Katalog ECTS

Architektura Pasywna

Pedagog: dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal
Asystent/ci: mgr Marcin Kasprowicz

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

zaliczenie z oceną,
Wymagania podstawowe zaliczenia:
- obecność na zajęciach – minimum 80%,
- poprawne merytorycznie wykonanie projektu – na poziomie minimum 60% obowiązującego zakresu opracowania,

- prezentacja projektu na poziomie dostatecznym,

- praca pisemna przygotowana na poziomie dostatecznym.
Wymagania rozszerzone zaliczenia:
- wysoki poziom kreacji w wykonanym projekcie – na poziomie minimum 90% obowiązującego zakresu opracowania;
- wysoki poziom graficzny projektu,

- wysoki poziom prezentacji projektu i umiejętność dyskutowania o proponowanych rozwiązaniach projektowych,

- wysoki poziom pracy pisemnej.
Wymagania zaliczenia:
Oceny Wartości cyfrowe Przybliżony procent wiedzy, umiejętności i kompetencji wymagany dla danej oceny
celujący 5,5 (96-100)
bardzo dobr 5 (90-95)
dobry plus 4,5 (80-89)
dobry 4 (70-79)
dostateczny plus 3,5 (60-69)
dostateczny 3 (50-59)
niedostateczny 2 (0-49)

opis przedmiotu

Semestr dyplomowy poświęcony jest na opracowanie projektu koncepcyjnego oraz przygotowanie pracy pisemnej. Koncepcja zawiera kompletne rozwiązanie projektowe całości, szczegółowy projekt wybranych fragmentów projektu koncepcyjnego oraz opracowanie wybranych detali. Student dobiera rozwiązania i metody prezentacji najlepiej ilustrujące przyjętą ideę projektową - tj. stopień uszczegółowienia projektu, modelowanie i opracowanie graficzne. Semestr kończy się prezentacją multimedialną projektu.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

wykład z prezentacją multimedialną/ metoda projektów/ dyskusja/ realizacja projektów

zakres tematów

Projekty z zastosowaniem architektury pasywnej

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura obowiązkowa/ Recommended literature:
"Budynki pasywne mistrzowie oszczędzania energii",KRES ,2006
„Podręcznik Podstawy budownictwa pasywnego – proste, genialne, komfortowe”
Wolfganf Feist/Uwe Münzenberg/Jörg Thumulla, Podstawy budownictwa pasywnego, 2009, ISBN 83-923807-0-3.
Wolfganf Feist/Rainer Pfluger/Berthold Kaufmann/Jürgen Schnieders/Oliver Kah, Pakiet do projektowania budynków pasywnych, 2006.

Wojciech Nitka, Szkieletowy dom drewniany, 2013, ISBN: 978-930673-1-2

Dieter Pregizer, Grundlagen und Bau eines Passivhauses, 2002, ISBN 3-7880-7727-1.
Anton Graf, Neue Passivhäuser, 2003, ISBN 3-7667-1568-2.
Grobe Carsten, Passivhäuser planen und umbauen, 2002, ISBN 3-7667-1515-1.
Berthold Kaufmann/Wolfganf Feist/Rainer Pfluger, Passivhäuser erfolgreich planen und bauen, 2004, ISBN 3-930860-78-3.
Eugeniusz Rylewski, Energia własna, ISBN 83-917314-2-1. (dotyczy standardu budownictwa solarno-pasywnego

Literatura związana z tematem pracy dyplomowej - wybór indywidualny.


Literatura uzupełniająca/ Required reading:
A.Bańka, Architektura psychologicznej przestrzeni życia. Behawioralne podstawy projektowania, Poznań 1997.
J.Bogdanowski, M.Łuczyńska-Bruzda, Z.Novak , Architektura krajobrazu, wyd. III, 1981.
J.M.Chmielewski, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Warszawa 2001.
S.Lindsay, Kultura, modele umysłowe i dobrobyt narodowy, [w:] Kultura ma znaczenie, red. L.E. Harrison, S.P. Huntington, Poznań 2003.
A.Wallis, Socjologia przestrzeni, Warszawa 1990.
J.Kordys, Mózg i znaki. Warszawa 1991.
M.Porębski, Ikonosfera. Warszawa 1972.
M.Porębski, Sztuka a informacja. Kraków 1986.
J. Kmita, O kulturze symbolicznej, Warszawa 1982
M.Buchowski, W.Burszta, O założeniach interpretacji antropologicznej. Warszawa 1992.
Z.Ziobrowski, Gospodarowanie przestrzenią w Polsce w świetle spójności z Unią Europejską – uwarunkowania, kierunki zmian, [w:] Problemy rozwoju miast, Kwartalnik Naukowy 1/2 , Kraków 2007
M.Czerwiński, Przyczynki do antropologii współczesności. Warszawa 1988.
S.Giedion, The Eternal Present, Volume I: The Beginnings of Art. London 1962.
S.Giedion, The Eternal Present, Volume II: The Beginnings of Architecture. London 1964.
S.Giedion, Architecture and the Phenomena of Transition. Cambridge, Ma 1971.
Linki zewnętrzne:
Instytut Budynków Pasywnych w Darmstadt (angielski, niemiecki)
Polski Instytut Budownictwa Pasywnego (polski)
Serwis internetowy – Jak zbudować dom pasywny, teoria, praktyka, projekty, przykłady realizacji.
Pierwszy budynek wielorodzinny w Niemczech (niemiecki)
Pierwszy budynek pasywny w USA (angielski)
Obrotowy dom pasywny
Pierwszy dom pasywny z prefabrykatów w Polsce
Pasywny-Budynek.pl (polski)
Różnica między domem pasywnym energooszczędnym, a tradycyjnym https://www.pasywny-budynek.pl/technologie/jak-jest-roznica-pomiedzy-domem-pasywnym-energooszczednym-a-tradycyjnym
Dom pasywny w pigułce

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Budownictwo, materiałoznawstwo, historia architektury, dokumentacja techniczna, prawo budowlane

założenia wstępne

Umiejętności w zakresie rysunku projektowego, wiedza na temat materiałów i konstrukcji budowlanych oraz historii architektury

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student posiada świadomość roli twórcy - projektanta, argumentującego istotę i rolę dzieła sztuki projektowej, jego wartości funkcjonalne, estetyczne i psychologiczne. Posiada rozwiniętą umiejętność wyrażania rzeczowych i wyważonych sądów w ocenie rzeczy i zjawisk.

PK-K05, PK-K06 (A2-K03, A2-K04)
umiejętności
opiskod

Student cechuje się dojrzałą postawą twórczą, umożliwiającą realizację własnych koncepcji projektowych i artystycznych. Potrafi opracować rozbudowaną pracę pisemną oraz wystąpienie ustne, dotyczące szczegółowych zagadnień związanych z obszarem sztuk projektowych.

PK-U01, PK-U10 (A2-U11, A2-U18)
wiedza
opiskod

Student rozumie wzajemne powiązania i zależności pomiędzy teorią a praktyką. Potrafi je wykorzystać przy realizacji prac w wybranych obszarach sztuk projektowych. Zna metodykę związaną z planowaniem procesów projektowych i stosuje je w rozwiązywaniu nowych rozwiązań twórczych.

 

PK-W11, PK-W14 (A2-W10, A2-W11, A2-W14)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.4 d 60 26 Ćw 60h
Ćw [Z]
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9497