Katalog ECTS

Rewitalizacja

Pedagog: dr inż. Marek Barański

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

a) obecność (w wymiarze przynajmniej 75%) i aktywność na zajęciach (70% oceny końcowej),
b) realizacja przydzielonego zadania, stanowiącego element pracy indywidualnej i zakończonego publiczną prezentacją (30% oceny końcowej).

opis przedmiotu

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy studentów z zakresu rewitalizacji przestrzeni kulturowych oraz ochrony zabytków, w tym możliwości przekształceń zespołów, obiektów i przestrzeni zabytkowych podpartej krytycznym rozumieniem teorii i zasad dotyczących przedmiotowych zagadnień.
Zakres pracy zaliczeniowej ustalany jest indywidualnie z każdym /-ą studentem /-ką i jednocześnie dotyczący obiektów zabytkowych, które ze względu na swój stan techniczny i program funkcjonalno-użytkowy wymagają podjęcia działań o charakterze konserwatorskim, rewaloryzacyjnym i restrukturyzacyjnym.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

a) wykłady tematyczne z prezentacjami multimedialnymi,
b) konsultacje prac zaliczeniowych

zakres tematów

Przykładowymi tematami realizowanymi indywidualnie lub w grupie 2-osobowej mogą być: projekt koncepcyjny rewaloryzacji/adaptacji zabytkowego wnętrza, renowacji/reintegracji elewacji zabytkowego budynku, rewaloryzacji wnętrza miejskiego z elementami zabytkowymi.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Bogdanowski J. (red.), Miasto historyczne w dialogu ze współczesnością, Gdańsk 2002, ISBN: 83-908862-5-1
Kurzątkowski M., Mały słownik ochrony zabytków, Warszawa 1989, ISBN:
Małachowicz E., Ochrona środowiska kulturowego, 2 wydanie uzup., t. 1-2, Warszawa 1988, ISBN:
Podręcznik rewitalizacji: zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, Warszawa 2003, ISBN: 83-912878-1-5
Szmygin B. (red.), Wartościowanie zabytków architektury, Warszawa 2013, ISBN: 978-83-934708-5-3
Dokumenty prawne i pokongresowe: Ustawa o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku, Karta Ateńska 1931, Karta Ateńska 1933, Karta Wenecka 1964, Międzynarodowa Karta Ochrony Miast Historycznych 1987, Nowa Karta Ateńska 1998, Nowa Karta Ateńska 2003

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

przyjęcie na studia II. stopnia na kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych na Wydziale Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz zaliczenie sem. 3 lub dopuszczenie do studiów na sem. 4

założenia wstępne

znajomość problematyki ochrony konserwatorskiej oraz rewitalizacji miast, a także wiedza z zakresu historii architektury i sztuki

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

a) student /-ka potrafi systematyzować wiedzę i kształtować własne poglądy (PK_K02) A2_K02
b) student /-ka posiada rozwiniętą umiejętność wyrażania rzeczowych wyważonych sądów w krytycznej ocenie rzeczy i zjawisk (PK_K06) A2_K04
c) student /-ka podejmuje działania samodzielnie, niezależnie od zmiennych warunków pracy i ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji (PK_K03) A2_K02

umiejętności
opiskod

a) student /-ka decyduje o zakresie ingerencji projektowej w procesie rewitalizacji obiektu lub przestrzeni (PK_U03) A2_U13
b) student /-ka potrafi świadomie i niezależnie realizować zamierzenia projektowe i artystyczne, wykorzystując intuicję i wyobraźnię, wzory i paradygmaty, stanowiące podstawę twórczej kreacji w projektowaniu, rewitalizacji obiektów w krajobrazie kulturowym (PK_U05) A2_U17
c) student /-ka umiejętność prezentacji opracowań projektowych z wykorzystaniem technik audiowizualnych, oraz podania ich efektów dyskusji w sposób odpowiedzialny, ze zrozumieniem swojej opiniotwórczej roli (PK_U11) A2_U18, A2_U20

wiedza
opiskod

a) student /-ka definiuje pojęcia historyczne, kulturowe, technologiczne niezbędne w procesach rewitalizacji i konserwacji krajobrazu kulturowego (PK_W03) A2_W09
b) student /-ka rozumie wzajemne powiązania i zależności wiedzy z teorią i praktyką; potrafi je wykorzystywać przy realizacji prac w wybranych obszarach sztuk projektowych (PK_W11) A2_W10, A2_W11
c) student /-ka rozumie współczesne idee dotyczące kształtowania przestrzeni i struktur związanych z kulturą i tożsamością społeczną (PK_W13) A2_W12Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.3 o 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9492