Katalog ECTS

Struktury Krajobrazowe

Pedagog: prof. Andrzej Pniewski
Asystent/ci: dr Rafał Setlak

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Semestr kończy się zaliczeniem z oceną.Wartości ocen są zgodne z regulaminem studiów.

Poszczególne ćwiczenia tematyczne ,debaty i kolokwia oceniane są jednostkowo i stanowią składową oceny końcowej.

Nieusprawiedliwiona nieobecność oraz brak postępów w opracowaniu tematu będzie powodem obniżenia oceny końcowej lub niezaliczenia semestru.

opis przedmiotu

Semestr trzeci studiów magisterskich APK przewiduje celowe Działania projektowe ulokowane w realnych warunkach terenowych oraz dedykowane określonej grupie społecznej.

W trakcie opracowań realizowanych zadań odbywają się spotkania z przedstawicielami środowisk zainteresowanych współpracą z twórcami,podejmującymi realne zagadnienia twórcze .

Studenci biorą udział w opracowaniach konkursowych oraz zespołach badawczych.Uczestnikami w pracach zespołowych są przedstawiciele wielu dziedzin nauki i techniki,których obecność 

urealnia powstanie dzieł sztuki użytkowej w różnych obszarach życia społeczeństwa.

skrócony opis przedmiotu

Projektowanie zaawansowanych technologicznie,użytkowo i estetycznie struktur krajobrazowych idealnie wpisuje się w każdą formułę rozwoju społecznego.

Zwrócenie się ku realiom użytkowym i potrzebom zmian estetycznych środowiska dowodzi słuszności ukierunkowania projektantów w wykreowaniu swoistych,charakterystycznych

terytorialnie;cech kulturowych.

sposób realizacji przedmiotu

Poszukiwanie odpowiedzi na realne zadania projektowe wiąże studentów z koniecznością działań poznawczych,inwentaryzacyjnych oraz  wnikliwej obserwacji okoliczności

otaczających obiekty poddane interwencji kreatywnej.Zdobycie i uporządkowanie niezbędnych w procesie projektowania informacji ma niebywały wpływ na ostateczny efekt opracowania.W budowaniu idei twórczej 

pomocna jest także umiejętność eliminowania zakłóceń tematycznych i wartości zbędnych w logicznym doborze właściwych kryteriów budowy artefaktu.

zakres tematów

1. Opracowania terenów parkowych i rekreacyjnych / tereny nadmorskie .nadjeziorne,wybrane miejsca w zabudowie wiejskiej/

2. Formowanie i projektowanie urządzeń terenów zabaw i spotkań

3.Programowanie i projektowanie miejsc specjalnych /w mieście,na wsi,w terenie otwartym/

4.Miejsca kultu,nekropolie.tereny wystawiennicze

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

1.Barbara Herbst-Bossak-Antropolis-Wydawnictwotrio Warszawa 2011

2. Katarzyna Rozmarynowska - Ogrody odchodzące- Słowo Obraz Terytoria Gdańsk 2011

3 Sławoj Dreszer - Tożsamość miejsca-Uniwersytet Artystyczny-Poznań 2011

Sir Ebenezer Howard - Miasta i ogrody przyszłości -Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

Portal internetowy WWW.Landezine

30 Dni - Kwartalnik Gdańsk

Landscape Architecture Magazin -Miesięcznik

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Praktyki zawodowe w/g planów kierownictwa katedry

Warsztaty pt,,.Ginące techniki rzemieślnicze" pażdziernik -Grzybowo k/Kościerzyny

Realizacja wybranych projektów -zgodnie z umową z miastem Władysławowo

wymagania wstępne
wymagania formalne

Podstawą uczestnictwa w procesie kształcenia na III semestrze studiów magisterskich APK jest ukończenie semestru poprzedniego z oceną pozytywną

założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
PK_K03 - A1_K02 PK_K09 -A1_K05 PK_K05-A1_K03
umiejętności
opiskod
PK_U03 - A1_U15 PK_U13 - A1_U22 PK_K05 - A1_K03
wiedza
opiskod
PK_W15 - A1_W11 PK_W12 - A1-W11 PK_W16 - A1_W13


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.3 d 60 10 Ćw 60h
Ćw [E]
Ćw [Z]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9490