Katalog ECTS

Przestrzeń Publiczna

Pedagog: dr hab. Jan Sikora

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie odbywa się na podstawie osiągnięcia przez studenta - w minimalnym akceptowanym stopniu - każdego zzałożonych
efektów kształcenia.
Student osiąga powyższe efekty poprzez realizację przygotowanych przez prowadzącego zadań projektowych (zgodnie z
ich założeniami), które zostały przedstawione jako opracowanie wymagane w danym semestrze. Semestr podzielony został
na zadania klauzurowe. Ich opracowanie składa się na ocenę cząstkową, która jest częścią składową zaliczenia
końcowosemestralnego.
Przedstawieniu danego zakresu towarzyszą wystąpienia i prezentacje multimedialne. Kluczowym aspektem jest także
systematyczne uczęszczanie w zajęciach w sposób aktywny, udział w dyskusjach oraz kreatywne reagowanie
na przedstawione przez prowadzącego problemy.

 

opis przedmiotu

rogram pracowni oraz jej zadania skupiają się na relacji człowieka z otaczająca go przestrzenią. Działania osadzone są w
kontekście kulturowym oraz społecznym. Podejmowane zadania i problemy oparte są o logiczny i spójny proces projektowy.
Zajmujemy się zagadnieniami związanymi z realnymi przestrzeniami i ludźmi którzy je użytkują. Inspirację stanowi przemiana i
jej dynamika (lub jej brak), która dostrzeżona jest w polskich oraz zagranicznych miastach i miejscach. Nierzadko to nasi
partnerzy np. stowarzyszenie FRAG, Miasto Wspólne, Gonio, Rustavi w Gruzji, Nigeria czy Gdańsk stanowią dla nas źródło
opracowywanych zagadnień. W procesie projektowym uczestniczą specjaliści, którzy wspomagają interdyscyplinarne działania
projektowe. Działania oparte są o idee zrównoważonego projektowania wprowadzając m.in. aspekt uspołecznienia procesu
projektowego i uwzględniając planowanie i horyzont czasowy opracowań. Jesteśmy otwarci na współpracę zewnętrzną,
charakteryzuje nas dialog i otwartość na wieloaspektowość i interdyscyplinarność zagadnień projektowych. Wśród
zainteresowań pracowni znajdują się także konkursy oraz praca na rzecz kultury i wspierania lokalnego krajobrazu kulturowego
i tożsamości.

skrócony opis przedmiotu

Zajmujemy się zagadnieniami związanymi z realnymi przestrzeniami i ludźmi którzy je użytkują.
Jesteśmy otwarci na współpracę zewnętrzną, charakteryzuje nas dialog i otwartość na wieloaspektowość i interdyscyplinarność
zagadnień projektowych. Wśród zainteresowań pracowni znajdują się także konkursy oraz praca na rzecz kultury i wspierania
lokalnego krajobrazu kulturowego i tożsamości

sposób realizacji przedmiotu -brak-
zakres tematów

Projektowanie przestrzeni publicznej - od placów publicznych, przez parki kieszonkowe, skwery, bulwary i inne przestrzenie
miejskiej przez m.in. obiekty kultury takie jak mediateki i instytucje kulturalne. Praca skupia się na tematach
dających możliwość zrównoważonej odpowiedzi osadzonej w lokalnym kontekście. Na odpowiedź - w zależności od
poruszanego
zagadnienia i obranej drogi projektowej - składają się detale, obiekty małej architektury oraz obiekty w skali architektonicznej.
Możliwa implementacja tematów konkursowych - krajowych oraz międzynarodowych - do kursu.

sposób zaliczenia zaliczenie; egzamin;
literatura

WYMAGANA:
Rasmussen Eiler Steen, Odczuwanie Architektury, Kraków
ISBN: 978-83-62376-76-6
Graham Wade, Miasta Wyśnione, Kraków
ISBN: 978-83-65271-22-8
Kich Wilfried, Style w architekturze, Warszawa 1996,
ISBN: 83-7129-288-0
Hutchinson Edward, Drawing for Landscape Architecture, London 2011,
ISBN: 978-0-500-34271-8
Form Follows Freedom, Kraków 2015,
ISBN: 978-83-63-463-36-6
The Architects Sketchbooks, London 2011,
ISBN: 978-0-500-34268-8
Springer Filip, 13 Pięter, Wołowiec 2015
ISBN: 978-83-8049-129-8
Pallasmaa Juhani, Architektura i zmysły, Kraków 2012,
ISBN: 978-83-63786-01-4
Pallasmaa Juhani, Myśląca Dłoń, Kraków 2015,
ISBN: 978-83-63786-08-3
REKOMENDOWANA:
Herbert Zbigniew, Barbażyńca w Ogrodzie, Warszawa 2004,
ISBN: 83-917979-9-6
Szreder Kuba, ABC Projektariatu, Warszawa 2016,
ISBN: 978-83-62418-52-7

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Wykorzystuje wyobraźnię, intuicję, emocjonalność i zdolność
myślenia twórczego w celu prawidłowego rozwiązywania
usytuowania człowieka w przestrzeni kreowanej twórczo

 

PK _K05 A1_K03

Opracowuje harmonogramy realizacyjne własnych działań
projektowych, wykazuje się motywacją osiągnięcia
najlepszego efektu ostatecznego

PK _K02 A1_K02
umiejętności
opiskod

Potrafi rozpoznać i określić warunki związane z tożsamością
miejsca

PK _U09 A1_U19

Posiada umiejętność pracy w zespole oraz zdolność
komunikowania się z ekspertami z innych dziedzin

 

PK _U12 A1_U18
wiedza
opiskod

Zna i rozumie zasady postrzegania zjawisk perspektywy,
iluzji, reguły wzajemnego oddziaływania barw i form
architektonicznych

PK _W14 A1_W11 A1_W12

Posiada wiedzę o prawidłowej realizacji procesu projektowego
od założeń koncepcyjnych poprzez dokumentację do realizacji
dzieła, mającego cechy indywidualne

PK _W06 A1_W10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.4 d 60 26 Ćw 60h
Ćw [Z]
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9496