Katalog ECTS

Struktury Krajobrazowe

Pedagog: prof. Andrzej Pniewski
Asystent/ci: dr Rafał Setlak

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Ocenie podlega opracowanie końcowe projektu,sposób rozwiązania tematu oraz estetyka i czytelność przekazu idei.

Czwarty semestr kończy się zaliczeniem z oceną.Wartości ocen są zgodne z regulaminem studiów.

opis przedmiotu

Opracowanie dyplomowe powinno zawierać sensowny przebieg projektowania form i struktur towarzyszących przemianom cywilizacyjnym i historycznym

w pejzażu kulturowym.Projekt powinny wypełniać autorskie określenia wizji przestrzeni z wyrażnym zaznaczeniem funkcji oraz kompozycji.Konsultacje

projektowe,seminaria oraz zdobywanie niezbędnych informacji stanowią podstawę prawidłowego i czytelnego opracowania podjętego tematu.

skrócony opis przedmiotu

Progresywne prace przy realizacji idei dzieła projektowego z udziałem promotora oraz z wykorzystaniem zdobytych w czasie studiów

niezbędnych informacji.

sposób realizacji przedmiotu

1.Wybór i opracowanie programu tematu projektowego

2.Zbudowanie koncepcji oraz wytycznych niezbędnych do jej realizacji

3.Nieustanne korygowanie podjętego tematu przez obserwację istniejących ,porównywalnych opracowań.

4.Udział w konsultacjach ze znawcami techniki,technologii,materiałoznawstwa ,itp;

5.Systematyczna współpraca z promotorem dyplomu.

zakres tematów

Wybierane tematy opracowań dyplomowych powinny dotyczyć projektowej analizy miejsc i przestrzeni,struktur i detali

charakterystycznych dla krajobrazu kulturowego oraz wartości społecznych.Sposób projektowania nacechowany powinien być głębokim humanizmem

oraz świadomością o jego wartości artystycznej.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną; egzamin;
literatura

1. Robert Harbison - .Zbudowane,niezbudowane i nie do zbudowania- Biblioteka Architekta 1999

2. Dejan Sudjić - Język rzeczy -Wydawnictwo Karakter 2013

3. Bycie,przestrzeń, architektura - Christian Norberg - Schulz - Biblioteka Architekta -2000

4,WWW.Lindezine

5.WWW.Landscape Architecture

6.WWW.Visualsystem.com.pl

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy semestru dyplomowego

wymagania wstępne
wymagania formalne

1. Zaliczenie semestru trzeciego studiów drugiego stopnia

2. Regularne uczestnictwo w konsultacjach niezbędnych do realizacji projektu.

założenia wstępne

1. Wybór tematu opracowania dyplomowego

2.Omówienie zasadności wyboru i akceptacja promotora

3.Teza i założenia w realizacji idei

4.Dobór konsultantów

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Podejmuje działania samodzielne niezależnie od zmiennych warunków pracy i ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji.

Potrafi kierować pracą zespołową,integrować uczestników zespołu wokół idei.Prowadzi negocjacje,upraszcza skomplikowane komunikaty.

PK_03 - A2_K02 PK_K08 - A2_K05
umiejętności
opiskod

Inicjuje własne koncepcje twórcze w zakresia projektowania obiektów i struktur krajobrazowych.

Posiada umiejętność prezentacji opracowań projektowych z wykorzystaniem technik audiowizualnych oraz poddania ich efektów dyskusji w sposób odpowiedzialny ze zrozumieniem swojej opiniotwórczej roli

PK_U02 - A2_U12 PK_U11 - A2_U18,A2_U20
wiedza
opiskod

Zna metody umożliwiające analizę obszarów sztuki i nauki,stanowiących podstawę projektowania struktur i przestrzeni kulturowych oraz ich detali

Definiuje zasady wykorzystania nauk humanistycznych oraz nauk o sztuce w celu budowania oryginalnych idei kształtowania przestrzeni kulturowych

PK_W01 - A2_W08 PK_W10 - A2_W10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.4 d 60 26 Ćw 60h
Ćw [Z]
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9498