Katalog ECTS

Ochrona Zabytków

Pedagog: dr inż. Marek Barański

Pole Opis
forma/typ zajęć wykłady kierunkowe;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania
  • obecność (w wymiarze przynajmniej 75%) i aktywność na zajęciach (70% oceny końcowej),
  • realizacja przydzielonego zadania, stanowiącego element pracy indywidualnej i zakończonego publiczną prezentacją (30% oceny końcowej).
opis przedmiotu

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy studentów z zakresu ochrony zabytków, w tym możliwości przekształceń zespołów, obiektów i przestrzeni zabytkowych podpartej krytycznym rozumieniem teorii i zasad dotyczących przedmiotowych zagadnień.
Zakres pracy zaliczeniowej ustalany jest indywidualnie z każdym /-ą studentem /-ką i jednocześnie dotyczący obiektów zabytkowych, które ze względu na swój stan techniczny i program funkcjonalno-użytkowy wymagają podjęcia działań o charakterze konserwatorskim, rewaloryzacyjnym i restrukturyzacyjnym.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu
  • wycieczki terenowe z elementami wykładów problematycznych,
  • konsultacje prac zaliczeniowych.
zakres tematów

Kurs opiera się na wycieczkach do zespołów i obiektów zabytkowych w obrębie Trójmiasta (Wielki Młyn przy ul. Wielkie Młyny w Gdańsku, zespół Bramy Wyżynnej i Katowni w Gdańsku, hala targowa i piwnica późnoromańska przy ul. Pańskiej w Gdańsku, zespół domu podmiejskiego z kuźnią przy ul. Gościnnej w Gdańsku, dworek Uphagena przy ul. Kieturakisa w Gdańsku, tereny postoczniowe w Gdańsku, Twierdza Wisłoujście w Gdańsku, Centrum Hevelianum w Gdańsku itp.) w celu praktycznego zapoznania się z tematyką ochrony zabytków.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Bogdanowski J. (red.), Miasto historyczne w dialogu ze współczesnością, Gdańsk 2002, ISBN: 83-908862-5-1
Kurzątkowski M., Mały słownik ochrony zabytków, Warszawa 1989, ISBN:
Małachowicz E., Ochrona środowiska kulturowego, 2 wydanie uzup., t. 1-2, Warszawa 1988, ISBN:
Podręcznik rewitalizacji: zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, Warszawa 2003, ISBN: 83-912878-1-5
Szmygin B. (red.), Wartościowanie zabytków architektury, Warszawa 2013, ISBN: 978-83-934708-5-3
Dokumenty prawne i pokongresowe: Ustawa o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku, Karta Ateńska 1931, Karta Ateńska 1933, Karta Wenecka 1964, Międzynarodowa Karta Ochrony Miast Historycznych 1987, Nowa Karta Ateńska 1998, Nowa Karta Ateńska 2003
a także czasopisma: Spotkania z zabytkami, Ochrona zabytków, Renowacje i zabytki.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy.

wymagania wstępne
wymagania formalne

przyjęcie na studia II. stopnia na kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych na Wydziale Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz zaliczenie sem. 3 lub dopuszczenie do studiów na sem. 4

założenia wstępne

znajomość problematyki ochrony konserwatorskiej oraz rewitalizacji miast, a także wiedza z zakresu historii architektury i sztuki

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

student /-ka potrafi systematyzować wiedzę i kształtować własne poglądy (PK_K02)

A2_K02

student /-ka posiada rozwiniętą umiejętność wyrażania rzeczowych wyważonych sądów w krytycznej ocenie rzeczy i zjawisk (PK_K06)

A2_K04

student /-ka podejmuje działania samodzielnie, niezależnie od zmiennych warunków pracy i ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji (PK_K03)

A2_K02
umiejętności
opiskod

student /-ka decyduje o zakresie ingerencji projektowej w procesie rewitalizacji obiektu lub przestrzeni (PK_U03)

A2_U13

student /-ka potrafi świadomie i niezależnie realizować zamierzenia projektowe i artystyczne, wykorzystując intuicję i wyobraźnię, wzory i paradygmaty, stanowiące podstawę twórczej kreacji w projektowaniu, rewitalizacji obiektów w krajobrazie kulturowym

A2_U17

student /-ka umiejętność prezentacji opracowań projektowych z wykorzystaniem technik audiowizualnych, oraz podania ich efektów dyskusji w sposób odpowiedzialny, ze zrozumieniem swojej opiniotwórczej roli (PK_U11)

A2_U18, A2_U20
wiedza
opiskod

student /-ka definiuje pojęcia historyczne, kulturowe, technologiczne niezbędne w procesach rewitalizacji i konserwacji krajobrazu kulturowego (PK_W03)

A2_W09

student /-ka rozumie wzajemne powiązania i zależności wiedzy z teorią i praktyką; potrafi je wykorzystywać przy realizacji prac w wybranych obszarach sztuk projektowych (PK_W11)

A2_W10, A2_W11

student /-ka rozumie współczesne idee dotyczące kształtowania przestrzeni i struktur związanych z kulturą i tożsamością społeczną (PK_W13)

A2_W12


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.4 o 30 2 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9495