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.3 o 30 2 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9487