Katalog ECTS

Detal w Architekturze Wnętrz

Pedagog: mgr Michał Pecko

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie — wymagania podstawowe:

- obecność na zajęciach – minimum 80%,

- poprawne merytorycznie wykonanie ćwiczeń – na poziomie minimum 60% obowiązującego zakresu opracowania.

Zaliczenie — wymagania rozszerzone:

- wysoki poziom merytoryczny wykonania ćwiczeń – na poziomie minimum 90% obowiązującego zakresu opracowania;

- wysoki poziom wykonania ćwiczeń.

opis przedmiotu

Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)

Student kończący naukę powinien posiadać wiedzę z zakresu budowy detalu oraz metod projektowania i zapisu detalu architektonicznego.

Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)

Student kończący naukę powinien posiadać umiejętność analizy budowy detalu architektonicznego i zapisu w różnych technikach.

Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)

Osiągnięta wiedza i umiejętności mają bezpośrednie odniesienie do pracy projektowej w dziedzinie projektowania architektury wnętrz. Student, z wykorzystaniem różnych technik zapisu czytelnie i zrozumiale prezentuje projektowany detal.

skrócony opis przedmiotu

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności w wykorzystywaniu projektowania i zapisu detalu w architekturze wnętrz.

sposób realizacji przedmiotu

Wykład, prezentacja, ćwiczenia.

zakres tematów

Ćwiczenia z inwentaryzacji i projektowania detalu oraz zapisu graficznego.

Zakres od małych form i detali meblarskich po detal architektoniczny.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

1000 detali w architekturze. Firefly Books 2010; ISBN:978-836159452-9

P. Markiewicz: Detale projektowe dla architektów. Archi-Plus’2009 ISBN–978-83-60884-06-5

Zdzisław Mączeński: Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym.  Arkady’2008 ISBN–978-83-213-3966-5

Teofiluk, J. Mazur: Rysunek budowlany, Arkady 2008

Mo Zell: Kurs rysunku architektonicznego. ABE Dom Wydawniczy, Listopad 2008

Hyks, Gaborik, Vrana: Schody. Arkady 1984 r.

 

http://www.detail-online.com/ ;  http://www.detail.de ; http://www.archispace.pl

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Brak wymagań

założenia wstępne

Brak wymagań

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Jest zdolny do wyrażania rzeczowych, wyważonych sądów w krytycznej ocenie rzeczy i zjawisk. 

A2-K04
umiejętności
opiskod

Posiada umiejętność zbudowania sobie warsztatu potrzebnego do realizacji złożonych prac projektowych i umiejętność ciągłego jego rozwijania oraz dostosowywania do zmieniających się potrzeb, możliwości i wyzwań.

A2-U16
wiedza
opiskod

Posiada wiedzę o metodach edycji projektu i technikach modelowania używanych w realizacji oraz dokumentacji prac projektowych.

A2-W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.1 o 60 4 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9641