Katalog ECTS

Architektura Pasywna

Pedagog: dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal
Asystent/ci: mgr Marcin Kasprowicz

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

zaliczenie z oceną,
Wymagania podstawowe zaliczenia:
- obecność na zajęciach – minimum 80%,
- poprawne merytorycznie wykonanie prac przedprojektowych i koncepcji wstępnej projektu,

- prezentacja założeń projektowych na poziomie dostatecznym,

- ukończona pierwsza część pracy pisemnej na poziomie dostatecznym.
Wymagania rozszerzone zaliczenia:

- wysoki poziom wykonanych prac przedprojektowych,
- wysoki poziom kreacji w koncepcji wstępnej projektu,

- wysoki i wszechstronny poziom prezentacji projektu,
- wysoki poziom opracowania pierwszej części pracy pisemnej.
Wymagania zaliczenia:
Oceny Wartości cyfrowe Przybliżony procent wiedzy, umiejętności i kompetencji wymagany dla danej oceny
celujący 5,5 (96-100)
bardzo dobr 5 (90-95)
dobry plus 4,5 (80-89)
dobry 4 (70-79)
dostateczny plus 3,5 (60-69)
dostateczny 3 (50-59)
niedostateczny 2 (0-49)

opis przedmiotu

Trzeci semestr w Pracowni Architektury Pasywnej obejmuje szeroko rozumiane przygotowanie studenta do podjęcia pracy dyplomowej, która może być nie tylko standardowym opracowaniem tego rodzaju, ale i częścią większego projektu badawczego. Na tym etapie student formułuje nazwę i zakres pracy dyplomowej wraz z przedstawieniem celu pracy. W ramach przygotowawczych prac przedprojektowych zbiera materiały dotyczące tematu pracy (włączając w to opracowania z dziedzin pokrewnych) i przeprowadza prace analityczne, których celem jest ustalenie szczegółowych uwarunkowań tematu (historycznych, krajobrazowych, społecznych, etc.). Ustalane są szczegółowe założenia programowe wraz ze sposobem ich realizacji. Opracowany jest plan całej pracy pisemnej i wykonana jej pierwsza część opisująca genezę tematu i jego kontekst. Semestr kończy się opracowaniem wariantowych wstępnych koncepcji projektowych, mających na celu wstępną weryfikację przyjętych celów i założeń.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

wykład z prezentacją multimedialną/ metoda projektów/ dyskusja/ realizacja projektów

zakres tematów

Projekty z zastosowaniem architektury pasywnej

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura obowiązkowa/ Recommended literature:
"Budynki pasywne mistrzowie oszczędzania energii",KRES ,2006
„Podręcznik Podstawy budownictwa pasywnego – proste, genialne, komfortowe”
Wolfganf Feist/Uwe Münzenberg/Jörg Thumulla, Podstawy budownictwa pasywnego, 2009, ISBN 83-923807-0-3.
Wolfganf Feist/Rainer Pfluger/Berthold Kaufmann/Jürgen Schnieders/Oliver Kah, Pakiet do projektowania budynków pasywnych, 2006.
Dieter Pregizer, Grundlagen und Bau eines Passivhauses, 2002, ISBN 3-7880-7727-1.
Anton Graf, Neue Passivhäuser, 2003, ISBN 3-7667-1568-2.
Grobe Carsten, Passivhäuser planen und umbauen, 2002, ISBN 3-7667-1515-1.
Berthold Kaufmann/Wolfganf Feist/Rainer Pfluger, Passivhäuser erfolgreich planen und bauen, 2004, ISBN 3-930860-78-3.
Eugeniusz Rylewski, Energia własna, ISBN 83-917314-2-1. (dotyczy standardu budownictwa solarno-pasywnego

Literatura związana z tematem pracy dyplomowej - ustalana indywidualnie.
Literatura uzupełniająca/ Required reading:
A.Bańka, Architektura psychologicznej przestrzeni życia. Behawioralne podstawy projektowania, Poznań 1997.
J.Bogdanowski, M.Łuczyńska-Bruzda, Z.Novak , Architektura krajobrazu, wyd. III, 1981.
J.M.Chmielewski, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Warszawa 2001.
S.Lindsay, Kultura, modele umysłowe i dobrobyt narodowy, [w:] Kultura ma znaczenie, red. L.E. Harrison, S.P. Huntington, Poznań 2003.
A.Wallis, Socjologia przestrzeni, Warszawa 1990.
J.Kordys, Mózg i znaki. Warszawa 1991.
M.Porębski, Ikonosfera. Warszawa 1972.
M.Porębski, Sztuka a informacja. Kraków 1986.
J. Kmita, O kulturze symbolicznej, Warszawa 1982
M.Buchowski, W.Burszta, O założeniach interpretacji antropologicznej. Warszawa 1992.
Z.Ziobrowski, Gospodarowanie przestrzenią w Polsce w świetle spójności z Unią Europejską – uwarunkowania, kierunki zmian, [w:] Problemy rozwoju miast, Kwartalnik Naukowy 1/2 , Kraków 2007
M.Czerwiński, Przyczynki do antropologii współczesności. Warszawa 1988.
S.Giedion, The Eternal Present, Volume I: The Beginnings of Art. London 1962.
S.Giedion, The Eternal Present, Volume II: The Beginnings of Architecture. London 1964.
S.Giedion, Architecture and the Phenomena of Transition. Cambridge, Ma 1971.
Linki zewnętrzne:
Instytut Budynków Pasywnych w Darmstadt (angielski, niemiecki)
Polski Instytut Budownictwa Pasywnego (polski)
Serwis internetowy – Jak zbudować dom pasywny, teoria, praktyka, projekty, przykłady realizacji.
Pierwszy budynek wielorodzinny w Niemczech (niemiecki)
Pierwszy budynek pasywny w USA (angielski)
Obrotowy dom pasywny
Pierwszy dom pasywny z prefabrykatów w Polsce
Pasywny-Budynek.pl (polski)
Różnica między domem pasywnym energooszczędnym, a tradycyjnym https://www.pasywny-budynek.pl/technologie/jak-jest-roznica-pomiedzy-domem-pasywnym-energooszczednym-a-tradycyjnym
Dom pasywny w pigułce

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Budownictwo, materiałoznawstwo, historia architektury, dokumentacja techniczna, prawo budowlane

założenia wstępne

Umiejętności w zakresie rysunku projektowego, wiedza na temat materiałów i konstrukcji budowlanych oraz historii architektury

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student buduje wewnętrzną motywację do samodzielnego podejmowania wyzwań projektowych, wymagających podnoszenia własnych kwalifikacji oraz stymulowania innych osób. Potrafi systematyzować wiedzę i kształtować własne poglądy.

PK-K01, PK-K02 (A2-K01, A2-K02)
umiejętności
opiskod

Student inicjuje własne koncepcje twórcze w zakresie projektowania obiektów in struktur krajobrazowych.Stosuje metody służące analizie funkcjonowania współczesnego człowieka, żyjącego w określonych realiach przestrzennych i kulturowych, które stanowią kanwę wieloaspektowych rozwiązań projektowych.

PK-U02, PK-U08 (A2-U12, A2-U12)
wiedza
opiskod

Student rozumie współczesne idee dotyczące kształtowania przestrzeni i struktur związanych z kulturą i tożsamością społeczną. Dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat współczesnych rozwiązań dotyczących przestrzeni kulturowych.

 

 

PK-W13, PK-W07 (A2-W12, A1-W09)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.3 d 60 10 Ćw 60h
Ćw [E]
Ćw [Z]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9489